Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Podsumowanie akcji informacyjnej OZM PZD w sprawie zagrożeń związanych z planowanym Studium - 04.03.2019

W związku z trwającymi do dnia 28 lutego 2019 r. konsultacjami społecznymi w zakresie opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Stołecznego Warszawy, Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD przeprowadził zintensyfikowaną kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości działkowców i Zarządów warszawskich ROD co do zagrożeń związanych z planowanymi zapisami w Studium. Działania OZM PZD miały również na celu zebranie jak największej liczby wniosków do planowanego Studium, w których zarówno działkowcy, jak i wszyscy sympatycy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, złożyli swój głos za ujęciem gruntów zagospodarowanych przez ROD w nowym Studium jako „zieleni działkowej”.
Powołany przez Prezesa OZM PZD Zespół ds. Studium opracował treść komunikatu skierowanego do wszystkich 151 warszawskich ROD ze wskazaniem obrębów i numerów działek ewidencyjnych, na których jest położony konkretny ogród oraz ze wskazaniem aktualnego przeznaczenia terenu ROD w obecnie obowiązującym miejscowym planie lub studium. Tak przygotowane komunikaty, których treść była zindywidualizowana w odniesieniu dla każdego ogrodu, zostały przesłane pocztą do wszystkich członków Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD, których dane były w posiadaniu OZM – ogółem wysłano komunikaty do 1132 osób. Ponadto komunikaty wysłano również mailami do ogrodów posiadających adres e-mailowy. Niezależnie od tego skontaktowano się telefonicznie z Prezesami wszystkich 151 warszawskich ROD informując ich o konieczności składania wniosków i zbierając informacje o podejmowanych w tym zakresie działaniach ze strony Zarządów ROD.
OZM PZD, także dzięki aktywności zarządów ROD, nawiązał również kontakty z prasą lokalną, miedzy innymi z: „Gazetą Mieszkaniec”, „Super Expressem Warszawa”, „Naszym Miastem Warszawa”, „TVN Warszawa”, „Eską Info Warszawa”. Informacje o prowadzonej akcji i konieczności składania wniosków z żądaniem zabezpieczenia dalszego istnienia warszawskich ROD poprzez oznaczenie zajętych przez nie terenów jako zieleni działkowej w mającym powstać Studium były sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej OZM PZD i na Facebooku.
Na potrzebę nagłośnienia trwającej kampanii zbierania wniosków w obronie stołecznych ogrodów, biuro OZM PZD przygotowało plakaty informacyjne, które udostępniono przedstawicielom ROD w celu ich rozwieszenia na terenie ogrodów. Wiele ogrodów skorzystało z takiej możliwości rozpropagowania akcji i plakaty zostały rozwieszone na terenie ogrodów, co niewątpliwie przyczyniło się do dotarcia z informacją o zbieraniu wniosków do Studium do
dużej rzeszy działkowców, mimo, że akcja ta trwała poza sezonem letnim, kiedy to działki rodzinne są regularnie odwiedzane przez ich użytkowników. Szacuje się, że terenach warszawskich ROD umieszczono około 400 plakatów informacyjnych.
W dniu 5 lutego 2019 r. na posiedzeniu OZM PZD przyjęto stanowisko w sprawie kierunków działań w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dla opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania M. St. Warszawy. Dnia 11 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Wojewody Mazowieckiego Adama Struzika z Prezesem OZM PZD Krzysztofem Podlewskim i przedstawicielami OZM PZD, na którym przedstawiono stanowisko PZD w sprawie Studium i zwrócono się z prośbą o poparcie. Informacje o spotkaniu zostały udostępnione przez Pana Wojewodę na jego profilu na FB. Z kolei 15 lutego 2019 r. OZM PZD skierował listy do wszystkich 60 Radnych Miasta Stołecznego Warszawy oraz do Burmistrzów 18 warszawskich dzielnic z prośbą o poparcie stanowiska PZD w ratowaniu warszawskich ogrodów. Niektórzy z Radnych zadeklarowali chęć poparcia stanowiska Związku w sprawie
zapisów w planowanym Studium. Informacje o zagrożeniach dla ROD, stanowisku PZD i podejmowanych działaniach zmierzających do obrony warszawskich ogrodów zostały nagłośnione w radiu (wywiady w Radiu dla Ciebie i w Meloradio), jak również w prasie (artykuł w „Super Expresie”).
W dniu 22 lutego 2019 r. przedstawiciele OZM PZD spotkali się z Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy Michałem Olszewskim, któremu przedstawili swoje obawy związane z przyszłością warszawskich ogrodów i stanowisko w sprawie ich zabezpieczenia poprzez odpowiednie zapisy w Studium. Wystosowano również list do Prezydenta M. St. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
Prowadzone przez OZM PZD działania, przy nieocenionym wsparciu Zarządów wielu stołecznych ogrodów zaowocowało ogromną ilością wniosków w obronie warszawskich ROD, które trafiły do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego M. St. Warszawy. Do dnia 28 lutego 2019 r. za pośrednictwem Biura OZM PZD złożono aż 7275 wniosków, a bezpośrednio do Urzędu ze strony działkowców i Zarządów ROD wniosków tych złożono 2238 – przy czym podajemy tu dane tylko co do tych wniosków, co do których mamy wiedzę o ich faktycznym złożeniu.
Łącznie złożono 9513 wniosków. Jest wysoce prawdopodobnym, że wniosków tych było więcej, ponieważ akcja prowadzona przez biuro OZM PZD spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko użytkowników działek rodzinnych, ale również Warszawiaków, którzy co prawda nie posiadają prawa do działki, lecz którym zależy na dalszym istnieniu stołecznych ROD.
 
Małgorzata Rutowicz-Rak
p.o. dyrektora biura OZM PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio