Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD - 04.05.2015

28 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. W trakcie obrad poruszano przede wszystkim kwestie związane z aktualnymi problemami Związku, a także z opieszałością władz Warszawy  w sprawie regulacji stanu prawnego ROD objętych „dekretem Bieruta”.

Posiedzenie otworzył Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak, przedstawiając porządek obrad oraz kandydatów do Komisji Stanowisk i Wniosków oraz Komisji Mandatowej. Następnie przedstawił uczestnikom posiedzenia informację na temat prac zespołu ds. regulacji stanu prawnego ROD w Warszawie oraz ostatniego spotkania zespołu, które odbyło się 17 kwietnia br. Omówiła także sprawę i okoliczności uchylenia przez KR PZD uchwał dotyczących opłat ogrodowych i przyjęcia nowych w tej samej sprawie, co spowodowane było pismem skierowanym do KR PZD przez Prezydenta m st. Warszawy. Nawiązał też do wciąż nie rozwiązanego problemu z rejestracją Statutu PZD uchwalonego 23 października 2014r.

Do sprawy ostatniego spotkania zespołu ds. regulacji stanu prawnego ROD w Warszawie nawiązała też kierownik biura OZM PZD Anna Kubuj. Poinformowała o przedstawionej przez Miasto liście działek  ewidencyjnych (tj. 22 ogrody działkowe na terenie Warszawy objęte dekretem Bieruta), co do których prowadzone są postępowania. Zaznaczyła też, że ponownie urzędnicy, a w szczególności dyrektor BGN Marcin Bajko w bardzo lekceważący sposób podchodzi do problemów ogrodów, a także do członków zespołu, czego wyrazem było chociażby przedstawienie przez niego wzoru formularza wniosku z art. 76 ustawy o ROD, w którym wymaga się m.in. podania danych osobowych działkowców lub wymiarów altan, czego nie nakazują żadne przepisy.

W sprawie wspomnianego wniosku głos zabrała  również Ewelina Świątek-radca prawny OZM PZD, która zwróciła uwagę na brak podstaw prawnych dla podawania informacji, których wymaga się od działkowców we wniosku – chodzi przede wszystkim o żądanie sporządzania przez ogrody map geodezyjnych, czy podawania wspomnianych wcześniej danych. Powiedziała, że oczywistym jest, iż powyższe dane są potrzebne władzom, aby wydać decyzję z art. 75 ustawy o ROD, czyli o likwidacji ROD. Inaczej mówiąc, władze przerzucają na działkowców zbieranie danych ( i związane z tym koszty), dzięki którym Miasto chce uregulować stan prawny gruntów w Warszawie. Tymczasem to organ powinien zajmować się zbieraniem danych, a nie spychać lwią część prac na stronę postępowań, czyli ROD. Dlatego też, zdaniem Eweliny Świątek, konieczne jest kierowanie protestów do Prezydent Warszawy przeciwko zachowaniu urzędników w trakcie spotkań zespołu.

W trakcie dyskusji w tej sprawie, przewodniczący Komisji Stanowisk i Wniosków Grzegorz Oracz (Ostrołęka) zgłosił wniosek, iż koniecznym wydaje się wystosowanie protestu do odpowiednich organów w sprawie arogancji urzędników warszawskiego Ratusza i zaproponował, aby przesłać do Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Przewodniczącej Rady Miasta Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej pisma z zażaleniem na zachowanie władz Warszawy w sprawie regulacji stanu prawnego ROD w Warszawie.

Często przewijającymi się w dyskusji tematami, były kwestie związane z małą świadomością działkowców, co do  zagrożeń dla ogrodów, o czym świadczą spotkania z działkowcami na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. Pani Nelly Bieniek powiedziała, że w ogromnej większości działkowcy mają bardzo małe pojęcie o niepokojącej sytuacji ogrodów działkowych w Warszawie. Wraziła tez opinię, iż kierowanie pism i stanowisk do Prezydent Warszawy w tej sprawie może nie odnieść skutku i lepszą formą wywarcia presji byłaby stanowcza reakcja w formie manifestacji, ale nie tylko siłami ROD z Warszawy, ale przy wsparciu ogrodów z całej Polski.

W sprawie podejścia do problemów ROD w Warszawie przez władze zabrał głos również Marian Wesołowski, który powiedział, że warszawski Ratusz powinien być przykładem przestrzegania prawa dla całej Polski, a tymczasem jest inaczej. Dlatego też należy wykorzystać przysługujące działkowcom – tak jak wszystkim innym obywatelom – prawo do zaskarżenia działań urzędniczych  sprawie wniosków z art. 76 ustawy o ROD. Jednocześnie zaznaczył też, że skuteczniejsza formą zaznaczenia protestu byłaby manifestacja przed Urzędem Miasta – szczególnie w okresie przedwyborczym.

Przy tej okazji Prezes OZM PZD wspomniał, iż w trakcie posiedzeń KR PZD podobnie jak na stronie internetowej PZD widać ogromne wsparcie działkowców z całego kraju dla ogrodów warszawskich. Jednak konieczna jest większa mobilizacja działkowców warszawskich, których sprawa dotyczy.

Sporo miejsca w trakcie dyskusji poświęcono też sprawie opłat ogrodowych i konieczności wyjaśniania działkowcom szczegółów nowych zasad partycypacji składki członkowskiej. Andrzej Misiak (Sochaczew) zaproponował, aby na szkoleniach dla księgowych przekazywać dokładne informacje na temat zasad jakim podlegają opłaty ogrodowe, aby nie powstawały nieporozumienia w ogrodach.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Komisji Stanowisk i Wniosków Grzegorz Oracz rekomendował członkom OZM PZD przyjęcie stanowisk oraz dokumentów:

- w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej

- w sprawie torpedowania ustawy o ROD

- w sprawie posiedzenia zespołu ds. współpracy m.st. Warszawy z ogrodami działkowymi

- w sprawie odrzucenia Statutu PZD

- w sprawie propozycji działań OZM PZD wobec aktualnej sytuacji warszawskich ROD i Związku

oraz upoważnienie Prezydium OZM PZD do wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego oraz Przewodniczącej Rady Miasta Warszawy w sprawie zachowania władz Warszawy w odniesieniu do trybu rozpatrywania wniosków z art. 76 ustawy o ROD. Proponowane dokumenty i ich treść zostały jednogłośnie przyjęte.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio