Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Kolejny raz ktoś próbuje dokonać zamachu na ogrody" - 20.02.2015

"Pamiętajmy, że w państwie, które wywalczyło demokrację, działkowcy też mają swoje prawa chronione zapisami Konstytucji RP i ustaw. Wszystkie zasady dotyczące równości wobec prawa nie mogą być dowolnie interpretowane tak, jak to zakładają dekretowcy. Naszym zdaniem Polska wzorem innych krajów europejskich winna wpierać i pomagać w rozwoju tej już ponad wiekowej tradycji oraz ludziom, którzy w dobrej wierze pielęgnują działki w warszawskich ogrodach. Solidaryzujemy się z nimi i wierzymy, że nasz apel będzie jeszcze jednym głosem, który powinny wysłuchać osoby podejmujące decyzje w przedstawionej przez nas sprawie" - piszą działkowcy z ROD 'Metalowiec' w Skarżysku - Kamiennej. 

czytaj więcej

Warszawscy działkowcy zaniepokojeni odmową rejestracji statutu PZD - 20.02.2015

"Przytaczane argumenty, które pozwoliły lekką ręka odrzucić wniosek o rejestrację statutu PZD są wydumane i tworzone na siłę. Deklarujemy jednak, że w naszej walce nie poddamy się nawet na chwilę. Będziemy walczyć o nasz ogrody i nasz Związek do ostatnich sił. Zgody na tak bezpardonowe działania skierowane przeciwko nam nie było i nie będzie. Działkowcy, choć w większości emeryci i renciści, mają w sobie wiele samozaparcia i sił do walki o to, co dobre i właściwe. Z przykrością stwierdzamy, że Pani Prezydent zatraciła wszelkie poczucie tego, co jest właściwe i dobre dla społeczności warszawskiej. Godne ubolewania jest to, co wyczynia Pani względem działkowej rzeszy tysięcy warszawskich rodzin" - piszą działkowcy z ROD 'Żwirki i Wigury' w Warszawie.

czytaj więcej

"Władze miast nie bronią interesów działkowców, lecz zapspokojają ineteresy byłych właścicieli" - 20.02.2015

"Powstałe w przeszłości nieprawidłowości i uchybienia urzędników państwowych w procedurze wywłaszczenia i przekazywania gruntów na urządzanie ROD, stanowią podstawę dla obecnych urzędów publicznych do podejmowania krzywdzących decyzji dla działkowców dotyczących dekretowych zwrotów gruntów. Niepokojące stały się doniesienia prasowe o działaniach stowarzyszenia Dekretowiec, które nie ukrywając swoich zamiarów dąży do całkowitej likwidacji ogrodów działkowych w Warszawie. Bezpardonowe działania dekretowców sprawiają, że swoje działki może utracić około 18.000 działkowców i ich rodzin" - piszą działkowcy z ROD im. B. Chrobrego w Kielcach.

czytaj więcej

Radomscy działkowcy w obronie ogrodów w stolicy - 20.02.2015

"Warszawskie ogrody działkowe powstały zgodnie z obowiązującym prawem. Korzystniej dla miasta i społeczeństwa byłoby utrzymać je jako tereny zielone, rekreacyjne i wypoczynkowe. Nigdzie na świecie nie ocenia się piękna miasta czy miejsc zamieszkanych przez ludzi z pozycji szarzyzny, betonu, smogu. Dlaczego w naszym kraju 'grupa' zainteresowanych tylko własnymi interesami bardzo często przebija się w łatwy dla siebie sposób przez gąszcz przepisów, dekretów, istniejącego prawa, niejednokrotnie przyzwolenia władzy miejscowej dla osiągnięcia własnych korzyści. Jasno wynika z dążeń dekretowców na jaki cel postawili - pozbawić Warszawę tego o co kilka pokoleń działkowców poprzez swoją pracę walczyło. O czysty oddech, zielony wygląd i miejsce, do którego chce się wracać" - piszą działkowcy z ROD 'Jarzębina' w Radomiu.

czytaj więcej

Podziękowania dla Prezesa PZD za zaangażowanie w prace nad ustawą o altanach - 19.02.2015

"Zarząd ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie w imieniu naszych działkowców - 1826 osoby, przekazuje na Pana ręce podziękowanie dla wszystkich członków Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej za wysiłek włożony w opracowaniu zapisów obywatelskiego projektu ustawy 'Stop Rozbiórkom Altan'. Z wielkim entuzjazmem działkowcy całego kraju przyjęli wiadomość o uchwaleniu tego aktu prawnego przez Sejm RP. Uważamy, że Pana zaangażowanie w pracach Komitetu było wielkie, dlatego też bardzo Panu za to dziękujemy" - piszą w liście do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego działkowcy z ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie.

czytaj więcej

Działkowcy z Gdyni proszą Senatorów o poparcie dla projektu ustawy o altanach - 19.02.2015

Golden Pen"Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD im. Kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni w imieniu działkowców, właścicieli altan ogrodowych, zwracają się do Was z apelem i prośbą o udzielenie swojego realnego poparcia dla ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw, uchwalonej w dniu 6 lutego 2015 roku wolą Sejmu. Wyrażamy przekonanie, że skierowana do Was ustawa uzyska poparcie wszystkich Senatorów i po podpisie Prezydenta będzie można wprowadzić regulacje prawne w życie. Na taką decyzję z niecierpliwością czeka ponad 900.000 właścicieli altan w Rodzinnych Ogrodach Działkowych".

czytaj więcej

"Rozpoczęła Pani kolejną walkę z ogrodami działkowymi i działkowcami" - 19.02.2015

"Wydane w oparciu o Pani wystąpienie postanowienie referendarza sądowego o odmowie rejestracji statutu stwarza wielkie zagrożenie dla działkowców i ogrodów działkowych. W naszym systemie prawa nie może występować stowarzyszenie bez statutu zarejestrowanego w KRS. Stąd już tylko krok do stwierdzenia przez jednostki samorządowe i państwowe, że ogrody działkowe nie mają ochrony prawnej ze strony stowarzyszenia ogrodowego PZD, które nie posiada własnego statutu. Pani Prezydent, uważamy, że rozpoczęła Pani kolejną walkę z ogrodami działkowymi i działkowcami. Mamy jednakże na tyle doświadczenia i determinacji, iż poradzimy sobie i z tą sytuacją" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD 'Małopolanin' w Rzeszowie.

czytaj więcej

Działkowcy z Kalisza sprzeciwiają się działaniom Zrzeszania Dekretowiec - 19.02.2015

Work In House"Kilkudziesięciu uczestników narady szkoleniowej Prezesów i Księgowych ROD z terenu miasta Kalisza, gdzie działki uprawia blisko 15 tysięcy działkowców, wyraża zaniepokojenie i solidarność z działkowcami warszawskich ogrodów działkowych w sprawie zagrożeń dla funkcjonowania ogrodów działkowych w Warszawie. Uważamy, że naprawianie krzywd obywatelom Warszawy w wyniku tzw. dekretu Bieruta nie można wyrównywać kosztem innej grupy mieszkańców Warszawy, gdyż jest to niesprawiedliwe i spowodowane zostało nie z winy działkowców warszawskich".

czytaj więcej

"Wygląda na to, że referendarz sądowy nie czytał statutu PZD i ustawy o ROD" - 19.02.2015

On_my_book 1"W imieniu wszystkich działkowców naszego ogrodu chcemy wyrazić swoje zdanie na temat Pani zastrzeżeń co do naszego nowego statutu. Pani prawnicy wymyślili, że nasi delegaci na Nadzwyczajny Zjazd PZD zostali nieprawidłowo wybrani. Zwołanie i prowadzenie Zjazdu wg Pani opinii również było niezgodne z prawem. Tymczasem dobór delegatów odbywał się zgodnie ze starym statutem par. 144 ust. 4, a KR PZD tylko określała zasady wyboru. Więc nikt z KR nie wskazywał konkretnych osób na delegatów, a w demokratycznych wyborach na każdej konferencji przejazdowej delegaci wybrali spośród siebie swoich przedstawicieli. Poza tym par. 144 ust. 2 wyraźnie mówi, że Nadzwyczajny Zjazd może rozpatrywać również te sprawy, którymi zajmuje się Zjazd Zwyczajny" - piszą działkowcy z Sędziszowa Małopolskiego.

czytaj więcej

"Jeśli będzie trzeba to pojedziemy do stolicy i będziemy manifestować, bo nie wszystko jest na sprzedaż!" - 19.02.2015

Greetings Card"Na Pani wniosek KRS nie zarejestrował nam, czyli PZD, nowego statutu, choć spełnione zostały wszystkie warunki. Wiec dlaczego referendarz wydał jednoosobowo decyzję odmowną? Dlaczego nam rzucane są kłody pod nogi i ciągle musimy dochodzić swoich interesów? My nie jesteśmy złymi ludźmi. Proszę przyjrzeć się tym ogrodom, które rejestrują się jako odrębne stowarzyszenia. Ile z nich tak naprawdę spełniło wszystkie zapisy nowej ustawy o ogrodach działkowych. Proszę posprawdzać ile one mają uchybień i błędów formalnych, ile nieścisłości, a to im sądy dają zielone światło do działalności. I tym się chwalą, a nas się blokuje" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Maria Wierzbińska z ROD 'Przyszłość' w Rzeszowie.

czytaj więcej

List łódzkich działkowców do Prezydent Warszawy - 19.02.2015

Pencils On Book's Cover (green)"Pani działanie odczytujemy nie tylko jako wrogość wobec PZD, ale również jako brak szacunku dla działkowców społecznie wypełniających mandat delegata oraz tych, którzy włączyli się w proces tworzenia tego dokumentu. Pani postawa spowodowała odmowę rejestracji zmiany statutu PZD, co zdezorganizowało funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych naszego stowarzyszenia. Cała rzesza działkowców ponownie jest zaniepokojona i odbiera to jako kolejny sposób na pozyskanie terenów ROD, co może stać się w skutek upływu ustawowego terminu przyjęcia statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD. Wstrzymanie rejestracji statutu uchwalonego w dniu 23 października 2014 roku jest tego potwierdzeniem" - piszą działkowcy z Łodzi.

czytaj więcej

Działkowcy z Kielc w sprawie rejestracji statutu PZD - 19.02.2015

Agenda"Jesteśmy zaniepokojeni przedłużającą się procedurą sądową spowodowaną zastrzeżeniami jakie zgłosiła do sądu Prezydent Warszawy, będąca organem nadzorującym PZD. W odpowiedzi na te zastrzeżenia PZD przekazał obszerne stanowisko prawne, w którym ustosunkował się do wszystkich zastrzeżeń, wykazując ich bezpodstawność i wnosząc o pilne dokonanie rejestracji zmiany statutu. Prowadzący sprawę referendarz wydał postanowienie, w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu, jednocześnie nie podając uzasadnienia tej decyzji. Wyrażamy poparcie dla stanowiska zajętego przez Prezydium KR PZD i zaskarżenia powyższego postanowienia referendarza do sądu" - piszą działkowcy z ROD 'Kwiaty Polskie' w Kielcach.

czytaj więcej

"Pani działania są spowodowane chęcią sprzedaży gruntów, na których znajdują się warszawskie ogrody" - 19.02.2015

Kids Hand"Z oburzeniem przyjąłem informację, że 7 stycznia br. Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS odmówił rejestracji statutu PZD. Tym samym Pani argument o rzekomym nieprawidłowym doborze delegatów na Nadzwyczajny Zjazd PZD został uznany. Jak to mówią: tonący brzytwy się chwyta i to właśnie Pani zrobiła. Pomógł Pani nieprzygotowany w temacie referendarz sądowy. Nie można działać w ten sposób. Nie można szkodzić społeczeństwu. Prawnicy w KR PZD są fachowcami i dobrze przygotowali całą oprawę prawną na Zjazd. Nie można podważać ich działalności nie będąc przygotowanym w temacie" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Eugeniusz Jędruchów z ROD w Łańcucie.

czytaj więcej

"Solidaryzujemy się z warszawskimi działkowcami" - 19.02.2015

Ti Voglio Benne"Jak można wyrządzać zło obecnym działkowcom, którzy wiele lat temu przejęli w użytkowanie grunty w dobrej wierze od przedstawicieli praworządnego państwa. W jaki sposób traktuje się nas obywateli i rzesze działkowców, którzy stracili dorobek całego życia w czasie wojny i okupacji i jak do chwili obecnej tych strat nikt im nie zwrócił. Czy odszkodowania należą się w tym kraju tylko nielicznym? Zdajemy sobie sprawę, że kilkadziesiąt lat temu wielu Polaków utraciło prawa do swoich majątków. Nikt nie ma pewności czy owe grunty tamtych właścicieli obciążone były hipoteką. Uważamy, że zdecydowana większość obywateli naszego kraju uznaje własność za rzecz świętą. Działkowcy liczą na osoby rządzące w tym kraju, że będą się troszczyć o wszystkich obywateli według obowiązującego prawa" - piszą działkowcy z ROD 'Kolejarz' w Skarżysku - Kamiennej.

czytaj więcej

Działkowcy z Rzeszowa oburzeni zastrzeżeniami Prezydent Warszawy do statutu PZD - 19.02.2015

Coloured Pencils"Pismo Pani Prezydent jako organu sprawującego nadzór nad stowarzyszeniem ogrodowym PZD postawiło w trudnej sytuacji ogrody działkowe i działkowców. Trudno sobie bowiem wyobrazić stowarzyszenie funkcjonujące bez zarejestrowanego w KRS statutu. Uważamy, że w ten sposób próbuje Pani zapoczątkować kolejny etap walki z PZD w celu przejęcia gruntów ogrodów działkowych. Sądzimy, że miejskie tereny zieleni są o wiele ważniejsze niż kolejne galerie handlowe, biurowce czy budynki mieszkalne najnowszej generacji, które można byłoby wybudować na gruntach ogrodów" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD 'Kabanos' w Rzeszowie.

czytaj więcej

Dziennik Trybuna: Prezydent Warszawy chce pognębić działkowców - 18.02.2015

"Nieprzychylność władz Warszawy względem działkowców i ogrodów rykoszetem odbija się na ogólnopolskim stowarzyszeniu - Polskim Związku Działkowców, które zrzesza nie tylko dwadzieścia tysięcy stołecznych działkowców, ale blisko milion działkowców z całej Polski. Już nie tylko sprawa roszczeń i chęć wyrzucenia ROD ze stolicy budzą zastrzeżenia co do obiektywizmu i dobrej woli prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz względem środowiska działkowego. Wybory wygrane, więc nawet zachowanie pozorów nie jest już potrzebne" - czytamy w najnowszym Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

Czy działkowcy z Podlasia będą musieli zapłacić spadkobiercom ponad 8 mln zł? - 18.02.2015

Green Fountain Pen And Ink Bottle

Aż 8 milionów złotych żąda od działkowców rodzina Sobocińskich za wykup gruntów, na których położony jest ogród „Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej. To jednak dopiero początek. Spadkobiercy, którzy odzyskali teren będą domagali się także odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki. 

czytaj więcej

Współpraca ROD z Kietrza z ogrodem działkowym w Czechach - 18.02.2015

W dniu 5 lutego 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Kietrz odbyło się spotkanie w celu zapoznania delegacji z partnerskiego miasta z Czech z nowo wybranymi władzami Miasta i Gminy Kietrz. W czasie spotkania obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy oraz udziału obu stron w planowych imprezach zarówno po stronie polskiej jak i po czeskiej. Spotkanie odbyło się w serdecznej i miłej atmosferze. Współpraca ogrodów działkowych Kietrz – Štěpánkovice trwa od 2004 roku. Corocznie działkowcy obu miast wspólnie organizują jesienne wystawy plonów działkowych – kwiatów, owoców i warzyw oraz licznie uczestniczą w obchodach Dnia Działkowca organizowanych zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej.

czytaj więcej

OZ Mazowiecki w sprawie warszawskich ROD zagrożonych dekretem Bieruta - 18.02.2015

Study 3"Stanowczo stwierdzamy, że na propozycje wysuwane przez Dekretowca oraz na bierność władz Warszawy nie może być zgody i nigdy nie będzie. Niewyobrażalnym jest, aby będące oazami zieleni w mieście i miejscem wypoczynku ludzi niezamożnych ogrody działkowe lekką ręka były likwidowane tylko dlatego, że tak chce grupa osób, chcąca odebrać swoje rzekome dziedzictwo i majątek. Nie mamy nic przeciwko dochodzeniu sprawiedliwości, ale zaznaczyć trzeba, że przecież działkowcy nie otrzymali ogrodów w użytkowanie bezprawnie, nie przywłaszczyli sobie ziemi. Nie jest ich winą, że władze od kilkudziesięciu lat zaniedbywały sprawy regulacji prawnej gruntów, nie są też winni, że mimo wielokrotnie składanych obietnic i deklaracji polityków, nie ma w naszym kraju ustawy reprywatyzacyjnej" - pisze OZ Mazowiecki.

czytaj więcej

"Pozbawienie działkowców ich dorobku życia bez żadnego odszkodowania jest kradzieżą" - 18.02.2015

Mouse, Pen & Pad"Problem nieuregulowania stanu prawnego, wobec których istnieją roszczenia będące wynikiem tzw. dekretu Bieruta stanowią bardzo poważne zagrożenie dla ogrodów działkowych. W naszej ocenie działalność stowarzyszenia Dekretowiec jest działaniem obliczonym na milionowe zyski i nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistym zwrotem własności byłym właścicielom. Niedopuszczalne jest, aby roszczenia jednej grupy obywateli miały być zaspokajane krzywdą innej licznej grupy obywateli - działkowców. Jesteśmy zaniepokojeni tym, ze wciąż władze szczebla centralnego lub samorządowego poszukują sposobów na likwidowanie ogrodów działkowych" - piszą uczestnicy narady szkoleniowej członków Kolegium Prezesów ROD z rejonu Nysy i Prudnika.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.