Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

PO poprzez uwłaszczenie chce "kupić" sobie działkowców - 21.08.2013

Bydgoszcz, 20 sierpnia 2013r.

Pan Premier Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

 

 

                                                                 Wystąpienie

 

 

uczestników narady przedstawicieli ROD okręgu bydgoskiego w dniu 20 sierpnia 2013r. w sprawie poprawek wniesionych przez posłów Podkomisji Nadzwyczajnej do projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 Uczestniczący w naradzie zwołanej w dniu 20 sierpnia 2013 roku przedstawiciele działkowców reprezentujący ogrody działkowe okręgu bydgoskiego, po przeanalizowaniu projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjętego przez członków sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej, wyrażamy swoje zdecydowanie negatywne stanowisko wobec rozwiązań przyjętych w projekcie.

 Panie Premierze !

Przyjęty przez podkomisję projekt wprowadza bardzo wiele zmian do obywatelskiego projektu ustawy, mającego stanowić projekt wiodący, tj. zmian przyjętych w sposób nieprzemyślany, zgłoszonych na wniosek i przegłosowanych przez jedną, większościową grupę członków podkomisji wywodzących się z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski, wprowadzających w całym środowisku ogrodowym zamieszanie (cel zamierzony), a w okresie przejściowym doprowadzających do chaosu organizacyjnego. Projekt zakłada również nierówne traktowanie wszystkich działkowców.

 Największe kontrowersje budzi przede wszystkim populistyczna propozycja „uwłaszczenia działkowców”. Odbieramy ją jako rozwiązanie mające w swoim założeniu doprowadzić do wywołania zamieszania w środowisku ogrodów działkowych. Sprawa obietnic otrzymania działki na własność ma być tym, co spowoduje w pierwszej chwili aplauz dla PO. Bo PO potrzebuje dzisiaj poklasku, spadają jej słupki poparcia, a więc może działkowcy chwycą haczyk „uwłaszczenia”. Jednak analiza przyjętego rozwiązania ukazuje nam bubel - nie wszyscy będą mogli skorzystać z tej propozycji. Propozycja ma jednak dla polityków swój cel – to możliwość skłócenia jednolitego dotąd środowiska działkowców. My na  to się nie godzimy. Jesteśmy za uwłaszczeniem działkowców, ale na zasadach traktujących jednakowo wszystkich działkowców. Rozwiązania takie powinny być jednak przedmiotem odrębnego aktu prawnego, nie kolidującego z obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych, który powinien wejść w życie w pierwszej kolejności.

Projekt przygotowany w podkomisji nadzwyczajnej ma tez wiele innych, nie akceptowanych przez nas rozwiązań.

Kwestia przenoszenia praw do działki godzi w prawa przyszłych zarządów stowarzyszeń ogrodowych, których administracyjna rola zostanie przez to znacznie ograniczona. Poprawka zapisów ustawy dokonana w art. 45 spowoduje nieograniczony i niekontrolowany obrót działkami i może mieć katastrofalne skutki dla dalszego funkcjonowania ogrodów, a wręcz może doprowadzić do upadku ogrodów i przejmowania ich terenów przez gminy.

Poprawki wprowadzone do projektu obywatelskiego ustawy przez posłów PO dot. przepisów przejściowych ustawy prowadzą do wywołania ogromnego chaosu organizacyjnego. Dotyczy to miedzy innymi terminów wyznaczonych w projekcie  na zorganizowanie się powstających stowarzyszeń i ich struktur, a ponadto wymuszenie na członkach tych stowarzyszeń do ponownego wyrażenia woli o przynależności do nich.

 

Panie Premierze !

Zwracamy się do Pana o podjęcie czynności w sprawie wycofania poprawek wniesionych do obywatelskiego projektu ustawy o ROD, stwarzających prawdopodobieństwo zakwestionowania całego projektu w dalszym procesie jego procedowania pod kątem konstytucyjności, co w sposób znaczący wydłuży cały proces legislacyjny. Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem wyznaczył termin wejścia w życie ustawy na dzień 21 stycznia 2014r. Ewentualność nie przyjęcia w tym terminie nowej ustawy dla całego środowiska ogrodów działkowych w Polsce, wskutek przedstawionych zmian wprowadzonych do projektu obywatelskiego przez członków Podkomisji Nadzwyczajnej stwarza zagrożenie, że nowe przepisy nie zostaną wprowadzone. W takiej sytuacji cała odpowiedzialność obciąży Platformę Obywatelską, w tym przede wszystkim Pana Premiera.

 

 Bydgoszcz, dnia 20 sierpnia 2013r.

 

 

Podpisy złożyło 86 uczestników narady przedstawicieli ROD  okręgu bydgoskiego.

 

 

 

Otrzymują :

-         Marszałek Sejmu RP,

-         Kluby Parlamentarne PO, PiS, SLD, PSL, RP,

-         Sejmowa Komisja Infrastruktury,

-         Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,

-         Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.