Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Z projektem opracowanym przez podkomisję działkowcy nie utożsamiają się " - 14.08.2013

STANOWISKO

 

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie   projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przyjętego przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową.

 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że  przyjęty  przez nadzwyczajną Podkomisje Sejmową  tekst projektu ustawy o rodzinnych  ogrodach działkowych znacznie odbiega od obywatelskiego projektu, pod którym podpisało się ok. 1 miliona obywateli naszego Państwa, w tym blisko 70 tysięcy działkowców okręgu wrocławskiego.  

Wprowadzenie przez Podkomisję ponad 30 poprawek  do projektu obywatelskiego , w tym w kwestiach zasadniczych dla działkowca takich jak propozycja „uwłaszczenia”, czy członkostwo w stowarzyszeniu oraz zasady  wyboru stowarzyszenia i terminy zwoływania zebrań, uchwalenia statutu i wyboru organów stowarzyszenia powoduje, że przyjęty przez  Podkomisję projekt ustawy  nie jest tożsamy z projektem obywatelskim. Nie może zatem uzyskać naszej akceptacji.

 Okręgowy  Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że propozycja tzw. „uwłaszczenia” działkowca tj. przekazania mu prawa użytkowania wieczystego działki, jest zapisem całkowicie nowym, który nie występował w projekcie obywatelskim. Wprowadzenie go powoduje podział wśród samych działkowców, gdyż blisko 40 % gruntów ogrodów w okręgu wrocławskim znajduje się tylko w użytkowaniu zwykłym Związku, a zatem  działkowcy z takich ogrodów , czy terenów  nie będą mięli prawa  do złożenia wniosku w sprawie „uwłaszczenia”.

Jest niemal pewne, że z własnej woli Prezydent i Rada Miejska Wrocławia nie podejmą uchwał w sprawie ustanowienia prawa użytkowania działki   jeżeli nie obliguje ich do tego prawo. Zatem działkowcy jako obywatele państwa Polskiego są traktowani odmiennie, nierówno wobec prawa, a ta nierówność może być podstawą do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego.

Okręgowy Zarząd pragnie przypomnieć, że sama idea uwłaszczenia działkowców była już przedmiotem obrad i decyzji Sejmu RP w 2009r., kiedy to Sejm odrzucił w tej sprawie projekt ustawy przedstawiony przez posłów „Prawa i Sprawiedliwości”.

Ponadto przepisy ustawy o POD dotyczące ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów ogrodów działkowych  na rzecz Polskiego Związku Działkowców zostały uchylone przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 20 lutego 2002r, kiedy to Trybunał stwierdził, że przepisy ustawy zbyt mocno ingerują  w prawa właścicielskie samorządów terytorialnych. I z tego również względu należy się spodziewać stwierdzenia niekonstytucyjności propozycji Podkomisji Sejmowej przez Trybunał Konstytucyjny.

Okręgowy Zarząd nie może zaakceptować również zmienionych zapisów dotyczących przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki. Wprowadzone nowe przepisy powodują, że organy stowarzyszenia nie będą mieć żadnego wpływu na zmianę użytkownika działki, co doprowadzi do niczym nie kontrolowanego obrotu działkami. Działki w ogrodzie dostawać się będą osobom posiadającym znaczne środki finansowe oraz tym którzy poprzez ich posiadanie upatrywać będą inne cele jak zmiana przeznaczenia  działki, sprzedaż , zwiększona zabudowę w tym w celu zamieszkiwania. Obrót działkami bez wiedzy  i zgody stowarzyszenia może mieć charakter korupcyjny.

Okręgowy Zarząd zwraca uwagę na zasadniczo zmienione przez Podkomisję przepisy przejściowe, które w rzeczy samej utrudniają i wręcz uniemożliwiają wybór nowych organów stowarzyszenia, czy uchwalenia statutu.  Przyjęcie terminu 12 miesięcy na uchwalenie nowego statutu przez stowarzyszenie ogrodowe PZD i wybór w ciągu 2 miesięcy organów stowarzyszenia  stawia pod dużym znakiem zapytania realność wykonania takich postanowień, tym bardziej, że w terminie 6 miesięcy  od wejścia w życie ustawy zwoływane będą dopiero zebrania w ogrodach celem wyboru samego stowarzyszenia.

Podkreślić należy przy tym, że wymogi zwołania zebrania lub zebrań dotyczących wyboru stowarzyszenia generują zbyt wysokie koszty i trudności organizacyjne.

 W świetle powyższego zrealizowanie w poczuciu pełnej odpowiedzialności za zgodne z postanowieniami projektu ustawy zadań w tej sprawie może okazać się niemożliwe , a co za tym idzie proponowane zapisy będą martwą literą prawa.

 Okręgowy Zarząd uważa również, że wprowadzony wymóg składania w ciągu 5 miesięcy pisemnych oświadczeń przez dotychczasowych członków PZD o pozostaniu w tym stowarzyszeniu  stanowi naruszenie praw i swobód obywatelskich, gdyż członek Związku już składał deklarację członkowska , a projekt ustawy przyjęty przez Podkomisję nie stawia  warunku i wymogu przynależności do stowarzyszenia ogrodowego.

Przedstawiając tylko wyżej wymienione zastrzeżenia do projektu przyjętego przez Podkomisję Sejmową Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do posłów na Sejm RP a zwłaszcza do posłów Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  o zweryfikowanie zaproponowanych przepisów pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP, rzeczywistymi potrzebami i możliwościami działkowców i społecznej organizacji.

Okręgowy Zarząd stwierdza ponadto, że sposób procedowania przez Podkomisję Sejmową  znacząco odbiegał od zasad demokratyzmu, wolności i sposobu wypowiedzi przez wszystkie biorące udział w posiedzeniach Podkomisji strony. Rażące narzucanie własnych poprawek przez posłów Platformy Obywatelskiej stanowi jaskrawe wykorzystanie pozycji większościowej w Podkomisji, bez jakiegokolwiek liczenia się z innymi głosami.  Narzucone szaleńcze tempo pracy  w Podkomisji, by w ciągu 5 dni (5 posiedzeń) przeanalizować i przyjąć cały projekt ustawy spowodowało nie tylko, że projekt ten jest w  wielu miejscach niezgodny z Konstytucją  RP, ale że  w celu uniknięcia takiego zarzutu nie poproszono o ekspertyzy prawne znawców prawa konstytucyjnego oraz nie poproszono o opinie przedstawicieli samorządów terytorialnych i skarbu państwa, głównie władz gmin (w tym dużych miast) i powiatów oraz ich organizacji związkowych, w tym  Związku Miast Polskich. 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu  zwraca się o  podjęcie ingerencji w sprawach dotyczących projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Premiera Rządu RP, Marszałka Sejmu oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.  Przyjęty przez Podkomisję Sejmową projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie może być uznany za projekt , z którym utożsamiają się działkowcy i nie może być przez nich akceptowany.

 

            Sekretarz  OZ PZD                 Wiceprezes OZ PZD                             Prezes OZ PZD

              we Wrocławiu                          we Wrocławiu                                  we Wrocławiu

    Barbara Korolczuk                     Jerzy Karpiński                               Janusz Moszkowski

 

 

                                       Wiceprezes OZ PZD               Skarbnik OZ PZD                                                           

                                          we Wrocławiu                       we Wrocławiu

                                           Józef  Smolis                       Grażyna Watras

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio