Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezydent Warszawy z działkowcami ws. przyszłości kompleksu ROD przy Al. Waszyngtona w Warszawie - 21.01.2016

W dniu 19 stycznia 2016 r. w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 na Pradze-Południe w Warszawie odbyło się spotkanie władz miasta stołecznego Warszawy z działkowcami z kompleksu ogrodów przy Al. Waszyngtona.

Tematem spotkania były szeroko rozumiane problemy działkowców z tego obszaru, a w szczególności omówienie przygotowania do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Kinowej, planowana budowa tramwaju na Gocław oraz sprawy roszczeń z tzw. dekretu Bieruta. Gospodarzem spotkania była Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Oprócz Pani Prezydent w spotkaniu uczestniczyli: wiceprezydent Jarosław Jóźwiak, burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski, dyrektor biura gospodarki nieruchomościami Marcin Bajko, dyrektor biura architektury Marek Mikos, przedstawiciel „Tramwajów Warszawskich” Wojciech Bartelski oraz prezes ROD „Waszyngtona” Barbara Frydrychewicz.

Okręg Mazowiecki PZD reprezentowany był przez: Agnieszkę Bąk – wiceprezesa OZM PZD, Mariusza Gaj – p.o. kierownika biura OZM PZD, Ilonę Ziomek – radcę prawnego OZM oraz Krzysztofa Podlewskiego – członka Prezydium OZM PZD. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony działkowców, mieszkańców Pragi-Południe, a także różnych środowisk – m.in. spółdzielni mieszkaniowych.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Prezydent Warszawy w sprawie funkcjonowania i przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Warszawy. Pani Prezydent poinformowała wszystkich zebranych, iż podczas sprawowania jej rządów, żaden ogród nie został zlikwidowany w związku z polityką władz miasta. Zapewniła zebranych, iż miasto w najbliższym czasie nie ma żadnych planów likwidacji ogrodów działkowych. Następnie głos zabrali dyrektorzy biur. Pan Mikos poruszył niezwykle ważną kwestię dot. przygotowań do sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kinowa oraz Jeziora Gocławskiego.

Powyższe miejscowe plany obejmują aż 8 ROD. Poinformował zebranych, iż celem miasta jest utrzymanie na tym terenie rodzinnych ogrodów działkowych w dotychczasowym kształcie. Jednakże zaznaczył, iż idąc z duchem czasu, ogród powinien być bardziej dostępny dla okolicznych mieszkańców. Temu pomysłowi wtórowała Prezes ROD Waszyngtona, która przekonywała, że korzyści dla działkowców i okolicznych mieszkańców będą duże większe niż bliżej nieokreślone zagrożenia. Zakomunikowała, iż jej ogród przyjął zdecydowaną politykę otwartości ogrodów, która miałaby polegać przede wszystkim na budowie siłowni plenerowych, ścieżek do nordic walkingu, czy innych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie ROD. Jednocześnie nie podziela opinii czy sugestii, że tego typu inwestycje mogą w jakikolwiek sposób zagrozić istnieniu czy niezakłóconemu funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych.

Głos zabrał również dyrektor Bajko. Naświetlił zebranym historię gruntów, na których funkcjonują ogrody przy Waszyngtona. Wyjaśnił podejmowane działania władz miasta, wydane decyzje administracyjne oraz aktualny stan prawny gruntów.

Przedstawiciel „Tramwajów Warszawskich” przekazał zebranym, iż tramwaj na Gocław jest bardzo potrzebny i jest to priorytet dla władz miasta. Inwestycja będzie zrealizowana, natomiast kwestią sporną pozostają warianty przebiegu tej trasy. Na chwilę obecną rozważane są trzy warianty przebiegu trasy tramwajowej, w tym również ten przez teren ogrodów działkowych kompleksu na Waszyngtona. Gdyby ten scenariusz się ziścił, wstępne plany wskazują na utratę przez działkowców pasa o szerokości 32-35 metrów wzdłuż Kanału Wystawowego. Ale, jak zaznaczył na wstępie, żadne wiążące ustalenia jeszcze nie zapadły, a takich rozstrzygnięć należy spodziewać się dopiero późną wiosną. Ponadto zobowiązał się przedstawić plan w formie szkicu graficznego, na którym byłby zaznaczony przebieg trasy tramwajowej.

Na koniec głos zabrał burmistrz Kucharski, który podziękował władzom Warszawy za dzisiejsze spotkanie oraz za dotychczasową współpracę, która owocuje tym, iż ogrody na terenie Pragi-Południe mogą funkcjonować bez większych przeszkód.

Po wystąpieniach nastąpił czas zadawania pytań i dyskusji. Najwięcej pytań, uwag i wątpliwości zgłaszali przedstawiciele OZM PZD. Pani Prezes Bąk zgłaszała uwagi w sprawie alternatywnych funkcji, jakie mogą znajdować się na terenie ogrodów, a które będzie dopuszczać mpzp. Uzyskaliśmy zapewnienie, że podstawową funkcją będzie istnienie ogrodów działkowych, jednakże nasze obawy nie zostały rozwiane, albowiem znajdujące się w mpzp zapisy będą umożliwiały tworzenie punktów rekreacyjno-sportowych, o co usilnie zabiega ROD Waszyngtona. Ponadto dowiedzieliśmy się, iż termin wnoszenia uwag do mpzp będzie upływać z dniem 7 marca 2016r., a stosowne dokumenty zostały w tej sprawie podpisane przez Panią Prezydent i w najbliższym czasie zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Radca

Prawny Ilona Ziomek poruszyła tematy związane z licznymi pozwami władz Warszawy przeciwko PZD o wydanie terenów, na których funkcjonują ogrody. Pani Prezydent oznajmiła, iż jest to standardowa procedura mająca na celu przerwanie biegu zasiedzenia i nawet jeśli zapadnie korzystne rozstrzygnięcie to władze Warszawy nie będą tego wyroku realizować. P.O. kierownika biura Mariusz Gaj zapytał dyr. Mikosa z kim władze Warszawy podejmują rozmowy na temat m.in. mpzp Kinowa, gdyż oprócz ROD „Waszyngtona” na tym terenie funkcjonują jeszcze 4 inne ogrody, które również są zainteresowane planami władz Warszawy w stosunku do ich ogrodów. Ponadto skoro władze Warszawy podejmują niezwykle ważne inicjatywy, w tym konsultacje istotne nie tylko dla ROD „Waszyngtona”, koniecznym jest, aby głos zabrali również przedstawiciele innych ROD, a także OZM PZD. Odpowiedzi udzieliła Prezes ROD „Waszyngtona”, która poinformowała zebranych, że spotkanie jest zasługą jej i działań jakie ogród podejmuje, aby zdobyć przychylność władz dzielnicy i miasta. Nie czuła się w obowiązku konsultowania zdania z innymi ROD z kompleksu na Waszyngtona, jak i władzami OZM PZD, informując, że wypełnia zadania statutowe. Ponadto p.o. kierownika biura Mariusz Gaj zapytał dyr. Bajko o realizację art. 76 ustawy o ROD, w tym o przewidywany termin wydania decyzji w stosunku do ROD z kompleksu Waszyngtona, jak i innych ogrodów z terenu Warszawy.

Mariusz Gaj przypomniał jednocześnie, iż podczas ubiegłorocznej sesji Rady Dzielnicy Pragi-Południe w Warszawie, dyr. Bajko obiecał, że kompleks ROD na Waszyngtona jako pierwszy (już w wakacje, najpóźniej po wakacjach) otrzyma pozytywną decyzję z art. 76 ustawy o ROD. Dyrektor Bajko wzburzony pytaniem zarzucił OZM PZD, iż to my jesteśmy winni opóźnieniu w wydawaniu decyzji, albowiem złożyliśmy skargi na przewlekłość postępowań. Przypomniał, że to OZM PZD narzucał władzom miasta rozpatrywanie wniosków w trybie KPA. Po uwadze p.o. kierownika biura, że termin w KPA jest określony na 30 dni, nie zdołał się racjonalnie odnieść do zarzutów, iż blisko 2 lata od momentu złożenia wniosku, jest aż nadto wystarczającym okresem na jego rozpoznanie. Ponadto na kolejne pytanie Mariusza Gaj o wzywanie OZM PZD do uzupełnienia wniosków poprzez złożenie map sytuacyjno-wysokościowych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, otrzymaliśmy absurdalną, a zarazem kuriozalną odpowiedź, że jeśliby OZM PZD prawidłowo wniosek podpisał, to Miasto nie wzywałoby do uzupełnienia braków. Dalsza dyskusja została szybko przerwana przez wiceprezydenta Jóźwiaka, który wspomniał o istnieniu miejskiego zespołu, który jest miejscem do rozwiązywania tego typu sporów. Na tym spotkanie zostało zakończone.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców jest niezwykle zadowolony z tego, że mógł uczestniczyć w tym spotkaniu, albowiem ma niewiele okazji, aby porozmawiać z Panią Prezydent na temat działek i działkowców. Niestety na większość pytań ze strony OZM PZD albo nie uzyskiwano odpowiedzi albo były bardzo wymijające. Liczna frekwencja pokazuje, jak ważne są sprawy ogrodów i jak wielu osobom zależy na ich losie. Okręg Mazowiecki jest usatysfakcjonowany poruszanymi tematami, jednakże pragnie od razu zauważyć, że tego typu spotkania mogłyby i powinny odbywać się dużo częściej, a także aby podczas tych spotkań, na równych zasadach traktować wszystkie ogrody, w szczególności ogrody z kompleksu przy Waszyngtona. Każdemu działkowcowi, niezależnie od tego, w którym ogrodzie użytkuje działkę, w równym stopniu zależy na niezakłóconej możliwości korzystania z działki i ogrodu. Stygmatyzowanie działkowców przez pryzmat tego, w którym ogrodzie się znajduje, nie służy nikomu, a już z całą pewnością nie działkowcom, gdyż może to powodować sztuczne podziały i waśnie. OZM PZD liczy jednak na to, iż spotkanie z 19 stycznia jest początkiem nowego otwarcia, które spowoduje iż ogrody, działkowcy oraz Związek nie będą pomijani w sprawach ich dotyczących.

Mariusz Gaj

p.o. kierownika biura OZM PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio