Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Uwłaszczenie poróżni działkowców" - 19.08.2013

      

STANOWISKO

 

Zarządu ROD „Radość” we Wrocławiu  w sprawie: poprawek wniesionych

przez posłów PO do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

 

 

            Z nieukrywanym zdumieniem oraz z niepokojem odnosimy się do wyników pracy nadzwyczajnej podkomisji sejmowej, która zakończyła swoją misję legislacyjną w dniu 26 lipca br. Wynik pracy tej podkomisji nie może być odbierany inaczej skoro zawiera w sobie wiele nieprzemyślanych rozwiązań godzących w dalsze funkcjonowanie naszego Związku oraz ogrodnictwa działkowego w Polsce. Na czoło tych kuriozalnych rozwiązań wysuwa się propozycja uwłaszczenia działkowców wprowadzona do art. 32 projektu. Jest to propozycja ze wszech miar nieprzemyślana i niekonstytucyjna gdyż z jednej strony nie obejmie wszystkich działkowców i tylko ich poróżni, a z drugiej strony godzi w konstytucyjne prawa gmin do terenów zajmowanych przez ogrody działkowe. Propozycję tę można więc odbierać wyłącznie jako posunięcie propagandowe mające posłużyć poprawie wizerunku Platformy Obywatelskiej, a tym samym poprawie sondaży politycznych. Z  naszej strony jesteśmy ze wszech miar za uwłaszczeniem działkowców, ale na zasadach traktujących jednakowo wszystkich działkowców. Rozwiązania takie powinny być jednak przedmiotem odrębnego aktu ustawodawczego, nie kolidującego z obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych., który powinien wejść w życie w pierwszej kolejności.

 

           Taktyka posłów PO w przedmiocie sprawy zastanawia i budzi niepokój. Z jednej strony wprowadza się atrakcyjne rozwiązanie prawne do projektu ustawy, nagłaśnia temat w mediach m.in. w najzwyklejszych „brukowcach”(!), a drugiej strony nie mówi się obywatelom całej prawdy. Wzbudza się więc nadzieję i wiarę w społeczeństwie nie przyznając się do tego, że rzucona propozycja jest ze wszech miar niekonstytucyjna, że może nie przejść w dalszych pracach sejmowych lub też może być zakwestionowana przez Prezydenta RP, albo nawet przez sam Trybunał Konstytucyjny. Czemu więc ma służyć takie rozwiązanie? Trudno obecnie wysnuć jednoznaczne wnioski, ale można domyślać się wielu powodów takiego stanu rzeczy. Czasu zostało niewiele, a komu jak komu, ale Platformie Obywatelskiej najmniej zależy na tym żeby obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych w jakiejkolwiek wersji został przyjęty przez Sejm RP. Zawsze winę za zły obrót sprawy można będzie zwalić na innych np. na Polski Związek Działkowców, któremu już w tej chwili zarzuca się że nie chce uwłaszczenia działkowców. Perfidia posunięć i taktyki posłów PO w naszym odczuciu przekroczyła w tym przypadku granice wszelkiej przyzwoitości. Ten sposób postępowania miał także miejsce w trakcie prac wspomnianej podkomisji nad omawianym projektem ustawy, kiedy to o kształcie wnoszonych poprawek decydowały tylko interes polityczny PO i większość głosów jakimi dysponowali, a nie zdrowy rozsadek i opinia przeciwników tych kuriozalnych poprawek.

          Podobnie można odnosić się do innych najistotniejszych poprawek wniesionych przez posłów PO do projektu ustawy. Korekta zapisów art. 45, który normował kwestię przenoszenia praw do działki, przede wszystkim godzi w prawa przyszłych zarządów stowarzyszeń ogrodowych, których administracyjna rola zostanie przez to znacznie ograniczona. Poprawka zapisów ustawy spowoduje nieograniczony i niekontrolowany obrót działkami i może mieć katastrofalne skutki dla dalszego funkcjonowania ogrodów, a wręcz może doprowadzić do upadku ogrodów i przejmowania ich terenów przez gminy.

 

         Poprawki wprowadzone przez posłów PO do przepisów przejściowych projektu ustawy dowodzą, że posłowie ci w ogóle nie rozumieją zasad funkcjonowania ogrodów i trybu organizowania walnych zebrań. Widać tu rażącą niekompetencję i brak wiedzy autorów poprawek. Nie można na to patrzeć inaczej skoro czas przeznaczony na zorganizowanie się wszystkich stowarzyszeń radykalnie skraca się w proponowanym rozwiązaniu, a członków stowarzyszeń (już ustanowionych w momencie uchwalenia ustawy) zmusza się do ponownego wyrażenia woli o przynależności do tych stowarzyszeń. Jest to sprzeczne z art. 58 Konstytucji RP gdzie zagwarantowana została swoboda zrzeszania się.

 

        Zarząd ROD „Radość” we Wrocławiu w imieniu wszystkich działkowców tego Ogrodu apeluje o wnikliwą analizę całości poprawek wniesionych przez wspomnianą podkomisję sejmową do projektu ustawy, a w konsekwencji o ich odrzucenie i tym samym o przywrócenie dotychczasowych zapisów projektu w dalszym procesie legislacyjnym. Tylko nasz obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych odpowiada potrzebom działkowców! Innych rozwiązań nie chcemy!

 

 

         

 

Otrzymują:

 

  • Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski
  • Prezes Rady Ministrów – Pan Donald Tusk
  • Marszałek Sejmu – Pani Ewa Kopacz
  • Przewodniczący i Z-ca  Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP;
  • Przewodniczący i Z-ca Komisji Infrastruktury Sejmu RP;
  • Przewodnicząca i Z-ca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP;
  • Przewodniczący i Z-ca Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP;
  • Krajowa Rada PZD – Warszawa;
  • OZ PZD we Wrocławiu;
  • a/a

 

 

 

 

 

        Sekretarz Zarządu                                    Wiceprezes Zarządu                                  Prezes Zarządu

            ROD „Radość”                                            ROD „Radość                                       ROD „Radość”

      

        Maciej Skórzyński                                         Władysław Lepka                                     Jerzy Karpiński

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.