Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List OZ w Pile i Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Pile do Rzecznika Praw Obywatelskich - 15.03.2016

 

Piła, dnia 11 marca 2016 r.

Pan dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

LIST OTWARTY

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ORAZ OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PZD W PILE DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DR ADAMA BODNARA


Szanowny Panie Rzeczniku!

Członkowie Okręgowego Zarządu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pile obradujący w dniu 11 marca 2016 r. po zapoznaniu się z pismem Pana Rzecznika Praw Obywatelskich IV.7006.37.2016.KD/ZA z dn. 25.02.2016 r. skierowanym do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w imieniu działkowców Okręgu Pilskiego stanowczo protestujemy i nie zgadzamy się z Pana stanowiskiem, który zmierza do zalegalizowania altan ponadnormatywnych oraz zamieszkiwania na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W liście pisze Pan między innymi „W mojej ocenie, obowiązki stowarzyszeń ogrodowych w kształcie określonym w art. 13 i 42 ustawy o rod są nadmiernie restrykcyjne i nieprecyzyjne." Dla Zarządów ROD i działkowców wymienione artykuły jak i cała ustawa o rod jest wystarczająco precyzyjna. W liście snuje Pan wywody, że duża liczba nienormatywnych budowli na terenie rodzinnych ogrodów działkowych powstała z niepodejmowania dotychczas efektywnych działań w celu dostosowania ich do wymogów prawa. Zatem rodzi się pytanie kto tych skutecznych działań nie podejmował? Rodzinne Ogrody Działkowe od wielu lat zgłaszają do władz samorządowych i zainteresowanych instytucji fakty zamieszkiwania na działce oraz altany ponadnormatywne i do dzisiaj czekają na efektywne działania i decyzje tych instytucji, które są władne do ich rozwiązania.

Gdyby przyjąć Pana optykę na poruszane w liście problemy to na terenie ROD należałoby zalegalizować z jednej strony slumsy, a z drugiej „wypasione" altany, niekiedy domki rodzinne z garażami i samochodami nielicznej grupy cwaniaczków, żyjących tanim kosztem i łamiących prawo - ustawę o rod, Prawo budowlane i inne.

Szanowny Panie Rzeczniku!

Gdzie jest zatem miejsce w Pana wizji dla zwykłych działkowców i realizacji celów rodzinnego ogrodu działkowego określonych w art. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych? Problemy, które Pan porusza dotyczą ok. 1% ogółu i nie mogą być rozwiązywane kosztem działkowców, którzy przestrzegają prawo.

Przez szereg lat walczyliśmy z wieloma przeciwnościami oraz o nową ustawę o rod, która została przyjęta jako projekt obywatelski i uchwalona nieomal jednomyślnie przez Sejm RP poprzedniej kadencji.

Proponowany przez Pana kierunek zmian w naszej ustawie wprowadzi kolejny podział w naszej społeczności i zdecydowany sprzeciw działkowców naszego stowarzyszenia - Polskiego Związku Działkowców.

Szanowny Panie Rzeczniku!

Stanowczo sprzeciwiamy się przyjętej logice w przedmiotowym liście i końcowym wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do znowelizowania ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Nie zgadzamy się na rozstrzyganie poruszanych w liście problemów przez instytucje państwowe, kosztem działkowców.

Do wiadomości:

  1. Premier Rządu RP Pani Beata Szydło.
  2. Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk.
  3. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska.
  4. Prezes Stowarzyszenia PZD Pan Eugeniusz Kondracki.
 

(podpisy uczestników zebrania)


Załącznik plikowy do pobrania

list-do-rzeczika-praw-obywatelskich_-_Pila.pdf

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio