Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Listy

Apel Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach w sprawie bezpieczeństwa w ROD województwa świętokrzyskiego. - 12.06.2018

Nasilające się w ostatnim czasie kradzieże i włamania oraz dewastacje infrastruktury ogrodowej służącej ogółowi użytkowników działek, przebywanie osób bezdomnych w altankach ogrodowych na terenach ROD godzą w dobre imię idei ruchu ogrodnictwa działkowego oraz niejednokrotnie zagrażają zdrowiu i życiu użytkowników działek,ich osobistemu mieniu i mieniu Polskiego Związku Działkowców. Poprawa stanu bezpieczeństwa działkowców i ROD stała się m. in. za sprawą wielu doniesień medialnych opisujących przypadki śmierci lub znacznych uszczerbków na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, pożarów, zaczadzeń lub zapruszeń ognia wiodącym tematem dyskusji w ogrodach działkowych w Polsce. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach w sprawie realizacji Otwartego Programu Rozwoju ROD na terenie województwa świętokrzyskiego. - 08.06.2018

Ciągle zmieniająca się wokół nas rzeczywistość, warunki społeczne, gospodarcze a nawet kulturowe, mają swój wymierny wpływ na polskie ogrodnictwo działkowe oraz postrzeganie tej idei wśród społeczeństwa. Wynikiem powyższego jest obserwowany rok rocznie stały wzrost zainteresowania posiadaniem swojej indywidualnej działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD w sprawie artykułu prasowego pt.”W ogrodach są pieniądze dla dekretowców” opublikowanego w dzienniku Rzeczpospolita - 06.06.2018

Okręgowa Rada Mazowiecka PZD ze zdumieniem przyjęta do wiadomości artykuł prasowy pt. „W ogrodach są pieniądze dla dekretowców” opublikowany w dniu 21 maja 2018 roku w „Rzeczpospolitej”. To wielkie zaskoczenie wynika z faktu jak taki, uważany za poważny, dziennik mógł opublikować taki niepoważny artykuł

czytaj więcej

Apel Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach w sprawie zmiany przepisów o ochronie danych osobowych - 06.06.2018

W dniu 25 maja br. w życie wchodzą zmiany w zakresie przepisów regulujących ochronę danych osobowych, spowodowane wydaniem unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. Okres ten będzie dla wszystkich nas czasem ciężkim, stanowiącym wielkie wyzwanie. Czeka nas dużo pracy i konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości, w której wiele dotychczasowych przyzwyczajeń i nawyków będzie musiało ulec zmianie. W związku z powyższym Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach apeluje do wszystkich zarządów ROD o dokładne zapoznanie się z Polityką ochrony danych osobowych w Polskim Związku Działkowców, Oceną ryzyka w tym zakresie, a także wykazem czynności przetwarzania danych osobowych przygotowanymi przez Krajową Radę PZD w Warszawie oraz dokumentami opracowanymi na tych podstawach przez Okręg. 

czytaj więcej

List Członków Okręgowej Rady PZD w Częstochowie do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. - 05.06.2018

Członkowie  Okręgowej  Rady  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  na  posiedzeniu  w dniu  30.05.2018  roku  z  ulgą  przyjęli  treść  komunikatu  Krajowego  Zarządu  PZD  z  dnia  22.05.2018  roku  w  sprawie  projektu  ustawy  o  ułatwieniach  w  przygotowaniu  i  realizacji  inwestycji  mieszkaniowych  oraz  inwestycji towarzyszących. Wprowadzenie  do  projektu  zapisu  wykluczającego  możliwość  realizacji  inwestycji  mieszkaniowych  na  terenach  rodzinnych  ogrodów  działkowych  art. 5  ust. 2.  potwierdza  zasadność  podjętych  działań  przez  Krajowy  Zarząd  PZD  pod  przewodnictwem  Pana  Eugeniusza  Kondrackiego  do  których  włączyły  się  Okręgi  oraz  liczne  ogrody.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Szczecinie w sprawie artykułu w Rzeczpospolitej pt. "W ogrodach są pieniądze dla dekretowców". - 04.06.2018

Źle jest, gdy dzisiaj niektórzy postrzegają ogrody działkowe jako jedyne dobro, którym można rozporządzać swobodnie, nie licząc się ze skutkami społecznymi swojej propozycji. Pomysł zaproponowany przez wiceprezesa stowarzyszenia „Dekretowiec” Ryszarda Grzesiułę, uważamy za karkołomny i głęboko nieprzemyślany, gdy proponuje by osiągnąć cel fiskalny, likwidować ogrody w mieście, gdzie są one  najbardziej potrzebne.

czytaj więcej

List otwarty Okręgowej Rady PZD w Szczecinie z dn. 29.05.2018 do Ministra Inwestycji i Rozwoju - 30.05.2018

Okręgowa Rada PZD w Szczecinie z satysfakcję przyjęła wiadomość, że głos działkowców w sprawie zabezpieczenia stabilnego bytu dla rodzinnych ogrodów działkowych został uwzględniony w projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych.

czytaj więcej

List Kolegium Prezesów ROD miasta Blachowni do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. - 23.05.2018

Proponowany projekt ustawy zawiera wiele niejasnych kwestii dających możliwość do różnych interpretacji poszczególnych jej przepisów i artykułów. Rozumiejąc potrzebę przyspieszonego budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza dla rodzin niezamożnych, pojawia się pytanie-dlaczego Polski Związek Działowców jako Stowarzyszenie, nie został uwzględniony w procesie opiniowania projektu ustawy.

czytaj więcej

Pismo uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. S. Staszica w Katowicach do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej - 21.05.2018

Wyrażamy również swój niepokój w pominięciu PZD w konsultacjach dotyczących projektu. Biorąc powyższe pod uwagę oraz wcześniejsze zakusy w sprawie likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych mamy uzasadniane wątpliwości dotyczące zapisów powyższego projektu ustawy.  

czytaj więcej

Stanowiska walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Tamel” w Tarnowie w sprawie przygotowania ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 21.05.2018

Niestety znając pazerność  deweloperów jesteśmy przekonani, iż uchwalenie Ustawy w projektowanym brzmieniu stanie się kolejną okazją do ataku na najbardziej atrakcyjne tereny zajmowane przez działkowców, które w wielu wypadkach w miastach stanowią jego „płuca”. Niestety wyrządzonej szkody z tego tytułu nie da się w przyszłości naprawić.

czytaj więcej

List uczestników walnego zebrania ROD „Wspólna Niwa” w Rzeszowie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej. - 18.05.2018

Mamy nadzieję, że rządzący ostatecznie zmienią ustawę w taki sposób aby gwarantowała dalsze istnienie ogrodów działkowych w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej. Zasługujemy na to, aby w spokoju i pewności jutra uprawiać swoje działki.

czytaj więcej

Stanowiska walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku w sprawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 18.05.2018

Projekt lekceważy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a wręcz umożliwia omijanie ich pozwalając na realizację inwestycji wbrew tym planom. Dotyczy to tak budownictwa wielo- jak i jednorodzinnego, czyli my biedniejsza część społeczeństwa, będziemy musieli (jak uczy doświadczenie niedawnych lat) w wielu przypadkach zostać poświęceni „dobru” tych, których stać nie tylko na ogródek, ale i na własny dom. 

czytaj więcej

Stanowisko uczestników walnego zebrania ROD „Zelmerowiec” w Rzeszowie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 17.05.2018

Ustawa ta nie ogranicza się tylko do budowy mieszkań w związku z realizacją rządowego programu, ale ułatwia również deweloperom realizacje zamierzeń inwestycyjnych. Nie można dopuścić do odebrania gruntów ogrodów pod budowę czysto komercyjnych obiektów. Rozwój miejskiej infrastruktury jest jak najbardziej potrzebny ale wcale nie musi się wiązać z likwidacją ogrodów działkowych. 

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. S. Staszica w Katowicach w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 16.05.2018

Projekt określa upuszczone zasady i procedury zamierzeń inwestycyjnych dotyczących budowy nowych mieszkań, osiedli i infrastruktury towarzyszącej. Projekt ten zawiera szereg nieścisłości i niejasnych interpretacji, które powodują, ze nie sposób określić jego wpływu na sytuację rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

List działkowców ROD „Bratek” w Rudkach uczestniczących w walnym zebraniu sprawozdawczym do Ministra Inwestycji i Rozwoju w spr. projektu specustawy mieszkaniowej - 15.05.2018

Dając bardzo dużo swobody w prowadzeniu prac inwestycyjnych przez deweloperów poprzez stosowne paragrafy prawne ustawy doprowadzi się do likwidacji ogrodów, które stanowią bardzo istotny element miejskiej zieleni. Nam mieszkańcom niewielkiej świętokrzyskiej miejscowości w momencie wejścia w życie specustawy mieszkaniowej odbierze się możliwość kosztowania z uroków zielni ora z aktywnego i zdrowego trybu życia.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców ROD „Zalesie” w Rzeszowie uczestniczących w walnym zebraniu sprawozdawczym w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 15.05.2018

Deweloperzy i prywatni biznesmeni nie mogą uzyskać swobodnego dostępu do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych, a tak się może stać, jeżeli projekt ustawy zostanie uchwalany w niezmienionym kształcie. Jest to szczególnie niebezpieczne dla naszego ogrodu, którego położenie i uzbrojenie w media może znacznie ułatwić budowę osiedla mieszkaniowego.

czytaj więcej

List działkowców ROD „Stokrotka” w Dynowie uczestniczących w walnym zebraniu sprawozdawczym do Ministra Inwestycji i Rozwoju w spr. projektu specustawy mieszkaniowej - 14.05.2018

Niepokój wzbudza przepis wprowadzający natychmiastową wykonalność decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji mieszkaniowej. Niebezpieczny jest również niezwykle szeroki katalog tzw. inwestycji towarzyszących, za które projektodawca uważa również drogi osiedlowe, placówki oświatowe, obiekty infrastruktury publicznego transportu zbiorowego (być może nawet wiaty przystankowe), przedszkola, szkoły, placówki opieki zdrowotnej, obiekty sportu i rekreacji.  

czytaj więcej

List Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 11.05.2018

Społeczność działkowa naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni z ogromnym zainteresowaniem śledzi projekt „spec ustawy mieszkaniowej” znanej również pod nazwą LEX Developer. Dotychczas zaprezentowany tekst projektu ustawy jest wyjątkowo groźny i niebezpieczny dla zachowania rodzinnych ogrodów działkowych, będących terenami użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Ogrody działkowe w wielu miastach są nierzadko jedynymi oazami zieleni, za których utrzymanie samorządy lokalne nie ponoszą żadnych kosztów, gdyż w pełni utrzymywane są ze środków finansowych działkowców, mieszkańców tych miast.

czytaj więcej

List działkowców zgormadzonych na walnym zebraniu sprawozdawczym ROD „Kabanos” w Rzeszowie, do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej. - 11.05.2018

Jesteśmy zaskoczeni tym, że znów rozpoczyna się walka o grunty ogrodów działkowych, bo tylko tak można odebrać przygotowany projekt specustawy mieszkaniowej. Deweloperzy już zacierają ręce, bo w końcu będą mogli zrealizować swoje komercyjne plany, gdyż tak naprawdę projektowana ustawa w niewielkim stopniu realizuje rządowy program „Mieszkanie plus”. 

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 11.05.2018

Mamy uzasadnione obawy, że w świetle proponowanych zapisów projektu ustawy, przyszłość naszego ogrodu wraz z naszymi prawami jest zagrożona. W związku z tym uważamy, ze zawarte rozwiązania w projekcie ustawy godzą w interes PZD i działkowców, dlatego też oczekujemy bezwzględnego stosowania ustawy z dn. 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Copyright © 2018 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio