Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zebranie OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju - 09.05.2018

W dniu 30 kwietnia 2018 roku odbyło się zebranie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie- Zdroju, któremu przewodniczył Prezes ORS PZD. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Tematyka obrad obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ogrodów i PZD, w tym informację z zebrania KR PZD, sprawy terenowo-prawne, informację w sprawie kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu Sudeckiego w 2018 roku, sprawy finansowe, sprawy organizacyjne i różne.

czytaj więcej

Petycja walnego zebrania ROD „Polmo” w Szczecinie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 09.05.2018

Szanowny Panie Ministrze, Członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "POLMO" w Szczecinie zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 21.04.2018 r., wyrażają swoje zaniepokojenie o los ogrodów działkowych w polskich miastach. W związku z projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15.03.2018 r. zdaniem działkowców skutki wejścia w życie niniejszej ustawy mogą poważnie zagrozić długoletniej historii ogrodów działkowych w Polsce.

czytaj więcej

Korzystny dla ogrodu wyrok WSA w Warszawie dot. sprawy dekretowej - 08.05.2018

W 2017 r. zmniejszyło się trochę niebezpieczeństwo likwidacji ogrodów warszawskich w związku z roszczeniami z dekretu „Bieruta”. Wynikało to m.in. z działalności Komisji Weryfikacyjnej oraz przygotowania projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, który zakładał m.in. wyłączenie zwrotu nieruchomości „w naturze”. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców aktywnie włączyła się w prace przygotowawcze dot. ww. projektu ustawy, przedstawiając szerokie stanowisko i wnioski dot. uwzględnienia w projekcie ustawy zapisów zabezpieczających interesy rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Święto Konstytucji 3 Maja w Rogoźnie z udziałem działkowców - 08.05.2018

3 maja 2018 r. w Rogoźnie odbyły się uroczyste obchody Święta Konstytucji. W uroczystościach tych brały udział delegacje Rogozińskich Ogrodów Działkowych: im. Przemysława, „Czerwony Mak”, im. K. Marcinkowskiego oraz im. J. Słowackiego.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Pionier” w Przeworsku w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 08.05.2018

Uważamy, ze znajdujące się w projekcie ustawy zapisy są bardzo niebezpieczne dla dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych, zwłaszcza w dużych średnich i dużych miastach. Dostrzegamy potrzebę pilnego rozwiązania problemu braku mieszkań, ale nie powinno się tej sprawy załatwiać kosztem działkowców.

czytaj więcej

Apel działkowców ROD „Narcyz” w Kielcach w sprawie specustawy mieszkaniowej - 08.05.2018

Naszym zdaniem projekt  specustawy mieszkaniowej daje wolna rękę deweloperom, umożliwiając im   prowadzenie licznych nowych inwestycji mieszkaniowych, w konsekwencji prowadząc do daleko idącego bałaganu urbanistycznego i stanowi bardzo duże zagrożenie dla ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Delegatury Rejonowej PZD w Będzinie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 08.05.2018

Delegatura Rejonowa w Będzinie stoi na stanowisku, że opracowanie tak ważnego dla społeczeństwa projektu ustawy nie może uwzględniać interesów tylko inwestorów i deweloperów. Obawiamy się, że przyjęta ustawa w takim kształcie może w niekontrolowany sposób powodować likwidację ogrodów działkowych. 

czytaj więcej

Stanowisko Delegatury Rejonowej w Tarnobrzegu w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 08.05.2018

Wyrażenie zgody przez radę gminy na realizację tych inwestycji wbrew zapisom miejscowych planów otwiera ogromne możliwości dla deweloperów szybkich zmian w polityce gminy i otwarcie drogi do wystąpienia z wnioskiem o likwidację ROD. Nasze zastrzeżenia budzą zapisy o krótkim terminie wnoszenia uwag do wniosku.

czytaj więcej

Problem śmieci, tematem dominującym na walnych zebraniach w ROD. - 07.05.2018

22 kwietnia w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu ekolodzy, działkowcy  oraz organizacje zajmujące się odzyskiem surowców promują postawy proekologiczne, w tym przede wszystkim segregację śmieci. Tego dnia wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek edukacyjnych, organizuje imprezy plenerowe mające na celu promowanie pro środowiskowych zachowań. W ROD „Relaks” właśnie tego dnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, które z powodu braku wymaganej większości nie mogło rozpocząć się w I terminie, czas oczekiwania na II termin poświęcony został na dyskusję w temacie śmieci.

czytaj więcej

List Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej. - 07.05.2018

Artykuł Pana Marcina Wójcika jest tak nikczemnym materiałem, że właściwie nie powinno się nad nim pochylać i czytać. Jednak z drugiej strony należy napiętnować ewidentny brak rzetelności, gdyż w przeciwnym razie będziemy skazani jedynie na takie materiały, o tak żenująco niskim poziomie.

czytaj więcej

List Zarządu Okręgu PZD w Kaliszu do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 07.05.2018

Uproszczone przepisy w wydawaniu pozwolenia na budowę zawarte projekcie ustawy w tym natychmiastowa wykonalność decyzji administracyjnych wydawanych na realizację inwestycji niesie olbrzymie zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych, które mogą zniknąć z krajobrazu polskich miast.

czytaj więcej

Pilscy działkowcy na uroczystych obchodach święta Konstytucji 3 Maja - 07.05.2018

227 lat temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Uroczystości obchodów święta odbyły się przy pomniku Stanisława Staszica w Pile. 

czytaj więcej

List działkowców ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu , uczestniczących w walnym zebraniu sprawozdawczym ROD do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej. - 07.05.2018

Problem rozwiązania mieszkalnictwa w ogrodach wymaga pomocy rządowej. Pisanie artykułów atakujących działkowców nie rozwiązuje długoletniego problemu, a odwrotnie wzmacnia Pan Redaktor Wójcik naganne zjawisko łamania obowiązującego prawa. Więc należy znaleźć rozwiązanie tego problemu pomagając, a nie szkodząc, bo takie artykuły właśnie to robią.

czytaj więcej

Stanowisko uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Pomoc” w Rzeszowie w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej. - 07.05.2018

O ile jeszcze można zrozumieć chęć rozwiązania sprawy braku mieszkań dla młodych małżeństw i osób niezamożnych, o tyle nie do przyjęcia jest wprowadzenie ułatwień dla deweloperów nastawionych głównie na realizację typowo komercyjnych projektów. Nie od dzisiaj wiadomo, że właśnie te grupy biznesowe oczekują takich rozwiązań ustawowych, które ułatwią im przejęcie gruntów ogrodów.  

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. XX- lecia w Szczecinie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 04.05.2018

Ustawa podważająca zapisy ustawy o rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 r. i pozbawiająca grunty ogrodów ochrony prawnej jest niedopuszczalna. Podkreślamy, że ogrody działkowe to tereny zielone, które podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

czytaj więcej

Stanowisko Konferencji Delegatów ROD „Siarkopol” w Tarnobrzegu w sprawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 04.05.2018

Projekt zagraża działkowcom w całej Polsce, a umożliwia inwestorom i deweloperom przejmowanie bardzo atrakcyjnych terenów na których położone są ogrody działkowe. Terenów często położonych w sercu miast, uzbrojonych, zadbanych i tak bardzo potrzebnych każdej lokalnej społeczności, również tej grupie mieszkańców o której mowa jest przy projekcie ww. ustawy. Osób mniej zamożnych dla których ogrody działkowe to jedyne miejsca odpoczynku i rekreacji.

czytaj więcej

Pismo Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD „Chemik” w Żorach do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 04.05.2018

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają nam przypuszczać, że firmy deweloperskie bez przeszkód będą mogły działkowców rugować z terenów przez nich użytkowanych. ROD to tereny zielone, które stanowią zielone płuca dla naszych miast. Nie można dopuścić do tego by zielone ostoje znikły z miast na rzecz budownictwa mieszkaniowego i inwestycji im towarzyszących.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Krokus” w Grudziądzu w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej skierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju. - 04.05.2018

Tereny naszych ogrodów są oazami zieleni utrzymywanymi przez działkowców, umożliwiającymi szerokim grupom społecznym prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia. To, co proponuje ustawodawca budzi nasz wielki niepokój, sprawia, że po raz kolejny czujemy zagrożenie dla istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działek przez nas użytkowanych. 

czytaj więcej

Kolegia Prezesów w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie - 02.05.2018

W dniu 13 marca 2018 roku na posiedzeniu Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie podjęto 8 uchwał o powołaniu Kolegiów Prezesów na terenie naszego Okręgu. Powołano Kolegia Prezesów w: Krakowie na terenie dzielnicy Podgórze, Krakowie na terenie dzielnicy Krowodrza, Skawinie, Gorlicach, Oświęcimiu, Mogilanach, Tarnowie, Brzesku – Bochni. Począwszy od dnia 6 kwietnia 2018 roku do dnia 25 kwietnia 2018 roku Prezes OZM PZD w Krakowie Ewa Błachut poprowadziła pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów, przy udziale radcy prawnego OZM PZD w Krakowie.

czytaj więcej

List działkowca z Ostrołęki w sprawie artykułu pt. ,,Wyrzucają ludzi z ogrodów” opublikowanego na łamach Gazety Wyborczej. - 02.05.2018

Jestem oburzony tym co znalazłem w tym obrazie, bo prezentowany tam wizerunek rodzinnych ogrodów działkowych nijak się ma do rzeczywistości, a poprzez dramatycznie podniesioną skalę pokazanego zjawiska podważa wizerunek Polskiego Związku Działkowców, jako użytkownika terenów, na których działają te ogrody

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio