Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu "Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój" - 19.07.2022

Burmistrz Miasta Pyskowice zawiadamia, że w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” dotacja celowa została przyznana na realizację następującego przedsięwzięcia: „Zakup i montaż wolno stojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych hybrydowych pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia alei ogrodowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zorza w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich”.

czytaj więcej

XV posiedzenie Krajowej Rady PZD - 15.07.2022

W dniu 14 lipca 2022 roku Krajowa Rada PZD obradowała na XV posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu, oprócz członków KR, którzy mimo sezonu urlopowego stawili się niemal w pełnym składzie, uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej.

czytaj więcej

Szkolenie z zakresu DGCS PZD System w Kędzierzynie-Koźlu - 14.07.2022

W dniu 13 lipca 2022 r. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza” w Kędzierzynie- Koźlu odbyło się szkolenie z zakresu programu komputerowego DGCS PZD „System” dla zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z rejonu kędzierzyńsko – kozielskiego oraz strzeleckiego.

czytaj więcej

Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2021 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD - 13.07.2022

W dniach 11-13 lipca 2022 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z 138 pkt 3, 4 i 6 Statutu PZD dokonała badania zbiorczego rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2021 rok. Badanie przeprowadzono w oparciu o: - sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2021 rok, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD.

czytaj więcej

Dzień Seniora w ROD „Pod Brzozą” w Bydgoszczy - 12.07.2022

W sobotę 9 lipca 2022 r. o godz. 16.00 przy słonecznej pogodzie na „Placu Seniora” odbyło się spotkanie działkowców – Seniorów ROD. W spotkaniu uczestniczyło 22 działkowców.

czytaj więcej

ROD Mickiewicza i Metalurg w Częstochowie otrzymały dotację z Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. - 12.07.2022

Symboliczne czeki przedstawiciele ogródków działkowych odebrali w Sali Sejmu Śląskiego z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego. W wydarzeniu uczestniczyli również radni Sejmiku: Alina Nowak, Zbigniew Przedpełski, Jadwiga Baczyńska, Bartłomiej Kowalski i Maria Materla. „Rodzinne Ogrody Działkowe to dla wielu mieszkańców regionu piękne wspomnienia, szansa na wypoczynek wśród zieleni, realizacja pasji i ciężka praca. W tym roku na wsparcie ROD przeznaczamy z budżetu województwa łącznie 1,5 mln zł. 

czytaj więcej

ROD Konwalia w Pyskowicach z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego - 12.07.2022

ROD Konwalia to jeden z ośmiu ROD istniejących na terenie miasta Pyskowice. Ogród powstał w 1948 roku, obecnie liczy 157 działek rodzinnych położonych na 3 terenach o powierzchni 5 ha. Pięcioosobowy Zarząd w obecnym składzie pracuje od 2018 roku.

czytaj więcej

Uroczyste obchody 90 – lecie ROD „Miczurina” z Czerwionki – Leszczyn - 12.07.2022

9 lipca 2022 roku Rodzinny Ogród Działkowy „Miczurina” z Czerwionki – Leszczyn” uroczyście świętował  jubileusz 90 – lecia. Pierwsza część tego doniosłego wydarzenia rozpoczęła się w samo południe w Centrum Kulturalno Edukacyjnym w Czerwionce – Leszczynach.

czytaj więcej

Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla ROD z Elbląga i Fromborka - 12.07.2022

Dwa ogrody z Okręgu Elbląg otrzymały  solidne wsparcie finansowe samorządu województwa w ramach kolejnej drugiej już edycji konkursu „Granty Marszałka województwa dla rodzinnych ogrodów działkowych”  w 2022 roku.

czytaj więcej

Informacja z X posiedzenia Okręgowej Rady Łódzkiej PZD z dnia 7 lipca 2022 r. - 11.07.2022

W dniu 7 lipca 2022 roku obradowała Okręgowa Rada Łódzka PZD. Spotkanie odbyło się w systemie stacjonarnym W posiedzeniu uczestniczyło 27 członków Okręgowej Rady Łódzkiej PZD oraz 5 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Głównymi tematami obrad było przedstawienie zbiorczych sprawozdań finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Łódzkiego za 2021 rok, a także preliminarzy na 2022 rok. 

czytaj więcej

Szkolenie Zarządów ROD przez pracowników AM i RR Pomorskiego Oddziału z Gdyni - 11.07.2022

W dniu 07.07.2022 roku w Okręgu Pomorskim PZD na Sali Szkoleniowej odbyło się spotkanie pracowników Pomorskiego Oddziału ARiMR w Gdyni z Zarządami ROD poświęcone pozyskiwaniu grantów przez ROD w programie pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez ARiMR.

czytaj więcej

Burmistrz Rumi Michał Pasieczny otrzymał medal od Polskiego Związku Działkowców - 11.07.2022

Polski Związek Działkowców uhonorował burmistrza Michała Pasiecznego medalem Bene Meritus za działania podjęte na rzecz stowarzyszenia. Odznaczenie zostało wręczone podczas uroczystej sesji absolutoryjnej, która odbywała się 23 czerwca w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.

czytaj więcej

Relacja ze szkolenia wyjazdowego w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach - 08.07.2022

W dniu 22.06.2022 Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach zorganizował Dzień Otwartych Drzwi. W Okręgu Warmińsko Mazurskiego PZD w Olsztynie został zorganizowany wyjazd na tą uroczystość. Program instytutu był bardzo napięty i uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w wielu wykładach. Instruktor ds. ogrodniczych okręgu wraz z członkami komisji ds. oświaty i ekologii wybrali najbardziej interesująca tematykę dla działkowców.

czytaj więcej

X Okręgowa Rada Okręgu Śląskiego PZD - 08.07.2022

X posiedzenie Okręgowej Rady Śląskiej PZD odbyło się 5 lipca w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu. Z upoważnienia Prezesa Okręgu Śląskiego posiedzenie otworzył i prowadził Pan Leszek Bucki I Wiceprezes.W posiedzeniu brało udział 28 członków Okręgowej Rady, frekwencja wyniosła 71,8 %.

czytaj więcej

300 tysięcy dla ROD z województwa lubuskiego - 08.07.2022

Nie, jak wcze­śniej in­for­mo­wa­no- 200 tys. zł, ale bli­sko 300 tys. zł. zo­sta­nie prze­zna­czo­ne z bu­dże­tu wo­je­wódz­kie­go na do­fi­nan­so­wa­nie ro­dzin­nych ogro­dów dział­ko­wych. W ra­mach po­mo­cy z do­ta­cji sko­rzy­sta 18 ogro­dów w tym 14 ogro­dów z Okrę­gu Zie­lo­no­gór­skie­go PZD.

czytaj więcej

Drugi dzień narady prezesów i dyrektorów biur Okręgów – 6 lipca 2022 r. - 07.07.2022

Drugi dzień narady prezesów i dyrektorów biur Okręgów poświęcony był bieżącym sprawom, z jakimi jednostki organizacyjne Związku spotykają się w codziennej swoje działalności.Rozpoczynając Prezes PZD wrócił do tematu omawianego pierwszego dnia narady - realizacji konkursu ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” i przedstawionych przez przedstawicielki Agencji wyników dotyczących ilości złożonych wniosków o finansowanie grantów w konkursie. Prezes zwrócił się do prezesów i dyrektorów biur o aktywniejszy udział w konkursie, który daje ROD szanse na unowocześnienie infrastruktury.

czytaj więcej

Narada dla prezesów i dyrektorów biur OZ PZD w sprawie oceny wdrażania i realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” - 07.07.2022

W dniu 5 lipca 2022 r. odbyła się kolejna narada, której organizatorem była Jednostka Krajowa PZD. Pierwszy dzień narady dedykowany był ocenie wdrażania i realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W naradzie udział wzięli Prezesi i Dyrektorzy Biur OZ PZD, a także zaproszeni przedstawiciele kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

czytaj więcej

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Siemianowicach Śląskich - 07.07.2022

W dniu 01.07.2022r. w Świetlicy ROD „Malwa’ w Siemianowicach Śląskich odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów ROD.W posiedzeniu udział brali prezesi 18 ROD oraz zaproszeni goście reprezentujący Urząd Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie oraz Komendanta Miejskiego Policji. Z ramienia PZD udział w spotkaniu wziął przedstawiciel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców a zarazem I Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach Jan Kwiatkowski. 

czytaj więcej

Drugie szkolenie dla zarządów ROD Okręgu w Poznaniu w sprawie pozyskiwania grantów z ARiMR - 04.07.2022

W dniu 30 czerwca 2022 r. w siedzibe Okręgu PZD w Poznaniu odbyło się drugie już spotkanie informacyjne dla zarządów ROD nt. pozyskiwania grantów z ramach projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych". W szkoleniu uczestniczyli reprezentanaci blisko 60 zarządów ROD, zarówno z Poznania, jak dalszych rejonów Okręgu. 

czytaj więcej

Miasto Częstochowa dla ogrodów działkowych - 04.07.2022

Miasto w ramach kontynuacji „Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Częstochowy” po raz kolejny dofinansowało inwestycje w obiekty działkowe. W tym roku z kwoty 100 tys. zł skorzystało dwadzieścia jeden ROD-ów.

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio