Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Komisji Rewizyjnych ROD, Prezesów Zarządów ROD oraz Skarbników ROD z Żor - 26.07.2016

12 lipca 2016 r. w ROD „ Chemik” w Żorach odbyło się szkolenie dla Ogrodowych Komisji Rewizyjnych i Prezesów Zarządu ROD oraz Skarbników ROD z Żor, które prowadził członek Krajowej Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach Pan Zenon Jabłoński.

Zasady funkcjonowania komisji rewizyjnych ROD określają zapisy §89 do § 93 Statutu PZD, Regulamin Komisji Rewizyjnych uchwalony przez Krajową Komisję Rewizyjną z dnia 12 listopada 2015 r., a także uchwała nr 8/III/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań.

Pan Zenon Jabłoński zapoznał słuchaczy z celami kontroli, której zadaniem jest badanie działalności Zarządu ROD w zakresie: 

  • Legalności, zgodności podejmowanych działań zgodnie z obowiązującym w PZD prawie,
  • Gospodarności tj. oszczędnego, celowego dysponowania środkami finansowymi, dbałość o majątek ROD i jego zabezpieczenie,
  • Rzetelności wszystkich podejmowanych decyzji.

Komisje Rewizyjne ROD

1/ prowadzą działalność kontrolną w ROD,

2/ przeprowadzają w danym roku kalendarzowym kontrolę z własnej inicjatywy, na polecenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Prezydium OZ,

3/ badają i opiniują roczne sprawozdanie Zarządu ROD i sprawozdanie finansowe ROD,

4/ wykonują także czynności zgodnie z §92 ust. 2, 3, 4 Statutu PZD.

Szczegółowo zostały również omówione Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Śląskiego PZD w zakresie przeprowadzania kontroli w ROD. Kontrola powinna być zapowiedziana oraz ustalony jej zakres zgodnie z rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej.


Komisja Rewizyjna ROD powinna opierać się na następujących dokumentach:

1/ zasady rachunkowości i zakładowy plan kont, zatwierdzony Uchwałą nr 104/2015 przez Prezydium KR PZD z dnia 12 kwietnia 2015r.

2/ ustawie o rachunkowości,

3/ ustawie o ROD,

4/ ustawie o stowarzyszeniach,

5/ statucie PZD

6/ odpowiednich uchwałach organów PZD,

7/ordynacji podatkowej i ustawie o podatku od osób fizycznych 

8/ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zwrócono uwagę na to, że zgodnie z Zakładowym Planem Kont należy przestrzegać utrzymania wysokości stanu gotówki w kasie ustalonego Uchwałą Zarządu ROD 
(tzw. pogotowie kasowe, nie więcej niż 1000 zł musi być na to uchwała Zarządu, podejmowana  każdego roku) oraz właściwego zabezpieczenia gotówki w kasie.

Obszernie omówiono treść Uchwały Nr 36/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17.02.2015  r. w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów działkowych. Podkreślono również, że przy wypłacie wynagrodzeń zgodnie z uchwałą nr 36/2015 Prezydium KR PZD nie można przekraczać kwoty zaplanowanej w planie finansowym na dany rok.

Zgodnie z §36 Statutu PZD przewodniczący komisji lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach innego organu danej jednostki organizacyjnej PZD.

Pan Zenon Jabłoński zapewnił uczestników szkolenia, że w razie wątpliwości zawsze mogą zwrócić się do niego lub członków OKR po pomoc w rozwiązaniu problemów.

W następnej kolejności udzielano uczestnikom odpowiedzi na zadawane pytania odnośnie pracy Komisji i Zarządu ROD.

Szkolenie rozwiało wiele wątpliwości uczestników oraz wskazało sposoby rozwiązywania konfliktów, które zdarzają się między Komisją Rewizyjną a Zarządami ROD.


Irena Fijałkowska - członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio