Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z posiedzenia Komisji ds. planowania przestrzennego Rady Miasta w Bydgoszczy - 09.05.2016

Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy Barbara Kokot uczestniczyła w posiedzeniu komisji ds. planowania przestrzennego Rady Miasta Bydgoszczy. Jednym z realizowanych tematów była „aktualna sytuacja rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Bydgoszczy”.

Zabierając głos Prezes przedstawiła aktualny stan prawny gruntów użytkowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe na  terenie Bydgoszczy. Duży nacisk położyła na realizację wniosków złożonych przez PZD, a wynikających z art. 76 ustawy „o rod z dnia 13 grudnia 2015” , oraz obecnie składanych z art.75 w/w ustawy.

Zwróciła uwagę radnych na trwający 12 lat  „ping pong  administracyjny” w sprawie ROD„ Słonecznik”, gdzie Zakłady Przemysłu Odzieżowego” Modus” próbują się uwłaszczyć  w grunty zajmowane przez ogród.   Był to ogród przyzakładowy w/w zakładu pracy. Działkowcy tego ogrodu od 12 lat żyją w wiecznym stresie nie wiedząc czy inwestować czy nie.

Prezes wnioskowała, aby w przygotowywanych planach przestrzennego zagospodarowania miasta realizować wnioski Okręgu o zachowanie funkcji ogrodów działkowych.

W drugiej części swojego wystąpienia  Prezes Barbara Kokot podniosła sprawę problemów z jakimi przychodzi się zmierzyć Okręgowi w Bydgoszczy tj. zamieszkiwania w ROD, budownictwa ponadnormatywnego, kanalizacja ogrodów  oraz  gospodarka odpadami komunalnymi.

Zamieszkiwanie w ROD to problem, który największą skalę przybrał w Bydgoszczy.

Zaapelowała do radnych, aby doprowadzić do powstania wspólnego zespołu, który typowałby zamieszkujących działkowców na listę mieszkań socjalnych (chociaż po parę rodzin rocznie).

Wiceprzewodniczący Rady miasta Jan Szopiński poparł inicjatywę stwierdzając, że „Miasto meldując w ogrodach działkowych powinno  czuć się współodpowiedzialne za zaistniały stan rzeczy”.

Kończąc swoje wystąpienie Prezes podkreśliła, że czekające ogrody działkowe inwestycje  dotyczące modernizacji infrastruktury i kanalizacji ogrodów przerastają możliwości finansowe działkowców.

Zabezpieczenie w budżecie Miasta środków finansowych na dotacje dla ogrodów zostało pozytywnie odebrane przez użytkowników ogrodów jak i Zarządy ROD.

Radni zostali również zapoznani z Otwartym Programem Społecznego Rozwoju ROD podejmującym wśród wielu propozycji działań, otwarcia się ogrodów na środowisko lokalne i współpracę z Radami Osiedli.

Po wystąpieniu Prezes Barbary Kokot wywiązała się dyskusja, radni zadawali różne rzeczowe pytania kierowane również do Dyrektorów wydziałów – gospodarki nieruchomości, gospodarki planowania przestrzennego i gospodarki odpadami komunalnymi.

Do dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami skierowano pytania odnośnie regulacji stanów prawnych pozostałych ogrodów, oraz przyczyn przewlekłości postępowań administracyjnych w stosunku do niektórych ROD.

Pytano o zamiary likwidacji ogrodów i przygotowania miasta do ich dyslokacji i wypłaty odszkodowań wynikających z zapisów ustawy o ROD.

Pani dyrektor Wydziału poinformowała radnych, że wydział realizował kolejno wnioski OZ PZD z art. 76, obecnie pozostałe nie zrealizowane wnioski będzie realizował w oparciu o art. 75 ustawy.

Jeżeli chodzi o przewlekłości postępowań administracyjnych, to w przypadku ROD „Słonecznik”, wynika to z kolejnych odwołań kierowanych przez Kancelarie prawną wynajętą przez zakład pracy (patronacki), który podejmuje próbę uwłaszczenia się na gruncie ogrodu.
W studium kierunków przestrzennego zagospodarowania miasta przewidziano do likwidacji 7 ogrodów.
Na dzień dzisiejszy miasto nie przewiduje likwidację żadnego z nich. Miasto odtwarzając  likwidowany ROD „Swoboda” przy ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy wykupiło dodatkowo około 3 ha gruntu z przeznaczeniem na ewentualne dyslokacje i jest to jedyny teren, którym miasto dysponuje.

Radny Dzakanowski skierował do Prezes OZ w jaki sposób zostaną wykorzystane pieniądze z dotacji budżetu  Miasta dla ogrodów, które zrealizowały inwestycje związane z kanalizacją  i czy te pieniądze już dotarły do ogrodów i czy otrzymują je indywidualni działkowcy?

W tym przypadku częściowej odpowiedzi udzielił dyrektor wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, który poinformował radnych , że do końca czerwca przyjmowane są wnioski z ROD, które będą się ubiegały o w/w dotacje.

Natomiast Prezes OZ poinformowała, że przyznane dotacje wpłyną na konta funduszu rozwoju ROD i zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury ogrodowej.

W dyskusji podniesiono również temat  zamieszkiwania w ROD i zapytano wprost jak Okręg zamierza rozwiązać problem?

Prezes przedstawiała dotychczasowe działania Okręgu - określono skalę zjawiska i mapę jego występowania w ogrodach bydgoskich, powołanie Specjalnego Zespołu , który rozpoczął już lustrację ogrodów, ale również podkreśliła, że liczy na pomoc ze strony miasta i zabezpieczenie mieszkań socjalnych dla trudnych przypadków.

                                                                                                                                  Prezes OZ PZD

Barbara Kokot

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio