Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jan Moskwa – Starosta Powiatu Pińczowskiego i Marek Omasta – Wicestarosta Powiatu Pińczowskiego popierają obywatelski projekt Ustawy o ROD - 26.11.2012

W dniu 23 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie odbyło się spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzyskiego z Włodarzami Powiatu.

W spotkaniu udział wzięli także: Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Pani Jolanta Piekara oraz Pan Grzegorz Jakubowski - prawnik Starostwa.

Wicestarosta Powiatu Pińczowskiego zapewnił poprzez jasną deklarację, iż rodzinne ogrody działkowe z uwagi na swą rolę dla społeczności lokalnej jak i środowiska naturalnego należy chronić przed wszelkimi zakusami co do ich likwidacji i wykorzystania tak pozyskanego terenu na cele komercyjne.

Podkreślił szczególnie rolę ogrodów dla mieszkańców osiedli, dla których działka w ROD jest bardzo często jedyną formą możliwości wypoczynku i kontaktu z przyrodą.

Przygotowany zaś i wniesiony do Marszałka Sejmu projekt Ustawy o ROD określił jako bardzo dobry, w pełni zabezpieczający interesy Działkowców i ogrodów. Wyraził nadzieję, że niniejsza inicjatywa obywatelska przejdzie pomyślnie cały proces legislacyjny i stanie się prawem powszechnie obowiązującym.

Dobrą puentą wypowiedzi Pana Marka Omasta – Wicestarosty niech będzie krótkie zdanie na koniec rozmowy – „Nie dajcie się! Jesteśmy z Wami!”.

Potwierdzeniem powyższego było także stanowisko Pani Kierownik, która zgadzając się ze słowami Wicestarosty zaznaczyła, iż ważnym jest aby działkowcy zachowali jednolitą i ogólnopolską strukturę. Tylko taka forma jest gwarantem zachowania tradycji ogrodów działkowych i stanowi realną, znaczącą formę reprezentacji całego środowiska użytkowników działek i ich rodzin.

Duża część spotkania poświęcona została także merytorycznemu omówieniu poszczególnych zapisów projektu Ustawy i wyjaśnieniu wszelkich szczegółów funkcjonowania ogrodów z chwilą uchwalenia przez Sejm Projektu.

W powyższym zakresie szczególnie cenna była wymiana zdań z prawnikiem Starostwa – Panem Grzegorzem Jakubowskim, który wykazał się bardzo dobrą znajomością proponowanych zapisów, także w powiązaniu ich z zapisami powszechnie obowiązującego prawa jak i aktów prawa miejscowego.

Jednoznacznie stwierdził, iż opracowany Projekt jest w pełni merytorycznie spójny i na tyle szczegółowy aby dać gwarancje zachowania dorobku ROD.

Tak jak przedmówcy, podkreślił role ogrodów dla mieszkańców powiatu pińczowskiego i całego kraju. Zarówno dla ludzi starszych jak i młodych, którzy coraz częściej szukają możliwości wypoczynku i rekreacji w ogrodach działkowych.

Merytoryczna strona spotkania jak i umiejętność jasnego zajęcia stanowiska w odniesieniu do Działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i obywatelskiego Projektu Ustawy ze strony przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Pińczowie, w tych niezmiernie trudnych dla ogrodnictwa działkowego czasach są podwójnie cenne, także w obliczu dalszej współpracy na szczeblu terytorialnym.

 

Jan Stańczyk

Kierownik Biura OZ


Zdj. Pinczów, Wikipedia

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio