Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Prawo

Zasady rozliczania energii elektrycznej dla użytkowników działek w pierwszym półroczu 2024 roku - 16.04.2024

W pierwszym półroczu 2024 roku działkowcy zapłacą taniej tylko za zużycie 125 kWh. W 2023 roku rozliczenie energii elektrycznej zużywanej w ROD odbywało się na zasadach określonych ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2023 r. - 16.04.2024

Na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2024 r. Krajowy Zarząd PZD przyjął aktualny stan posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD. Został on ustalony na podstawie danych przekazanych przez 26 OZ PZD. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 582 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię ponad 39 964,45 ha. Liczba działek w ROD wynosi 901 869. Powierzchnia pod działkami rodzinnymi wynosi ponad 31 725 ha. Różnica stanowi teren ogólny ROD.

czytaj więcej

Plany ogólne – wzór wniosku do pobrania - 12.04.2024

W najbliższym czasie wszystkie gminy przyjmą tzw. plany ogólne - dokumenty planistyczne, które mogą zadecydować o przyszłości ROD. Uchwalą je rady gminy, ale przewidziano aktywny udział społeczeństwa. Każdy będzie mógł zgłosić wniosek, ale na urzędowym formularzu. PZD przygotował wzory takich wniosków.

czytaj więcej

Miasto wspomoże suwalskie ogrody - 03.04.2024

Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach podpisał Uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok, na  mocy której Miasto Suwałki  przekaże suwalskim  ogrodom działkowym kwotę 100 tyś. zł w formie dotacji.

czytaj więcej

Stanowisko Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w sprawie wyborów samorządowych - 29.03.2024

Komisaryczny Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD stwierdza, iż w dobie wprowadzania w życie przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tegoroczne wybory samorządowe mają szczególne znaczenie dla dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. Nowo wybrane samorządy lokalne będą opracowywały plany ogolne gmin, to od ich decyzji będzie zależało w jakiej strefie i w jakim profilu znajdą sie rodzinne ogrody działkowe. 

czytaj więcej

Stanowiska struktur PZD w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii - 28.03.2024

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.   Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. Poniżej publikujemy stanowiska strukur PZD w tej sprawie. 

czytaj więcej

ROLA ZARZĄDÓW ROD i OZ PZD, GDY GMINY PRACUJA NAD PLANAMI OGÓLNYMI - 28.03.2024

Można by rzec krótko: pierwszoplanowa, istotna, ważna, decydująca, bowiem dotyczy nieruchomości na której działki użytkują miejscowi działkowcy, zarządzane przez  członków danego zarządu ROD, a co do której gmina uchwala tzw. plan ogólny – wg maksymy „Nic o nas bez nas”. Teraz szerzej: Wprowadzone w 2023 roku przepisy wynikające ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów, powoduje, że każda gmina powinna uchwalić tzw. plan ogólny do końca 2025 roku.

czytaj więcej

POMOCY DLA ROD ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2023 ROKU - 28.03.2024

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, na posiedzeniu w dniu 13 marca 2024 roku, zapoznał się z informacją w zakresie wsparcia finansowego dla ROD w 2023 roku ze środków zewnętrznych, temat omówiony również został podczas posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 14 marca br. i przyjęty uchwałą nr 11/XXIV/2024. Analiza materiału została przygotowana w oparciu o dane przekazane przez Okręgowe Zarządy PZD. Z powyższych danych wynika, iż w 2023 roku 845 ROD uzyskały pomoc ze środków zewnętrznych, co stanowi 18 % wszystkich ROD w Polsce pozostających w strukturach PZD, na łączną kwotę 16 355 876,59 zł. 

czytaj więcej

Realizacja Programu Budowy siedzib dla Zarządów ROD a ochrona danych osobowych - 28.03.2024

Krajowy Zarząd PZD  na podstawie informacji OZ PZD ustalił, że  na dzień 30 listopada 2023 roku siedzib nadal nie posiada 379 rodzinnych ogrodów działkowych, co stanowi 8,3 % wszystkich ogrodów zrzeszonych w PZD. Ponadto, część Zarządów ROD realizuje program poprzez wynajem lokalu, co jest rozwiązaniem tymczasowym i nie załatwia na trwałe problemu.

czytaj więcej

Decyzje Krajowej Rady PZD w sprawie okręgowych zjazdów delegatów PZD w roku 2024 - 22.03.2024

Krajowa Rada PZD na XXIV posiedzeniu w dniu 14 marca 2024 roku przyjęła uchwałę nr 8/XXIV/2024 w sprawie zasad i trybu odbywania okręgowych zjazdów delegatów w roku 2024. Krajowa Rada PZD wykonując obowiązek statutowy wskazany w § 99 ust. 2 określiła w niej ostateczny termin odbycia okręgowych zjazdów delegatów, tj. do dnia 30 września 2024 r.  Uchwała wskazała i uszczegółowiła wymogi wynikające z obowiązujących przepisów statutu PZD, a więc prawidłowe zwołanie zjazdu, uprawnienie do uczestnictwa w zjeździe, posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego,  sposób podejmowania uchwał przez zjazd, obowiązki okręgowego zjazdu delegatów.

czytaj więcej

STANOWISKO Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie wyborów samorządowych - 15.03.2024

Krajowa Rada PZD uznaje, że tegoroczne wybory samorządowe mają kluczowe znaczenie dla przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w Polsce. Decyzje podejmowane na szczeblu gmin i innych jednostek samorządowych bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie ROD, obejmując kwestie planowania przestrzennego, inwestycji komunalnych, podziału środków publicznych i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. W związku z tym niezwykle istotne jest, aby w samorządach zasiadali ludzie, którzy rozumieją znaczenie ROD i są gotowi bronić ich interesów.

czytaj więcej

Interpelacja poselska do Ministra Rozwoju i Technologii - 06.03.2024

Interpelacja nr 1456 Posła Piotra Głowskiego i Poseł Małgorzaty Janyski do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie uwzględnienia wniosków Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców dotyczących treści załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. dotyczącego projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. "

czytaj więcej

Miasto Częstochowa – blisko milion zł wydany na wsparcie działkowców. - 04.03.2024

Od dziewięciu lat Miasto dofinansowuje inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta, udzielając dotacji do zadań poprawiających infrastrukturę ROD. Będzie kontynuacja programu w tym roku. Wnioski będą zbierane do końca kwietnia.Trzykrotnie podjęte Uchwały Rady Miasta w tym zakresie przeznaczyły na wydatkowanie w latach 2016-2024 na ten cel 925 tys. zł, ustalając priorytetowe cele inwestycji.

czytaj więcej

Zebrania sektorowe w ROD - 20.02.2024

Trwa kampania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD i zarządy ROD podejmują decyzję o formie odbycia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego tj. walne zebranie czy konferencja delegatów. 

czytaj więcej

Przepisy dyskryminują ogrody, ministerstwo ich broni - 13.02.2024

Do Ministra Rozwoju i Technologii wpłynęło blisko 1000 zbiorowych petycji działkowców. Apelują o korektę rozporządzenia w/s tzw. planów ogólnych. Oczekują prawa, które pomaga chronić ogrody. Obecnie przepisy to utrudniają i wręcz dyskryminują ROD. Mimo to resort nadal odmawia korekty swego rozporządzenia.

czytaj więcej

Mazowsze dla działkowców 2024 - 13.02.2024

W dniu 6 lutego 2024 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego opublikował listę beneficjentów w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2024” (MIAD MAZOWSZE 2024). Kolejna już edycja programu ma na celu udzielanie wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, realizujących zadania istotne dla rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

czytaj więcej

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie wpływu na sytuację ROD rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. - 26.01.2024

W załączeniu przesyłam na ręce Pana Ministra stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie wpływu na sytuację ROD rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. W przedmiotowym dokumencie KZ PZD odnosi się do rozporządzenia wydanego przez Pańskiego poprzednika na stanowisku ministra. 

czytaj więcej

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2024 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - 26.01.2024

Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Jest on realizowany m. in. przez remonty i modernizację już istniejących ROD. Wiele z tych zadań jest realizowanych przy wsparciu podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (jst). Udział tych podmiotów, jak pokazują badania, na przestrzeni ostatnich lat ciągle wzrasta, co zasługuje na uznanie.

czytaj więcej

Część ogródków działkowych do likwidacji? Ministerstwo Rozwoju dementuje - 26.01.2024

Czy grozi nam likwidacja części Rodzinnych Ogródków Działkowych? Do końca 2024 roku gminy muszą uchwalić tzw. plany ogólne - w ramach reformy przepisów dot. zagospodarowania przestrzennego. Wśród działkowców pojawiły się obawy, że może to doprowadzić do likwidacji części ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Strach na „polskim RODOS”. Działkowcy boją, się że stracą domki, altany, szklarnie - 26.01.2024

Przepisy dotyczące planowania przestrzennego zagrażają istnieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Takie obawy mają sami użytkownicy działek.  Szacuje się, że w Polsce jest 5000 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zajmują niemal 44 tysięcy hektarów i jest na ty terenie 966 tysięcy zagospodarowanych działek.

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.