Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Posłem PO – Arturem Gieradą - 28.03.2013

W dniu 27 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzyskiego z Posłem Platformy Obywatelskiej – Panem Arturem Gieradą.

Tematem niniejszego spotkania był oczywiście projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa zespołu Posła S. Huskowskiego, który to materiał został zamieszczony na stronie Sejmu RP w miniony piątek.

W trakcie blisko dwugodzinnego spotkania omówiono niemal wszystkie założenia przedmiotowego projektu ustawy PO, a które to propozycje legislacyjne
są realnym zagrożeniem dla dalszego istnienia blisko 5 tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych w naszym kraju i miliona działek indywidualnych użytkowników.

Panu Posłowi zaprezentowano szeroki katalog uwag ze strony środowiska działkowców i Związku w odniesieniu do poszczególnych artykułów projektu ustawy.

Były to w szczególności:

 

 • brak zapisu o odrębnej własności naniesień i nasadzeń na indywidualnej działce – a zatem własność właściciela terenu
 • brak wskazania tytułu prawnego działkowca do działki – użytkowanie, dzierżawa, inna forma?
 • nacjonalizacja majątku PZD
 • komunalizacja lub nacjonalizacja infrastruktury w ogrodach
  (sieci wodociągowej, energetycznej, ogrodzenia, domów działkowca)
  a także rzeczy ruchomych więc i kosiarek, sekatorów itp.
 • obciążanie działkowców opłatami za korzystanie z istniejącej dziś infrastruktury ogrodowej
 • wprowadzenie opłat do wysokości 5 – cio krotności podatku rolnego dla terenu ogrodu
 • pozbawienie ochrony prawnej działkowców z ogrodów objętych roszczeniami – likwidacja ROD w terminie 2 lat bez odszkodowań
 • brak racjonalnych przepisów w zakresie funkcjonowania ogrodów
  – w zakresie prowadzenia inwestycji w ogrodach (pisemna zgoda minimum 50% działkowców), złożenie na barki stowarzyszenia ogrodowego obowiązku rejestracji stowarzyszenia, napisania statutu, podpisania umowy z właścicielem gruntu
 • brak gwarancji, że właściciele terenów podpiszą nowe umowy na prowadzenie danego ogrodu – pozostaje ewentualna droga sądowa dla działkowców w tym zakresie
 • w sytuacji kiedy właściciel terenu może sam przejąć prowadzenie ogrodu
  – to i on sam będzie od siebie egzekwował obowiązek wypłaty odszkodowań i odtworzenia ogrodu
 • iluzoryczne zapewnienie dalszego funkcjonowania ogrodów - wypychanie ich na obrzeża miast – większość nie jest w m.p.z.p. (dodatkowa możliwość szybkiego wyrzucenia ROD z planu)
 • utworzenie Krajowego Funduszu Ogrodowego – w jaki sposób mianoby dokonać rozdysponowania środków z centrali do 5 tysięcy ogrodów
  w Polsce? Jaka procedura nadzoru nad wydatkowaniem tychże środków
  i faktycznej ich potrzeby w takiej czy innej wysokości dla ogrodu?
 • w sytuacji kiedy danego stowarzyszenia ogrodowego nie poprze ponad połowa działkowców z ogrodu to prowadzenie ogrodu po stronie właściciela (na jakich zasadach?) lub innego, wybranego przez siebie podmiotu
  – jakiego podmiotu?
 • regulamin ogrodu uchwalany większością 2/3 członków ogrodu – niemal zerowe szanse na takie quorum na zebraniu - wówczas brak przepisów funkcjonowania ogrodu wewnątrz i relacji z samymi użytkownikami działek

 

 • likwidacja PZD to pozbawienie ponad miliona działkowców jakiegokolwiek wpływu na dalsze funkcjonowanie działek – pełna możliwość dowolnej nowelizacji ustawy w każdym czasie (brak ogólnopolskiej organizacji, która mogłaby reprezentować interesy działkowców)
 • same struktury ogrodowe w żaden sposób nie są w stanie bronić skutecznie swoich praw
 • ponad milionowa grupa działkowców, rozbita – bez jakichkolwiek struktur nie ma możliwości perspektywicznego przetrwania. Samo stowarzyszenie ogrodowe nie posiada żadnego znaczącego głosu na zewnątrz.
 • Próba budowania struktur ponownie, od początku – oczywista nieracjonalność i brak powodzenia dla takich działań

 

 

Pan Poseł w swojej wypowiedzi wskazał na trudną do przecenienia rolę ROD

dla społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.

            Jego zdaniem tak wielkie tereny zielone utrzymują się ze środków samych działkowców, co winno być zawsze zauważone i docenione.

            Przedstawiciele OZ zostali także poinformowani o odbytym posiedzeniu Klubu PO, na którym dyskutowano kwestię projektu ustawy o ogrodach działkowych
w gronie poselskim.

            Pan Poseł z uwagi na liczne zastrzeżenia, co do kierunku niektórych propozycji, nie złożył pod nim swojego podpisu. Wyraził jednak opinię, że to początek dyskusji nad przyszłymi rozwiązaniami i przekonanie, że w ramach prac parlamentarnych na pewno zostanie osiągnięty kompromis.

            Poseł potwierdził, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego niezbędne są zmiany ustawowe, ale powinny być one wypracowane w formie dialogu, w którym nie można pominąć działkowców tworzących ponad wiekową tradycję ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Podał również przykłady, na jakich możemy się wzorować z krajów zachodnich, gdzie ogrody działkowe są stałym elementem infrastruktury zielonej, w stolicach wielkich miast takich jak Londyn czy Berlin.

           

            Wątpliwości Pana Posła wzbudzają zapisy w zakresie ewentualnej likwidacji ogrodów działkowych i uzależnienia ich funkcjonowania od zamieszczenia
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast – zbyt duże Jego zdaniem – wyposażenie władz samorządowych w proces decyzyjny co do dalszego istnienia ogrodów na terenie danego województwa i poszczególnych gmin.

            Zdaniem Posła A. Gierady winno się iść w kierunku ewolucyjnym a nie rewolucyjnym, co pozwoli na zachowanie wszystkich praw miliona działkowców
i wypracowanego przez nich na działkach majątku.

            Przykładem powyższego są przepisy projektu obywatelskiego, które uwzględniając wyrok Trybunału Konstytucyjnego, szczegółowo sankcjonują dalsze istnienie i rozwój ogrodów działkowych i dają tym ogrodom gwarancje prawne na przyszłość.

            W związku z powyższym Pan Poseł zasugerował konieczność podjęcia wszelkich prób celem zorganizowania spotkania i zapoznania Premiera Rządu
ze stanowiskiem polskich działkowców w odniesieniu do propozycji ustawowych PO z jednoczesnym zaprezentowaniem zapisów projektu obywatelskiego, pod którym swoje podpisy złożyło ponad 924 tysiące obywateli.

Dopełnieniem powyższego winno być także kolejne spotkanie z Panią Ewą Kopacz i prezentacja wszystkich uwag i wątpliwości ze strony PZD co do projektu PO, zgodnie z deklaracją samej Pani Marszałek o chęci i gotowości takiego spotkania z chwilą ustalenia daty pierwszego czytania ustawowej inicjatywy obywatelskiej
o ROD na posiedzeniu Sejmu.

            Ze swej strony zapewnił, iż dołoży wszelkich starań aby głos i argumentacja działkowców nie zostały pominięte, także na szczeblu struktur PO w województwie świętokrzyskim.

            Stosowny materiał z zaprezentowanymi na spotkaniu uwagami został przekazany Panu A. Gieradze także w wersji pisemnej.

            Z uwagi na zbliżający się termin pierwszego czytania projektu obywatelskiego
i rozpoczęcia trudnej drogi legislacyjnej, obie strony zapewniły się o trwałym kontakcie i ewentualnej konieczności dalszych spotkań.

 

            W miejscu tym zasadnym wydaje się podziękowanie Panu Posłowi za jasną deklarację i zajęte stanowisko. Jest ono niewątpliwie potwierdzeniem zaangażowania
i troski nie tylko o świętokrzyskich Działkowców i rodzinne ogrody działkowe
w województwie ale także o całą, ponad 115 – letnią idee ogrodnictwa działkowego
w naszym kraju.

 

 

 Jan Stańczyk

Dyrektor Biura OZ   

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio