Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Decyzje z art. 76 ustawy o ROD winny być NIEODPŁATNE - 23.09.2015

Polski Związek Działkowców Okręg Świętokrzyski, tak jak i inne okręgi w naszym kraju prowadzi procedurę regulacji stanów prawnych terenów ROD na obszarze swojego działania.

Częścią tychże działań było złożenie pięciu wniosków na podstawie zapisów art. 76 ustawy o ROD do Prezydenta Miasta Kielce o stwierdzenie nabycia w drodze decyzji z dniem 19 stycznia 2014 r. nieodpłatnego prawa użytkowania do terenu ogrodów.

W miesiącu kwietniu br. w/w organ wydał pozytywne decyzje co do nabycia tytułu prawnego do wnioskowanego obszaru ROD. Ustanowienie jednak prawa użytkowania nastąpiło odpłatnie – wysokość owej odpłatności ustalona została w wysokości 1zł w skali roku dla pojedynczego ogrodu.

Zdając sobie sprawę z symboliczności przyjętej przez Prezydenta Miasta Kielce opłaty rocznej z tytułu nabytego użytkowania, Okręg Świętokrzyski PZD złożył jednak odwołania od przedmiotowych decyzji kierując się argumentacją, iż główną kwestią z punktu widzenia działkowców, nie tylko danego ROD czy innych kieleckich ogrodów, lecz z terytorium całej Polski, jest zasada nieodpłatności użytkowania gruntów przez stowarzyszenia ogrodowe.

Podniesiona w odwołaniu argumentacja i zaprezentowana wykładnia zapisów art. 76 ustawy o ROD, w kontekście całego tego aktu oraz regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, znalazła pełną akceptację w uzasadnieniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Organ odwoławczy w wydanych rozstrzygnięciach z dnia 17 września br. uchylił zaskarżone przez PZD decyzje w części odnoszącej się do odpłatności i umorzył postępowanie w tym zakresie. Potwierdził jednocześnie znaczenie art. 76 ustawy o ROD jako zapisu lex specialis, dającego możliwość swoistego „zasiedzenia” przez stowarzyszenie ogrodowe nieruchomości zajmowanej przez ROD często od kilkudziesięciu lat.

Z uwagi na fakt, że celem wprowadzonego zapisu art. 76 jest usankcjonowanie prawnie istniejącego już od wielu lat stanu faktycznego polegającego na korzystaniu przez działkowców z nieruchomości zajmowanej przez dany ROD, a ustawodawca, poza stwierdzeniem nabycia prawa na rzecz konkretnego podmiotu, nie przewidział żadnych innych dodatkowych elementów w postaci chociażby odpłatności za korzystanie z przyznanego prawa, wydawana decyzja deklaratoryjna winna mieć co do ustanawianego w niej tytułu prawnego charakter nieodpłatny.

Ustanawianie odpłatności przyznanego prawa do terenu, może mieć zdaniem SKO miejsce jedynie wtedy, kiedy umocowanie do takiej właśnie odpłatnej formy znajduje się w konkretnych przepisach szczególnych. Brak takiego umocowania przy jednoczesnym wprowadzeniu odpłatności, stanowi zdaniem organu odwoławczego, rażące naruszenie prawa.

 
Jan Stańczyk
Dyrektor Biura OŚ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio