Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie osób obsługujących walne zebrania ROD z Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego w Rybniku. - 09.02.2018

Delegatura Rejonowa w Rybniku jest jedną z większych delegatur Okręgu Śląskiego. Liczy 83 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do obsługi Walnych Zebrań wyznaczono 24 osoby, które zatwierdził OZ ŚL w Katowicach. Szkolenie przeprowadził Dyrektor Biura PZD Okręgu Śląskiego Pan Krzysztofa Tekla.

Zapoznał uczestników szkolenia najważniejszymi zasadami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań ROD w 2018 roku. Każdy z obecnych na szkoleniu otrzymał wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016 – 2018. Omawiane zagadnienie podzielono na trzy etapy.

1. Przygotowanie Walnego Zebrania w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

Zarząd proponuje termin walnego zebrania, ustala pierwszy i drugi termin, miejsce odbycia Walnego Zebrania, termin wyłożenia materiałów sprawozdawczych do wglądu dla działkowców. Pan Krzysztof Tekla zwrócił uczestnikom szkolenia szczególną uwagę na sposób zawiadomień o walnym zebraniu. Zwrócono uwagę na  prawidłowe udokumentowanie wysłania zawiadomień lub ich doręczenia. W przypadku wysłania zawiadomień pocztą, Zarząd ROD musi posiadać dowód nadania zaproszeń np. fakturę od operatora pocztowego. W sytuacji gdy doręczano zawiadomienia za pokwitowaniem musi być w dokumentacji np. lista osób wraz z ich podpisami, które dokonały odbioru.Trzeci sposób  to zawiadamienie działkowców za pomocą poczty elektronicznej, wystarczy aby Zarząd ROD wydrukował potwierdzenie wysłania zawiadomień ( jednak działkowiec wcześniej musi na to wyrazić pisemną zgodę i podać adres poczty elektronicznej). Pan Krzysztof Tekla przypomniał o prawidłowym, imiennym przygotowaniu listy obecności członków PZD na Walne Zebranie.

2.Przeprowadzenie  Walnego Zebrania.

  Walne zebranie musi zostać przeprowadzone zgodne z:

- porządkiem obrad walnego zebrania

- regulaminem  walnego zebrania

- uchwały podjęte na walnym zebraniu muszą być zgodne z prawem i wytycznymi KR PZD.                

3.Obowiązki zarządu po odbyciu Walnego Zebrania.

- przekazanie  w ciągu 14 dni od zakończenia zebrania do Delegatury Rejonowej wszystkich dokumentów z Walnego zebrania.

-przedstawienie działkowcom informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za ubiegły rok do 1 lipca 2018 roku (ogłoszenia można umieścić na tablicy ogłoszeń).

-zawiadomienie działkowców o wysokości opłat ogrodowych, zmianach w wysokości  - podwyżkach( ogłoszenia można umieścić na tablicy ogłoszeń).

Lucyna Cyrek - Przewodnicząca Delegatury Rejonowej

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio