Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała konferencja przedzjazdowa w Warszawie - 27.10.2017

W dniu 26 października w Warszawie odbyła się ostatnia konferencja przedzjazdowa przed Nadzwyczajnym Zjazdem, który zaplanowano na 9 grudzień br. Uczestniczyli w niej delegaci z pięciu okręgów: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego i  świętokrzyskiego. Konferencję otworzył i poprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Spotkanie poświęcone było problematyce zjazdowej.

Poprzednie konferencje przedzjazdowe odbyły się już w Zabrzu, Wrocławiu, Toruniu i Poznaniu.

- KR PZD zwołując Zjazd na 9 grudnia br. zdecydowała o podjęciu dwóch tematów: nowelizacji statutu PZD i rozwój ogrodów działkowych – mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki i przypomniał, że nowelizację statutu wymusiła zmiana ustawy o stowarzyszeniach. Prezes zwrócił uwagę, iż data zwołania zjazdu związana jest ściśle z terminami, jakie określiła ustawa dając stowarzyszeniom czas na przyjęcie zmian. Przyjęcie nowelizacji jest dopiero pierwszym krokiem na tej drodze, a datą decydującą o wprowadzeniu zmian w statucie będzie dopiero termin ich zarejestrowania w KRS. Jak mówił Prezes PZD, dotychczasowe konferencje wskazują, że wiele zapisów trzeba wyjaśniać, bo nie dla każdego wszystko jest jasne.

Wszyscy delegaci otrzymali projekt statutu wraz ze zmianami. Prezes przypomniał, że wciąż jest to tylko projekt, a przepisy są konsultowane, omawiane i ich ostateczny kształt zostanie przedstawiony 15 listopada na posiedzeniu Krajowej Rady PZD, która zdecyduje o dalszym losie projektu statutu.

 

Zasadnicze propozycje dotyczące zmiany statutu przedstawił mec. Tomasz Terlecki. Zagadnienia podzielone zostały na 4 części. W pierwszej znalazły się przepisy, które muszą być zmienione, a które dotyczą wszystkich stowarzyszeń i zostały wymuszone przez ustawodawcę. Chodzi o odpowiednie zapisy dotyczące kwestii wynagradzania osób, które wchodzą w skład organów danej organizacji. W przypadku PZD mowa o Prezydium KR PZD, członków Zarządów OZ PZD i Zarządów ROD. Komisja statutowa uznała, że kwestia dotycząca wynagrodzeń budzi wiele emocji od lat, dlatego należy rozpocząć unormowanie tej kwestii. - Można wskazać kierunek rozwiązania tej sprawy, ale statut nie jest miejscem, by kompleksowo to rozstrzygać. Kwestie wynagrodzeń mają być zatem odniesione do wszystkich organów stowarzyszenia – mówił mec. Terlecki.

Jak wskazał zastępca dyrektora Biura Prawnego KR PZD, nowelizacja musi być wykonana w sposób nie budzący żadnych wątpliwości w momencie kiedy statut trafi do Sądu Rejestrowego. Mec. Terlecki wskazał, że obowiązek nowelizacji stał się także okazją do szerszej oceny statutu, który obowiązuje od 2 lat. Jak mówił, w tym czasie udało się zebrać katalog zagadnień, które wymagają nowelizacji. - Wprowadziliśmy zatem zapisy, które mają bardzo wyraźny rozdział między członkostwem w PZD, a użytkownikiem działki – wyjaśniał radca prawny z Biura Prawnego KR PZD. Wśród innych propozycji wprowadzono do statutu: zmiany w strukturze organizacyjnej na poziomie okręgów. – Wprowadzane zmiany nie mają charakteru rewolucyjnego. Przeniesiono jedynie do kompetencji Prezydium to, czym zajmowało się dotychczas. Zachowane zostało nazewnictwo. Kosmetyczne zmiany zaszły jeśli chodzi o jednostkę Krajową – zamiast Prezydium KR PZD będzie wiec Krajowy Zarząd – wyjaśnił mec. Tomasz Terlecki.

Zmiany w statucie dotyczyć będą także kwestii odwoływania danej osoby ze składu. Będzie musiała zaistnieć jedna z dwóch przesłanek: nie wykonywanie obowiązków i działanie na szkodę Związku. Osoba odwołana objęta jest okresem karencji. Wprowadzono także zapisy ułatwiające zwoływanie posiedzeń i zebrań, obowiązek wykładania sprawozdań finansowych przed walnym zebraniem. Zmiany dotyczą także członków PZD i działkowców. Obecnie te dwie kategorie muszą być rozpatrywane oddzielnie w przypadku wypowiedzenia prawa do działki. W statucie wprowadzono, by te kwestie unormować jako jedną procedurę, a nie jak dotychczas dwa oddzielne postępowania .

Ustawa określiła przyczyny wypowiedzenia, procedurę, tryb zaskarżania decyzji pozbawiania działki w ROD, dlatego rola statutu w tym zakresie jest ograniczona. Wskazuje jedynie organ, który w imieniu całego stowarzyszenia, ma kompetencję wykonywania tej czynności. Aby spełnić wymogi ustawy trzeba mieć wiedzę prawną. Formalne uszczerbki tych wypowiedzeń są wyłapywane przez sądy. Dlatego zaproponowano zmiany. Aby zachować maksymalną skuteczność w korygowaniu takich spraw, zaproponowano przeniesie tej kompetencji do okręgowego zarządu, co nie oznacza pozbawienia wpływu na to Zarządy ROD.

Na końcu mec. Terlecki omówił kwestię opłat. Chodzi o zniwelowanie podwójnych opłat w przypadku zmiany użytkownika działki w ciągu roku. Dlatego opłaty ogrodowe mają być naliczane od działki, a nie od użytkownika.

Nowelizacja statutu wywołała żywą dyskusję wśród zebranych. Delegaci przytaczali przykłady z własnych ogrodów i okręgów wskazując, iż wiele z proponowanych w statucie zmian jest dobrych i potrzebnych. Ponadto padły także propozycje zmiany niektórych zapisów, a także wprowadzenia kolejnych, które trafią pod obrady komisji statutowej. Jak mówił mecenas Terlecki, nie da się w statucie umieścić każdego indywidualnego rozwiązania sprawy, jednak komisja pochyli się nad każdą propozycją i oceni jej zasadność, zgodność z przepisami i przydatność. Delegaci dobrze ocenili dotychczasową pracę nad zmianą zapisów statutu.

Drugim tematem konferencji przedzjazdowej był rozwój ogrodów działkowych. Temat przedstawił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. - Na Zjazd chcemy wprowadzić rozwój ROD, bo jest taka potrzeba. Młode małżeństwa z dziećmi występują o działki, a my nie możemy im ich dać. Dlatego trzeba tworzyć nowe ogrody – mówił Prezes Eugeniusz Kondracki. Jak zauważył wpływ na zwiększone zapotrzebowanie na działki i ogrody ma m.in. zmiana wieku emerytalnego. Seniorzy są dziś bardzo aktywni. Także media zauważają modę na działki w ROD i podchwytują temat. Dlatego, jak mówił Prezes PZD, Związek chce opracować program rozwoju ogrodów działkowych. Ważnym elementem tych działań będzie współpraca z Kolegiami Prezesów, które najbliżej współpracują z samorządami i są w stanie przekonać władze lokalne do przekazywania terenów pod nowe ogrody działkowe. Prezes PZD za najtrudniejszą sprawę uznał pozyskanie środków finansowych na budowę nowych ogrodów. Wskazał także, że na stronie www.pzd.pl i na Facebooku PZD znajduje się ankieta, a zawarte w niej pytania pozwolą doprecyzować program rozwoju ogrodów.

Delegaci wyrazili swoje poparcie dla słów Prezesa PZD i uznali, iż rozwój ogrodów działkowych w Polsce jest potrzebny, a delegaci podczas Nadzwyczajnego Zjazdu winni wskazać kierunki do osiągnięcia zamierzonego celu. Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze. Delegaci byli bardzo aktywni, a dyskusje prowadzone były merytorycznie.

AH

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio