Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Noworoczne spotkanie Przewodniczących Kolegiów Prezesów w Poznaniu - 09.01.2017

W dniu 4 stycznia w siedzibie OZ PZD w Poznaniu odbyło się noworoczne spotkanie z Przewodniczącymi Kolegiów Prezesów z całego Okręgu. Spotkanie to jest już tradycją  Okręgu,  jak i okazją  do złożenia życzeń na nowy 2017 rok. Uczynił to otwierając spotkanie Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, który prowadził też całe spotkanie.  Program był bogaty i zawierał wszystkie najważniejsze zagadnienia z  działalności związkowej Okręgu zarówno w minionym roku jak i plany na 2017 r.  Na początku omówione zostały osiągnięcia Okręgu w  2016 r. Prezes OZ podkreślił, że do najważniejszych z nich było uregulowanie spraw gruntowych 80 rodzinnych o0grodów działkowych oraz przeprowadzenie powszechnego przeglądu ogrodów, który przyniósł ogromną wiedzę o stanie ich zagospodarowania  i potrzebach oraz kierunkach dalszego rozwoju. Podkreślono dobrą współpracę z samorządami miast i gmin, co zaowocowało różnymi formami wsparcia ogrodów działkowych. Omówiono też aktualne zagrożenia dla ogrodnictwa działkowego, w tym ataki mediów inspirowane działaniami przeciwników Związku oraz reakcje działkowców na te ataki.

Ważnym punktem programu spotkania było przedstawienie wyzwań dla działalności Okręgu i zarządów ROD na 2017 rok. Konieczne jest dotarcie do działkowców i pokazywanie pozytywnej roli Związku, działania na rzecz ogrodów działkowych i użytkowników działek. Pomocne w tej kwestii mogą być wszelkiego rodzaju materiały prasowe, jak Biuletyny, Informatory Działkowca czy Zielona Rzeczpospolita. W najbliższej przyszłości planowane jest nowe wydawnictwo – Aktualności Związkowe, które w pigułce będzie przedstawiać najważniejsze wydarzenia z życia Związku, przysyłane będzie do ROD z comiesięczną korespondencją. Prezes OZ przedstawił  także ankietę dotyczącą Zielonej Rzeczpospolitej, tak aby gazeta ta była jeszcze lepsza i udoskonalona i aby w pełni zaspakajała oczekiwania czytelników - działkowców. Gazeta ta już na stałe wpisała się w naszą działalność i konieczne jest jej regularne rozpowszechnianie. Są oczekiwania by w następnych jej numerach  znalazła sie także  większa porcja informacji z życia okręgów i ogrodów działkowych.

Pracownicy merytoryczni Okręgu omówili najważniejsze spawy dotyczące inwestycji, szkoleń oraz stanu prawnego gruntów. Główna księgowa przedstawiła założenia nowego programu finansowo – księgowego Związku. Program ten jest bardzo oczekiwany przez ogrody i Krajowa Rada dokonuje wszelkich starań, ale był on kompleksowy i w pełni dostosowany do  prowadzenia ogrodów. Zawiera panele organizacyjne, statutowe i finansowe.  Cena tego programu będzie bardzo dostępna dla ROD, a jego działanie znacznie ułatwi pracę zarządom ROD.

Przedstawiono stan regulacji gruntów wynikający z art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,  także aktualny stan wpisów tych regulacji do ksiąg wieczystych. Omówiono roszczenia do gruntów ROD, zarówno te aktywne, jak i uśpione podkreślając, że w Okręgu zmniejsza się ilość nieuregulowanych spraw gruntowych. W roku 2016 około 90 ogrodów działkowych zgłosiło chęć wykonania aktualnych planów zagospodarowania ROD, prace w ogrodach nadal są wykonywane przez firmę zewnętrzną. Nadal w Okręgu jest wiele ogrodów posiadających nieaktualne plany i konieczne jest podjęcie działań ze strony Zarządów ROD, aby te kwestie uregulować.

Wyniki  powszechnego przeglądu ROD i działek w 2016 roku jasno wskazują na potrzebę licznych inwestycji w infrastrukturę ogrodową, w domy działkowca, ogrodzenia, drogi i aleje czy place zabaw. Wiceprezes OZ PZD Jerzy Kucznerowicz wspominał o potrzebach inwestycji, tak aby ogrody się rozwijały i ich wygląd był godny XXI wieku. Konieczna w tej kwestii jest współpraca z miastami i gminami  w celu uzyskania wsparcia finansowego. Ustawa o rodzinnych o grodach działkowych art. 17 jasno wskazuje na możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy, z których ogrody mogą i powinny korzystać. Okręgowy Zarząd zapewnia też również dotacje z Funduszu Rozwoju, o które ogrody działkowe mogą się starać przy wykonywaniu inwestycji, a Krajowa Rada oferuje bardzo nisko oprocentowane (1%) pożyczki, które są bardzo dobrym źródłem finansowania remontów i wszelkich prac inwestycyjnych.  

Agata Wróbel – główny specjalista ds. ogrodniczych przedstawiła informacje na temat szkolenia nowych działkowców. Konieczne jest kierowanie kandydatów na działkowców na szkolenie, tak aby nowi użytkownicy działek byli w pełni świadomi swoich praw, obowiązków i przywilejów. Postanowiono utworzyć nowe ośrodki szkoleniowe w Rawiczu oraz w Wolsztynie. W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa  zmianie ustawy o ochronie przyrody, która co prawda nie wprowadza wiele zmian w kwestii usuwania drzew dla działkowców, ale daje możliwość radom gminy do określania nieruchomości, z terenu których drzewa i krzewy można by usuwać bez zezwolenia. Rodzi to szansę na  korzystne dla działkowców rozwiązania tego problemu.

Wiele uwagi poświęcono wdrażaniu programu pomocy prawnej dla zarządów ROD i działkowców przez Okręgowy Zarząd. Ustalono terminy udzielania telefonicznych porad prawnych przez radcę prawnego i pracowników biura Okręgu. Zapowiedziano utworzenie skrzynki mailowej do zadawania pytań prawnych. Podkreślano, że ma to jeszcze bardziej przybliżać naszą działalność do potrzeb działkowców.

Integracji naszego środowiska służą obchody świąt działkowych.  Pan Henryk Cieślik przedstawił Jubileusze ROD w 2017 roku. 49 ogrodów działkowych będzie obchodzić Jubileusz od 115 – lecia do  25 – lecia. Najstarszy ogród w Okręgu  ROD im. K. Marcinkowskiego w Gnieźnie będzie obchodzić  115 rocznicę powstania.  To tylko 5 lat mniej niż liczy sobie tradycja polskiego ogrodnictwa działkowego, świętującego w tym roku swoje 120-lecie. ROD im. Rożka w Wolsztynie z okazji Jubileuszu 70- lecia planuje wykonanie sztandaru związkowego. Jubileusze i Dni Działkowca są wspaniałą okazją do integracji społeczeństwa działkowego i  spotkania  działkowców z władzami samorządowymi.

Omówiono również planowaną wizytę działkowców niemieckich z Westfalii – Lippe, którzy odwiedzą nas prawdopodobnie we wrześniu tego roku. Będzie to 30 lecie partnerskiej współpracy polsko – niemieckiej.

Kampania szkoleniowa aktywu Związku rozpocznie się w tym roku 26 stycznia. Szkolenia odbędą się  we wszystkich kolegiach Okręgu, w 14 miejscowościach. W tym roku szkolone będą dwie grupy, pierwsza z nich to prezesi, wiceprezesi, sekretarze i przewodniczący komisji rewizyjnych, a druga to prezesi, skarbnicy, księgowi i przewodniczący komisji rewizyjnych. Będzie to najlepsza okazja dla zdobycia wiedzy, dlatego konieczne jest uczestnictwo w tych szkoleniach, a wiedza na nich zdobyta będzie procentować podczas pracy w ogrodzie.

Uczestnicy spotkania przyjęli stanowisko w sprawie mediów przekazujących nieprawdziwe informacje o działalności Związku. Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem i wręczeniem materiałów szkoleniowych.

dr Agata Wróbel

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio