Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydent Miasta Gliwice rozpoczął regulację gruntów ROD - 23.10.2015

Nie tak dawno przedstawialiśmy list Prezydenta Miasta Gliwice  w którym poinformował, że wszędzie tam gdzie nie ma problemów geodezyjno-prawnych, a także nie istnieją żadne przeszkody formalne, regulacje gruntów ROD będą następowały niezwłocznie.

Prezydent Gliwic podjął  także decyzję, że przekazywanie w użytkowanie PZD terenów zajmowanych przez ROD będzie się odbywało bez ponoszenia kosztów z tego tytułu przez użytkowników działek. Z zadowoleniem przyjęliśmy ten fakt, bowiem w naszej ocenie jest to jedyne i słuszne postępowanie, które wynika z ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Przypomnijmy, że ustawa o ROD stworzyła regulacje,  zgodnie z którymi  w przypadku gdy dany ogród spełnia jedną z przesłanek określonych w art. 76 tj.

 

  1. funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego na nieruchomości jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  2. rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w związku z zakładaniem rodzinnego ogrodu działkowego lub funkcjonował on na nieruchomości w momencie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa;
  3. rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w związku z funkcjonowaniem na niej rodzinnego ogrodu działkowego;
  4. nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, lub na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej ustawy stał się ogrodem stałym stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ten rodzinny ogród działkowy, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nabywa prawo użytkowania – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o ROD wszystkie struktury PZD przystąpiły do regulacji stanów prawnych gruntów ROD ponieważ zdecydowana większość ROD spełnia przesłanki określone we wspomnianym art. 76. Systematycznie także Okręgowy Zarząd Śląski składał wnioski do Starostów i Prezydentów Miast w sprawie wydania decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania. Obecnie zostało wysłanych prawie 100 % wszystkich wniosków i wydanych kilkadziesiąt decyzji.

Wnioski w sprawie stwierdzenia prawa użytkowania trafiły także do Prezydenta Miasta Gliwice. Na marginesie należy zauważyć, że Miasto Gliwice posiada w swoich granicach, aż 64 Rodzinne Ogrody Działkowe o łącznej powierzchni prawie 400 ha, na których urządzono ponad 9 500 działek rodzinnych.

W ostatnim czasie do PZD OZ Śląskiego trafiła pierwsza decyzja Prezydenta Gliwic w sprawie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania do nieruchomości, na której znajduje się ROD „Barbórka”. Z treścią decyzji można zapoznać się poniżej. W najbliższym czasie zostaną wydane decyzje dla kolejnych ROD – m.in. dla ROD „Społem”, „Krakowianka”, „Urbana”.

Mateusz Macianty

Decyzja

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio