Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Listy

Stanowisko Okręgowego Zarządu Pomorskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane - 11.06.2019

Członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wyrażają stanowisko, w którym dostrzegają potrzeby i oczekiwania społeczne płynące z zapisów projektu ustawy - Prawo budowlane, lecz nie zgadzają się z proponowanymi zmianami zakładającymi uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, a przede wszystkim, co jest istotne dla ROD, uproszczenie postępowania legalizacyjnego odnoszącego się do „starych” samowoli budowlanych (tzw. abolicja samowoli budowlanych).

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Opolu ws. nowelizacji ustawy prawo budowlane - 10.06.2019

Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że ponadnormatywne altany, zostaną zalegalizowane przez nowelizowane prawo. Grozi to poważnym niebezpieczeństwem dla funkcjonowania ogrodów działkowych, bowiem ponadnormatywne altany wykorzystywane do zamieszkiwania de facto zamieniają rodzinne ogrody działkowe na nielegalne osiedla mieszkaniowe i zakłócają działkowcom przestrzegającym przepisów prawa normalne funkcjonowanie na terenie ogrodu.  

czytaj więcej

List Antoniego Falkowskiego do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie nowelizacji Prawa budowlanego - 07.06.2019

Projekt nowelizacji dąży do wypaczenia roli i funkcji działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Każdy użytkownik działki w ROD obowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i regulaminu ROD, w których zapisano, że altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy do 35 mkw. 

czytaj więcej

Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach w sprawie planowanej nowelizacji Ustawy Prawo budowlane - 05.06.2019

Jeśli ustawowo pozwoli się na zalegalizowanie takich samowoli sprzed dwudziestu lat , znacznie osłabi to zakaz zamieszkiwania na działkach wyrażony w ustawie o ROD z 13.12.2013 r. Może to być również swoisty sygnał dla innych nieuczciwych „działkowców” do starania się o rozszerzenie tych przepisów również o obiekty współczesne.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD w sprawie nowelizacji Ustawy prawo budowlane - 05.06.2019

Środowisko działkowców naszego Okręgu, ale również i całego kraju z pełną determinacją wyrażają swoja dezaprobatę co do jakichkolwiek rozwiązań mogących doprowadzić do legalizacji samowoli budowlanych w ROD. Postulatem dobitnie prezentowanym na spotkaniach i naradach w ogrodach działkowych jest wprowadzenie jasno nakreślonego w nowelizacji ustawy prawo budowlane zapisu, iż abolicja nie dotyczy samowoli budowalnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

czytaj więcej

Pismo Zarządu ROD „Relaks” w Kędzierzynie-Koźlu do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie nowelizacji ustawy prawo budowlane - 04.06.2019

Jesteśmy zbulwersowani zapisem o uproszczonym postepowaniu legalizacyjnym odnoszącym się do starych samowoli budowalnych- bez ponoszenia opłat legalizacyjnych- tj. obiektów wybudowanych samowolnie bez uzyskania wymaganego pozwolenia budowalnego - czytamy w liście.

czytaj więcej

Po wyborach w ROD - 03.06.2019

Kampania sprawozdawczo wyborcza w ROD dobiegła końca, niemal wszystkie ogrody są po przeprowadzonych zebraniach. W organach statutowych ogrodów, nastąpiły zmiany, co pociąga za sobą przeprowadzenie szkoleń członków zarządów ROD. Takowe są sukcesywnie prowadzone w Okręgu, co tydzień dla innej grupy ogrodów. Przed zarządami ROD, stoją zadania wyznaczone przez uchwały walnych zebrań, ale także i te zadania generalne nałożone ustawą o ROD i statutem PZD.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Małopolskiej PZD z 27 maja 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 31.05.2019

Ponadto Okręgowa Rada Małopolska PZD w Krakowie za zasadne uznaje również poszerzenie zakresu przedmiotowego art. 6k ust. 4 a, normującego uprawnienia dla Rady Gminy do zwolnienia z ponoszenia części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmioty kompostujące bioodpady o Rodzinne Ogrody Działkowe – czytamy w Stanowisku

czytaj więcej

Moim zdaniem- śmieci na działce - 29.05.2019

Są trzy powody dla których śmieci są problemem. Dwa cywilizacyjne i jeden kulturowy. Kiedyś miejsce człowieka w społeczeństwie determinowało z grubsza to, co on miał robić. Czy to był chłop czy kupiec. Teraz jest odwrotnie: to co człowiek robi wyznacza mu miejsce w społeczeństwie. A ponieważ ludzie chcieliby zająć najlepszą pozycję wśród innych, więc pragną się wykazać. Stąd ten ustawiczny pośpiech się bierze. W efekcie powstają jednorazowe, proste rzeczy, które nie nadają się do długiego użytkowania. Zanika kunszt, a wraz z nim kultura naprawy rzeczy. Uszkodzone rzeczy lądują na śmietnisku. To jest przyczyna cywilizacyjna śmieci.

czytaj więcej

Liga Ochrony Przyrody w sprawie umieszczenia ROD w studium uwarunkowań przestrzennych w Warszawie - 24.05.2019

Do biura Okręgu Mazowieckiego PZD wpłynęło pismo Okręgu Stołecznego Ligi Ochrony Przyrody w sprawie pozostawienia w planach miejscowych oraz znaczenia dla społeczności lokalnej ROD „Zdrowie” w warszawskiej dzielnicy Wawer. W skierowanym do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy dokumencie, podkreśla się między innymi ogromne znaczenie umieszczenia w studium zapisu „ogrody działkowe” zamiast określenia „zieleń parkowa”. 

czytaj więcej

Wiosna na działce Pani Izabeli z ROD „Nad Nerem” w Pleszewie - 17.05.2019

Pani Izabela z ROD „Nad Nerem” w Pleszewie przesłała do Krajowego Zarządu zdjęcie swojej kwiatowej grządki. Bardzo dziękujemy i podziwiamy !

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu w spr. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości - 16.05.2019

W dotychczasowym systemie nieracjonalnego odbioru odpadów i wysokimi kosztami ich wywozu byliśmy obciążani bo za nas z mocy prawa gminy stanowiły o wysokości ryczałtu za ich odbiór. System ten nie uwzględniał, że działkowcy są podwójnymi płatnikami za odbiór odpadów, raz w swoim miejscu zamieszkania i po raz drugi w ogrodzie działkowym.

czytaj więcej

List Okręgu w Pile do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane - 08.05.2019

Nie zgadzamy się z proponowanymi w projekcie ustawy przepisami dotyczącymi legalizacji altan ponadnormatywnych pobudowanych 20 lat temu na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Nasze stanowisko jest jednoznaczne - Nie dla abolicji.

czytaj więcej

Stanowisko uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Sosnówka” w Chęcinach w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących gospodarki odpadami - 08.05.2019

Szczególnie cieszy nas uszczegółowienie przepisów dotyczących stawek za odbiór odpadów w zależności od pojemności pojemników. Tu bowiem istniało największe zagrożenie windowania cen z zakresu odbioru odpadów. Wprowadzenie tych propozycji PZD pokazuje, jak ważne jest reagowanie na zmiany w przepisach, odpowiedzenie argumentowanie swych racji i dialog społeczny.

czytaj więcej

Moim zdaniem – Czy maj to raj? - 07.05.2019

Adam i Ewa zostali wypędzeni z raju, ale raj pozostał. Tedy pytanie jest takie, gdzie on jest? Odpowiedź może dotyczyć przestrzeni lub czasu. W pierwszym przypadku, chyba gdzieś na Bliskim Wschodzie. W drugim – nie wiadomo. Ale dla mnie czasowe usytuowanie raju jest banalnie proste?  Bo raj wraca każdego roku, właśnie w maju. Tedy nie gdzie, ale kiedy on jest? 

czytaj więcej

Stanowisko uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Zdrowie” w Czerwonej Górze w sprawie zmian przepisów ustawy o gospodarce odpadami - 07.05.2019

W wyniku działań podejmowanych przez wszystkie struktury Polskiego Związku Działkowców udało się wprowadzić do projektu ustawy zapisy, które w znacznym stopniu ułatwiają ewentualne wdrożenie nowych regulacji w rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztofa Ardanowskiego do Prezesa PZD w sprawie ochrony owadów zapylających - 30.04.2019

Mam pełną świadomość  znaczenia ogrodów działkowych w utrzymywania bioróżnorodności, w tym dla zachowania populacji organizmów pożytecznych. Rośliny kwitnące w ogrodach działkowych stanowią niewątpliwie cenne źródło pożytku dla zapylaczy. Jednocześnie jednak należy pamiętać, żeby rośliny cieszyły się zdrowym wyglądem i dawały oczekiwane plony niezbędna jest ich ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami- czytamy w liście.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Relax” w Swarzędzu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 30.04.2019

Jako obywatele wnosimy o umieszczenie w ustawie częściowego zwolnienia działkowców z opłaty za wywóz odpadów komunalnych z tytułu kompostowania odpadów roślinnych z działki. Taka zasada został przyjęta dla nieruchomości zbudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

czytaj więcej

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio