Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Czy kolejny raz politycy i administracja zakpili z obywateli, a ustawa o ROD miała tylko uśpić czujność działkowców?" - 09.06.2015

"Wyrażamy sprzeciw wobec działań organu nadzorującego, które podważają wszystkie dokonania PZD w realizacji postanowień ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r., a tym samym utrudniają czy wręcz nie dopuszczają do właściwego wdrażania tej ustawy. Takie działania stanowią poważne zagrożenie dla istnienia PZD i funkcjonowania ROD. Działania te objawiają się m.in. wydaniem przez organ nadzorujący opinii wyrażonej przez urzędników Prezydenta m.st. Warszawy, która to opinia stała się podstawą odmowy przez Sąd Rejonowy zarejestrowania zmiany statutu PZD" - pisze w stanowisku adresowanym do Prezydent m.st. Warszawy zarząd ROD "Frezja" we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Sprawowana przez Panią funkcja organu nadzoru zobowiązuje do udzielenia działkowcom pomocy, a nie nękania ich" - 09.06.2015

"Działkowcy z ROD rejonu iławskiego z oburzeniem przyjęli wiadomość o zakwestionowaniu przez Panią trybu uchwalenia statutu PZD. Pani wystąpienie posłużyło do wydania przez referendarza sądowego postanowienia w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD. Pani decyzja dalszego nękania działkowców niezrozumiałymi decyzjami oraz unikania spotkania z przedstawicielami PZD w sprawie doprowadzenia do zmian w statucie celem jego zarejestrowania, budzi obawę działkowców, ża zamiarem Pani jest doprowadzenie do likwidacji organizacji działkowej w Polsce" - piszą do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz członkowie Kolegium Prezesów ROD rejonu iławskiego.

czytaj więcej

PolitykaWarszawska.pl: Niepewna przyszłość ogrodów działkowych - 08.06.2015

NewsDziałacze Polskiego Związku Działkowców są zaniepokojeni rosnącą ilością roszczeń do ich ziem. Czekają na ustawę reprywatyzacyjną, która uwzględni ich potrzeby i ureguluje kwestie własności terenów działkowych. Do tego czasu muszą walczyć o nieruchomości i chronić je przed oddawaniem w prywatne ręce. Twierdzą, że w stolicy sytuacja jest wyjątkowo trudna, bo nie mogą liczyć na żadną pomoc ze strony miejskich urzędników.

czytaj więcej

Regulacje w okręgu gdańskim - 08.06.2015

Art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. stworzył możliwość potwierdzenia prawa użytkowania w stosunku do ogrodów, które swoje prawo do nieruchomości miały ustalone na podstawie rożnych decyzji lokalizacyjnych, były zakładane jako czasowe lub w ogóle nie posiadały lokalizacji.

Okręg gdański PZD podejmuje starania zmierzające do regulacji praw do nieruchomości poszczególnych ogrodów działkowych spełniających przesłanki wynikające z ustawy. Często wniosek o stwierdzenie prawa użytkowania musi być poprzedzony dogłębną analizą oraz nierzadko – czynnościami geodety (wyznaczenie granic ogrodu, wskazanie zakresu korzystania z nieruchomości).

czytaj więcej

"Zarzuty wobec statutu PZD są wyimaginowane" - 08.06.2015

"Gdyby Pani Prezydent była działkowcem, to wiedziałaby, że zarówno Okręgowe Zarządy, jak i Krajowa Rada PZD,w  dużym zakresie zarządzają ogrodami. Składa się na to księgowość, opieka prawna, nadzór inwestycyjny oraz ogrodniczy, stąd też działkowcy sami finansują powstające z tych tytułów koszty. Bez tej pomocy ogrody miałyby ogromne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, a zatrudnienie osób do wykonywania tych zadań przerasta możliwości finansowe ogrodów. W związku z powyższym nikt z działkowców nawet nie próbuje kwestionować tej opłaty. Liczę, że wpłynie Pani na Prezydent Warszawy, aby wycofała się ze swoich stwierdzeń, i że nie będzie już piętrzyć problemów przy zarejestrowaniu statutu PZD" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Eugeniusz Sulencki Prezes ROD "Postęp" w Chełmży.

czytaj więcej

"Organ nadzoru nad PZD blokuje rejestrację statutu PZD" - 08.06.2015

"Uważamy, że organ nadzoru celowo torpeduje działanie PZD i kwestionuje nawet najdrobniejsze uchybienia w statucie PZD, aby tym samym doprowadzić do paraliżu naszej organizacji i wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora nad PZD. Uważamy, że jest to działanie celowe, ponieważ Prezydent Warszawy, który zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach pełni funkcję organu nadzoru i jest zaangażowany w procesy reprywatyzacyjne, dotyczące warszawskich gruntów, w tym gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. Zwracamy się do Pani Premier o interwencję w tej sprawie, ponieważ konfrontacja dotycząca warszawskich terenów doprowadzi do poważnych kłopotów większości rodzinnych ogrodów działkowych" - piszą działkowcy z ROD im. Lecha w Pleszewie.

czytaj więcej

"Żądamy wycofania się ze wszystkich działań wymierzonych przeciwko PZD" - 08.06.2015

"Powyższa sytuacja nie tylko narusza samorządność naszego stowarzyszenia, ale również w sposób niedopuszczalny ogranicza prawo PZD do rozpatrywania sprawy przez niezawisły sąd. Z powyższych względów zwracamy się do Pani Premier o rozważenie podjęcia stosownych działań wobec Prezydenta m. st. Warszawy. Wyrażamy swoje oburzenie na takie polityczne działania przeciwko prawu milionowej rzeszy działkowców, którzy są najsłabszymi i najbiedniejszymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, a nie tych praw ich pozbawiać. Stanowczo protestujemy przeciwko kolejnemu atakowi na niekonstytucyjność wielu zapisów ustawy o ROD, która zabezpiecza wszystkie potrzeby działkowców do spokojnego użytkowania i uprawiania małego kawałka ziemi" - pisze Zarząd ROD "Pod Dębami" w Miliczu.

czytaj więcej

"Z obawą śledzimy nowe negatywne działania w stosunku do rejestracji statutu PZD" - 08.06.2015

"Uważamy, że działania Prezydent m.st. Warszawy są skierowane przeciwko działkowcom, PZD oraz funkcjonowaniu ogrodów zgodnie z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 r. Występujące roszczenia z tytułu tzw. dekretu Bieruta przy braku reakcji władz stolicy, są zmorą ogrodów działkowych w Warszawie i ogromnym zagrożeniem dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Popieramy inicjatywę Senatu RP dotyczącą reprywatyzacji. Zmiana przepisów w tym kierunku zahamuje obecną rabunkową reprywatyzację" - piszą w stanowisku kierowanym do Pani Premier Ewy Kopacz uczestnicy Konferencji Przedzjazdowej OZ Warmińsko - Mazurskiego w rejonie iławskim.

czytaj więcej

"Przeciwnicy ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz PZD nie przyjmują do wiadomości wprowadzonych uwarunkowań prawnych" - 08.06.2015

"Jako Marszałek Sejmu działała Pani na rzecz właściwego przebiegu procesu legislacyjnego obywatelksiego projektu ustawy o ROD. Dlatego też zwracamy się do Pani Premier z prośbą o zainteresowanie się naszą sprawą oraz o wsparcie działkowców. Uważamy, że stosunek urzędników Prezydent m.st. Warszawy do PZD jest wręcz wrogi, sprzeczny z ustawą zasadniczą. Brak jest też z ich strony dobrej woli do rzeczowej analizy przepisów prawa. Popieramy w pełni stanowisko Krajowej Rady PZD skierowane do Pani Premier, wnoszące o podjęcie przez Panią odpowiednich czynności nadzorujących nad Prezydentem m.st. Warszawy" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD "Pierwiosnek" w Oławie.

czytaj więcej

OZ Mazowiecki zawiadamia Prokuratura Generalnego - 05.06.2015

Nieprawidłowości przy reprywatyzacji, zwłaszcza w Warszawie, skłoniły Prokuratora Generalnego do zalecenia prokuratorom objęcia tych postępowań specjalnym nadzorem. Ostatnio media zapowiedziały reprywatyzację ponad 30 ha terenów ROD przy al. Waszyngtona w Warszawie. Doniesienia medialne budzą zdumienie. Sprawa ciągnie się od lat, a już w 2006 roku prokuratura dotarła do dokumentów wskazujących na bezzasadność roszczeń. Dlatego OZ Mazowiecki PZD apeluje do Andrzeja Seremeta o osobiste zainteresowanie się sprawą. W postępowaniu roi się od zagadkowych działań przedstawicieli miasta. Tymczasem stawką jest los 1000 rodzin działkowców i mienie publiczne, o komercyjnej wartości sięgającej setek milionów złotych.

czytaj więcej

O czym nie napisała Gazeta Wyborcza - 05.06.2015

29 maja w GW ukazał się obszerny artykuł dotyczący roszczeń do terenu ROD przy al. Waszyngtona w Warszawie. Niestety materiał ten nie oddaje całokształtu sprawy. W szczególności zabrakło w nim informacji, że wg Prokuratury teren ten w ogóle nie jest objęty roszczeniami, bo zostały one dawno spłacone, a spółka zgłaszająca roszczenia, została ostatecznie wykreślona z rejestru jako nieistniejąca. Co więcej, mając wyrok WSA, który dawał szansę na zachowanie terenu jako publicznego, miasto złożyło od niego skargę kasacyjną – NSA jej nie uwzględnił.

czytaj więcej

KOMUNIKAT KR PZD W SPRAWIE INWESTYCJI I REMONTÓW W ROD W 2014 - 05.06.2015

W 2014 roku, planami inwestycji i remontów zostało objętych 1 380 ogrodów, co stanowiło  28% wszystkich ROD w Polsce. Łącznie zaplanowano 2 007  zadań inwestycyjno – remontowych. Z powyższych zaplanowanych zadań rodzinne ogrody działkowe wykonały 1 734 zadań inwestycyjno - remontowych w 1 335 rodzinnych ogrodach działkowych. Łącznie rodzinne ogrody działkowe zrealizowały zadania w 28 % ROD zlokalizowanych na terenie Polski o łącznej wartości 24 150 761 zł.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Poznań-Grunwald w sprawie działań podejmowanych przez organ nadzorujący PZD - 05.06.2015

"Uważamy, że przyczyną odmowy rejestracji statutu naszej organizacji są permanentne zastrzeżenia wnoszone przez Prezydent Warszawy - organ nazdorujący PZD. Jesteśmy oburzeni takimi działaniami podejmowanymi przez Prezydent m.st. Warszawy, która nie czekając na orzeczenie sądu wykorzystuje środki administracyjne do przymuszenia Związku do zmiany swego stanowiska w nierozpoznanej apelacji, zaniechania stosowania nowego statutu i doprowadzenia do paraliżu organizacyjnego stowarzyszenia ogrodowego PZD, a poprzez to do przyznania racji drugiej stronie postępowania sądowego i rezygnacji ze wszczętej sprawy sądowej" - piszą w stanowisku skierowanym do Pani Premier Ewy Kopacz członkowie Kolegium Prezesów Poznań-Grunwald.

czytaj więcej

"Brak rejestracji statutu wprowadza chaos i niepewność" - 05.06.2015

"Po 25 latach walki działkowców Sejm RP w dniu 13 grudnia 2013 roku uchwalił długo oczekiwaną przez nas nową ustawę o ogrodach działkowych. Myślałem, że nareszcie będziemy mogli w spokoju uprawiać swoje działki. Niestety, tak się nie stało. Jako długoletni działkowiec proszę Pani Premier o użycie swojej władzy w celu przyspieszenia rejestracji nowego statutu, który wprowadzi spokój i bezpieczeństwo działkowców i ogrodów działkowych" - apeluje w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Bronisław Leszczyński z ROD w Kaliszu.

czytaj więcej

"Wystąpienie Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz odbieramy jako atak na rodzinne ogrody działkowe" - 05.06.2015

"Nie ulega wątpliwościom, że statut został przyjęty w sposób zgodny z prawem, jego zapisy w żaden sposób nie naruszają przepisów prawa, a działania podjęte przez Panią Prezydent uniemożliwiające rejstrację statutu PZD są co najmniej niezrozumiałe i krzywdzące działkowców. Ustawa o ROD zobowiązała PZD do opracowania, przyjęcia i zarejestrowania statutu w określonym terminie - i tak się też stało. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił nowy statut PZD i nie ma żadnego uzasadnienia prawnego w odmowie jego rejestracji"- pisze do Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz zarząd ROD im. T. Kościuszki w Gorlicach.

czytaj więcej

"Wierzymy, że Pani Premier kolejny już raz pomoże działkowcom w ich słusznej sprawie" - 05.06.2015

"Zwracamy się do Pani Premier o pomoc w rejestracji statutu PZD uchwalonego 23 października 2014 r. Kwestionowanie przez Urząd Stołeczny prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD, który uchwalił nowy statut zgodnie z zapisami ustawy o ROD jest bezzasadne i skierowane przeciwko wszystkim działkowcom w kraju" - pisze do Pani Premier zarzą ROD "Grządka" w Iławie.

czytaj więcej

"Chyba Pani nie chce być odpowiedzialna za zniszczenie ogrodnictwa działkowego w naszym kraju?" - 05.06.2015

"Z działań zmierzających na szkodę ogrodów i działkowców nic dobrego nie wyjdzie. Zagraża Pani istnieniu ogrodów działkowych nie tylko w stolicy, ale także w całej Polsce. Nie chce chyba Pani być odpowiedzialna za zniszczenie ogrodnictwa działkowego w naszym kraju? Idea ogrodnictwa działkowego w Polsce istnieje i funkcjonuje, przynosząc wiele dobrego już od ponad 100 lat. Działkowcy to przede wszystkim ludzie starsi i wielodzietne rodziny, czyli ta nie najbogatsza część naszego społeczeństwa. Rozumiemy, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Trzeba często radzić sobie w różnych sytuacjach. Krzywdząc działkowców nie rozwiąże Pani problemów przed jakimi stanęła stolica" - piszą uczestnicy Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej w Ełku.

czytaj więcej

"Ze strony nadzoru brak jest jakiejkolwiek woli współpracy" - 05.06.2015

"Jesteśmy przekonani, iż nadzór nad PZD utrudnia pracę samorządów ogrodowych i wprowadza niepotrzebny zamęt oraz skutecznie blokuje rejestrację statutu PZD w warszawskim oddziale KRS. Bez przyjętego statutu i podejmowanych na jego podstawie uchwał, wkrótce nastąpi paraliż decyzyjny, a wszelkie podjęte do tej pory decyzje będą pozbawione podstawy prawnej. Grozi to bowiem paraliżem naszych ogrodów lub lawiną spraw sądowych za bezprawne naliczanie opłaty ogrodowej. Uważamy, że organ nadzoru celowo torpeduje działania PZD i kwestionuje nawet najmniejsze uchybienia w statucie PZD, by tym samym doprowadzić do paraliżu naszej organizacji i wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora nad PZD" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD im. 1000 - lecia Państwa Polskiego w Pleszewie.

czytaj więcej

"Jak długo jeszcze będziemy tylko marzyć o błogim spokoju w ciszy zieleni działkowej?" - 05.06.2015

"Od kilkudziesięciu lat, a szczególnie w ostatnim dzieisięcioleciu, nad polskimi ogrodami działkowymi szaleje nieustający "huragan" atakujący ze zróżnicowanym nasileniem, przed którego skutkami ustawicznie musimy się bronić. Pytanie, dokąd ta sytuacja będzie trwać? Czy ją ktoś zaplanował i na jak długo? Czy starczy nam sił w tej nierównej walce z przeciwnikami ogrodów działkowych? Jesteśmy przekonani, że tylko dzięki trwaniu w strukturach PZD idziemy w dobrym kierunku i nikt z tej wytyczonej drogi nas nie zawróci" - pisze w stanowisku dotyczącym obrony warszawskich ROD przed likwidacją zarzą ROD "Tulipan" w Jędrzejowie.

czytaj więcej

"Jesteśmy zaniepokojeni brakiem rejestracji statutu PZD" - 05.06.2015

"Ustawa o ROD została uchwalona przez nasz sejm 13.12.2013 roku i stała się sukcesem wszystkich działkowców, dla których istnienie ogrodów działkowych jest najważniejsze. Jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją w PZD, mianowicie brakiem rejestracji statutu PZD, który został uchwalony na zjeździe PZD w dniu 23.10.2014 roku. Fakt ten utrudnia działalność PZD, w tym także ROD. Jest to barierą w realizacji postanowień ustawy o ROD" - piszą działkowcy z ROD 'Zoda' w Jelczu - Laskowicach.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.