Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Życie, ekonomia, potrzeby i możliwości - 13.07.2016

Rodzinne ogrody działkowe w swojej historii miały różne okresy – lepsze i gorsze, były warunki sprzyjające do rozwoju ale były też trudne czasy o ich istnienie w ogóle. Niezbędnym czynnikiem do rozwoju każdego ogrodu są środki finansowe. Dzisiaj problem nieodzownych środków występuje ze wzmożoną siłą a to ze względu na:

Kurczenie się zasobów własnych większości działkowców, niewielką pomoc ze strony samorządów lokalnych oraz instytucji wspierających a także z racji rosnących potrzeb z uwagi na dekapitalizacje infrastruktury ogrodowej oraz potrzeby jej modernizacji i dostosowania ogrodów do współczesnych potrzeb służących społeczeństwu.

Jak pogodzić to zjawisko „rozwarcia nożyc”?. Niełatwy to dylemat dla każdego zarządu ogrodu i jednostek wyższego szczebla.

Dzisiaj na pierwszy plan wysuwa się potrzeba:

• szukania nowych źródeł zasilania kasy ROD. Na źródła te wskazuje w swoich materiałach  Krajowa Rada, pobudzając inicjatywę u zarządów ROD.

• potrzeba wzmożenia gospodarki oszczędnej i bardziej efektywnego wykorzystywania środków finansowych będących w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych PZD.

• szukania oszczędnych technologii ale jednocześnie zabezpieczających potrzeby niezbędne.

• szukania możliwości poszerzania członkostwa wspierającego.

• racjonalnej gospodarki wodą z wykorzystaniem zbiorników otwartych oraz wody opadowej w ROD.

• rozważnej i oszczędnej polityki w zakresie likwidacji odpadów począwszy od segregacji, kompostowania oraz przemyślanego gromadzenia odpadów w kontenerach.

• stosowania nowoczesnych rozwiązań proekologicznych (małe oczyszczalnie ścieków, toalety przenośne turystyczne).

• powszechnego zadbania o wspólne mienie a dotyczy to zwłaszcza ogrodzeń zewnętrznych, bram ,furtek, tablic informacyjnych, alei ogrodowych itp.

• potanienie działalności statutowej (przestrzeganie przepisów związkowych).

• sięgania po angażowanie się społeczne działkowców ogrodu, przez pobudzanie lokalnego patriotyzmu.

• integracyjne imprezy z podkreślaniem społecznych walorów wspólnego dobra.

• poprawa bezpieczeństwa przez solidarność i współdziałanie w tym zakresie z sąsiadami.

Czyli musi działać w pełni prawo ekonomiczne – „minimum nakładów przy maksimum efektów”.

Względy gospodarności wymagać będą od jednostek nadrzędnych bardziej efektywnej kontroli, uproszczenie dokumentacji oraz ujednolicenie standardów. Należy również szukać możliwości pozyskiwania środków poprzez sprzedaż zbędnych składników majątkowych i zagospodarowanie wolnych terenów. Nieodzownym będzie również zgodnie   z prawem wykorzystywanie majątku związku a także racjonalne planowanie, wykonawstwo i rozliczanie remontów i inwestycji.

Poczucie gospodarności musi być domeną każdego działkowca nie tylko zarządu ogrodu. Ogród nie tylko powinien dawać ale ogród w zamian powinien również otrzymywać a do tego konieczna jest praca nad mentalnością działkowców.

Prowadzone obecnie powszechne przeglądy zagospodarowania ogrodów i działek dostarczą na pewno bogatego materiału na temat również gospodarności.

 

T. Jarzębak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio