Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

STANOWISKO RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. „MŁYNARZ ‘’ w STARGARDZIE Z DNIA 05.11.2020 - 16.11.2020

Projekt ustawy zakłada też zmiany w treści ustawy „ Prawo Wodne’’, która po raz kolejny niesprawiedliwie klasyfikuje działkowców do grupy „Inne’’, co wiąże się z ponoszeniem wyższych niesłusznych opłat. Głównym celem poboru wody w ROD jest przecież podlewanie upraw, czyli wykorzystanie wody na cele rolne, która ponownie wraca do gleby.

czytaj więcej

Gmina Międzychód przeznaczy środki finansowe na dofinansowanie infrastruktury w ROD - 16.11.2020

Rada Miejska Międzychodu jest kolejną, która podjęła uchwałę określającą zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD na terenie gminy. Rada Miejska Międzychodu podjęła uchwałę 29 września 2020 r., ale obowiązywać będzie ona od 1 stycznia 2021 r.

czytaj więcej

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił stanowisko Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zajmowanych przez ROD „Gaj” w Trzebini w trybie art. 76 ustawy o rod - 13.11.2020

Wnioskiem z dnia 14 grudnia 2015 roku OZM PZD w Krakowie zwrócił się do Starosty Chrzanowskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania nieruchomości zagospodarowanej  pod  ROD  „Gaj”  Trzebinia.  Nieruchomość   ta  została   bowiem  przekazana w użytkowanie na potrzeby założenia pracowniczego ogrodu działkowego dla  pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza”. Starosta Chrzanowski odmówił stwierdzenia nabycia prawa użytkowania na rzecz PZD.

czytaj więcej

Apel Zarządu ROD „Kolejarz” w Krzyżu Wielkopolskim w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 13.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Krzyżu Wielkopolskim reprezentujący działkowców i ich rodziny, które uprawiają działki w naszym ogrodzie zwraca się z apelem do Pana Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zabezpieczenie praw działkowców w przypadku likwidacji ogrodów pod inwestycje przeciwdziałające skutkom suszy, gdyż w projekcie przesłanym Polskiemu Związkowi Działkowców do konsultacji takich zabezpieczeń brak.

czytaj więcej

Stanowisko Działkowców oraz Zarządu ROD „Leśna Dolina” w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy - 13.11.2020

W związku z powyższym popieramy wniesione uwagi i postulaty do projektowanej Ustawy skierowane przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców do Ministerstwa i prosimy o ich uwzględnienie.Myślimy, że działkowcy Polskiego Związku Działkowego zasługują na bardziej poważne ich traktowanie, a nasze głosy powinny być wzięte pod uwagę przy pracach nad ustawą o inwestycjach przeciw działaniu suszy.

czytaj więcej

Interpelacja Posła Roberta Kwiatkowskiego w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 13.11.2020

Projektodawcy omawianej ustawy proponując mechanizmy ustalania odszkodowań dla osób posiadających prawa do nieruchomości wywłaszczanych pod inwestycje przeciwdziałające suszy, nie uwzględnili szczególnych stanów prawnych występujących w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ta luka prawna w projekcie obiektywnie rodzi ryzyko zaistnienia stanów faktycznych niekorzystnych dla interesów prawnych działkowców i w pełni uzasadnia w mojej ocenie, celowość postulowanych przez Polski Związek Działkowców zmian w przedmiotowym zakresie w projekcie omawianej ustawy.

czytaj więcej

11 LISTOPADA DZIAŁKOWE ŚWIETLICE W ŚWINOUJŚCIU PRZYOZDOBIŁY NARODOWE BARWY - 13.11.2020

Od kilku lat, w miejskich uroczystościach, pod własnym sztandarem uczestniczą reprezentanci świnoujskich R.O.D. Tym razem nie było takiej okazji. Biało czerwonych symboli nie zabrakło za to na terenach Rodzinnych Ogrodów działkowych. Z inicjatywy Zarządów R.O.D. w otoczeniu działkowych świetlic pojawiły się narodowe symbole, przede wszystkim biało-czerwone flagi. Narodowe barwy powiewały także nad niejedną altanką.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD "Pod Lipami” w Pile z dnia 9.11.2020 roku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 13.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Lipami” w Pile reprezentujący 90 rodzin działkowych zapoznał się z uwagami Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców do przesłanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, które zostały przekazane do Pana Ministra w dniu 16 września 2020 rok.Przekazany do konsultacji projekt ustawy zawiera propozycje rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom suszy poprzez inwestycje, mające zatrzymywać wodę i łagodzić skutki długotrwałych okresów suszy w naszym kraju. Działkowcy tak jak rolnicy odczuwają konsekwencje suszy na swoich działkach.

czytaj więcej

List Działkowców ROD „Janowo” w Rumi w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 13.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Janowo” w Rumi po zapoznaniu się z projektem Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy oraz po konsultacji i uzyskaniu opinii działkowców naszego ogrodu uważa, iż zawarte w niej zapisy są dla nas bardzo niekorzystne, bowiem nie uwzględniają przepisów gwarantujących bezpiecznego użytkowania działek, a także pozbawią działkowców przysługujących im praw, o których jest mowa w Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. 

czytaj więcej

Apel Zarządu ROD „Na Rozdrożu” w Okonku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 13.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Na Rozdrożu" w Okonku po zapoznaniu się z uwagami i propozycjami zmian w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy przygotowanym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców zwraca się do Pana Ministra z apelem o ich uwzględnienie. 

czytaj więcej

Obchody Święta Niepodległości w ROD "Sami Swoi" w Muranach - 12.11.2020

ROD "Sami Swoi" w Muranach postanowił  w  tym  roku  też  uczcić  Święto  Niepodległości  lecz  w  mniejszym  gronie   w związku  z  obecną  sytuacją . Złożono  kwiaty, zapalono  znicze  i  odśpiewano hymn państwowy.    

czytaj więcej

Rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - "Modernizacja ogrodzenia" w ROD Stefana Żeromskiego w Lidzbarku - 12.11.2020

Inwestycja dofinansowana była przez Polski Związek Działkowców Okręg Warmińsko - Mazurski w Olsztynie w kwocie 2500,00 zł, a całkowity koszt wyniósł 13986,91 zł. Prace rozpoczęły się 2 października i zakończyły 2 listopada, jednak przygotowania rozpoczęły się znacznie wcześniej uporządkowaniem terenu przez samych działkowców. Roboty realizowane były systemem gospodarczym wyłącznie siłami działkowców i wyniosły łącznie 293 roboczogodziny. 

czytaj więcej

ROD Kaprys – sukces w budżecie obywatelskim w Zabrzu - 12.11.2020

VII edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego realizowana jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miasta Zabrze i Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze. Należałoby zadać sobie pytanie, co to jest budżet partycypacyjny? Budżet partycypacyjny jest procesem, w którym mieszkańcy (działkowcy) współdecydują o podziale części budżetu miasta lub gminy. 

czytaj więcej

List Zarządu ROD "Polam” w Pile do Ministra Gospodarki Morskiej w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 12.11.2020

Prosimy Pana Ministra o wprowadzenie w projekcie ustawy zmian wskazanych przez Związek, gdyż zabezpieczają one prawa działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych, które są urządzeniami użyteczności publicznej i służą rodzinom działkowym oraz społecznościom lokalnym.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Powiatu Stargardzkiego z dnia 08.10.2020 roku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 12.11.2020

Głównym celem korzystania z wody w ROD jest podlewanie upraw czyli wykorzystanie wody na cele rolne, która ponownie wraca do gleby. Uważamy, że projektowana spec ustawa, jest bardzo potrzebna ale nie może być wprowadzana w życie, bez poszanowania interesów ogrodów działkowych i działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie z dnia 4.11.2020 roku w sprawie projektu ustawy o inwestycjach zapobiegających skutkom suszy - 12.11.2020

Wnosimy również, aby uregulować kwestię opłat za pobieraną wodę przez rolników i działkowców na potrzeby nawadniania gruntów i upraw w ustawie Prawo Wodne. Winniśmy być traktowani w opłatach jak rolnicy, a nie jak jest dzisiaj, że są równi i równiejsi. Dlatego kierujemy do Pana Ministra nasze stanowisko aby uwzględnić postulaty Polskiego Związku Działkowców w dalszych pracach nad ustawą. Liczymy, że w dalszych pracach nad ustawą zostaną zaproszeni przez Pana Ministra prawnicy Związku, którzy w imieniu działowców i samorządów ROD przedstawią nasze postulaty.

czytaj więcej

List otwarty Zdzisława Stankowiaka z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Winiary” w Gnieźnie Do Premiera RP Mateusza Morawieckiego W sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 12.11.2020

Nowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wprowadza również zmiany w ustawie „Prawo wodne” w wyniku czego zmienione mają być warunki pobierania wody koniecznej do  podlewania prowadzonych na działkach upraw, a tym samym podniesione mają być opłaty za pobór tej wody. Działkowcy już wcześniej zrozumieli konieczność racjonalnego wykorzystywania wód opadowych, gromadząc między innymi wody opadowe spływające z dachów altan. Również instalowanie liczników poboru wody gwarantuje racjonalne jej wykorzystywanie.

czytaj więcej

Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie odstępstw pobierania opłat za pobór wody z własnych studni na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przez WODY POLSKIE - 10.11.2020

Ogrody działkowe służą zaspokajaniu potrzeb działkowców i ich  rodzin w zakresie m.in. prowadzenia upraw ogrodniczych, przez które należy rozumieć uprawę warzyw (ogórki, pomidory, marchew, buraki, fasola, rzodkiewka itd.), zioła, drzewa owocowe, krzewy i rośliny ozdobne.


czytaj więcej

Zarząd ROD "Malwa" w Pile urzęduje w swoim biurze - 10.11.2020

Budowę rozpoczęto w 2019 roku. Powierzchnia siedziby wynosi 35 m2 w obrysie ścian zewnętrznych oraz taras. Wewnątrz budynek jest bardzo funkcjonalny, w którym jest duże pomieszczenie na posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD, aneks kuchenny, pomieszczenie na archiwum, WC. Siedziba wyposażona jest w niezbędne meble i sprzęt do funkcjonowania zarządu.

czytaj więcej

Miasto Piotrków Trybunalski wspiera działkowców! - 09.11.2020

Swoje projekty zgłosiły cztery z piętnastu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, znajdujących się na terenie miasta. Ostatecznie podczas głosowania mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego wybrali do realizacji w 2021r. dwa projekty tj. "Punkt poboru czystej wody źródełko" w ROD im. Marii Konopnickiej na kwotę 26 500 zł (1029 oddanych głosów) i "Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD Słoneczna Polana" na kwotę 90 000 zł (1002 oddane głosy).

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814>

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio