Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Niekonstytucyjność rozwiązania może być powodem zaskarżenia całej ustawy" - 12.08.2013

STANOWISKO

Nadzwyczajnego Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu
z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie uwłaszczenia działkowców

 

Uczestnicy Nadzwyczajnego Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz przewodniczących powiatowych gminnych i dzielnicowych kolegiów prezesów rodzinnych ogrodów działkowych po analizie przyjętego przez Podkomisję Sejmową projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wyrażają sprzeciw wobec przyjętego w projekcie sposobu „uwłaszczenia” działkowców. Treścią art. 29 projektu ustawy posłowie Podkomisji Sejmowej przyjęli, że „Jeżeli nieruchomość, na której zlokalizowana jest działka, stanowi własność, stowarzyszenia ogrodowego albo została mu oddana w użytkowanie wieczyste, na pisemny wniosek działkowca, stowarzyszenie ogrodowe w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania wniosku ustanawia nieodpłatnie na jego rzecz odpowiednio prawo własności albo użytkowania wieczystego działki wraz z udziałem w częściach wspólnych ROD, na którym położona jest działka”. Zaproponowane rozwiązanie, wprowadzone do projektu obywatelskiego przez posłów PO i SP,  mogłoby być uznane jako znaczące i oczekiwane przez działkowców, gdyby nie fakt, że ma ono charakter kadłubowy i nie obejmuje wszystkich działkowców. Istotną wadą zaproponowanego rozwiązania jest wykluczenie z uwłaszczenia około 40 % działkowców, którzy użytkują działki w rodzinnych ogrodach działkowych nie posiadających użytkowania wieczystego ani tytułu własności nabytej przez PZD. Jeszcze ważniejsze jest to, że większość z tych ogrodów jest usytuowana na terenach wielkich aglomeracji miejskich. Zatem kogo obejmie „uwłaszczenie” ? W Okręgu Poznańskim na 312 rodzinnych ogrodów działkowych użytkowanie wieczyste posiada 185 ogrodów a 1 ogród jest własnością PZD. Tytuł własności tego ostatniego ogrodu dotyczy ROD Relaks 27, w którym użytkuje działki 27 działkowców, a do którego prawo własności wykupił PZD w obliczu zagrożenia likwidacją ogrodu od Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Dodać należy, że działkowcy ROD nie partycypowali w kosztach zakupu nieruchomości. Z przedstawionych danych wynika, że „uwłaszczenie” nie obejmie 126 rodzinnych ogrodów działkowych. Jeszcze dobitniej o skutkach rozwiązania mówią fakty dotyczące największego miasta Wielkopolski – Poznania. W stolicy regionu funkcjonuje 89 rodzinnych ogrodów działkowych, z których użytkowanie wieczyste posiada 10 ogrodów, a jeden wcześniej wymieniony jest własnością PZD. A więc działkowcom 78 poznańskich ogrodów pozostaje najwyżej dzierżawa działkowa. Dlaczego mają oni być postawieni w dalece gorszej sytuacji niż działkowcy z ogrodów „uwłaszczonych”?  Dziełem przypadku było w przeszłości w jakim ogrodzie działkowiec otrzymuje działkę. Dzisiaj działkowcy z ogrodów podmiejskich i z małych miejscowości otrzymują „prezent” w postaci prawa do gruntu, którego nie będzie posiadał dzierżawca działki w dużym mieście. Uwłaszczony działkowiec będzie mógł sprzedać działkę wliczając do jej wartości także cenę gruntu. Takiej możliwości nie będzie miał dzierżawca. Nie jest zrozumiałe, dlaczego dokonuje się podziału działkowców na lepszych i gorszych? Dlaczego rozbić chce się jedność działkowców? Dlaczego zamierza się wytworzyć chaos organizacyjny?

Postawione pytania to nie jedyne wątpliwości wobec przyjętego rozwiązania. Także konstytucjonaliści dostrzegają w projekcie groźbę niekonstytucyjności wywołaną nadmierną ingerencją ustawodawcy w prawa własności gmin. Dobrze pamiętamy, że Trybunał Konstytucyjny już wcześniej wskazywał na konieczność ochrony  praw właściciela gruntu. W tej sprawie wypowiedział się już przedstawiciel Związku Miast Polskich, krytykując zaproponowane rozwiązanie. Niekonstytucyjność rozwiązania może być powodem zaskarżenia całej ustawy i jej nie wejścia w życie w nakazanym przez Trybunał terminie. Byłoby to dla działkowców  najgorsze z możliwych rozwiązań.

 

Nie można pominąć także kolejnej pułapki „uwłaszczenia” wg posłów PO i SP. Akty notarialne przekazujące PZD użytkowanie wieczyste zawierają klauzulę o prawie pierwokupu wieczystego użytkowania przez gminę za 1 % wartości gruntu. Tak więc, jeżeli gmina nie zechce uwłaszczyć działkowców wykupi użytkowanie i zlikwiduje ogród albo zaproponuje działkowcom dzierżawę. Czyli z uwłaszczenia przysłowiowe „nici”!

 

 Jako przedstawiciele 56 000 poznańskich działkowców stwierdzamy z całą mocą:

 

  1. 1.      Jesteśmy za uwłaszczeniem działkowców, ale powszechnym, obejmującym wszystkich działkowców!!!
  2. 2.      Apelujemy do posłów z Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o głęboką analizę konstytucyjności przyjętych zapisów i taką zmianę przepisu, by nie budził wątpliwości natury konstytucyjnej.
  3. 3.      Apelujemy o wykluczenie z ustawy zapisów powodujących rozbicie jedności działkowców oraz powodujących możliwość powstania negatywnych skutków prowadzących do likwidacji wielu ogrodów, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie uwłaszczenie obejmie znikomą część działkowców, albo wykluczy ich całkowicie z grona uwłaszczonych.
  4. 4.      Apelujemy do Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, Marszałek Sejmu i Marszałka Senatu o czuwanie nad poprawnością legislacyjną, by wreszcie polscy działkowcy otrzymali dobre i wolne od wad niekonstytucyjności prawo, na które od lat oczekują i za które pozostaną wdzięczni.

 

 

 

Podpisy sygnatariuszy Stanowiska w załączeniu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio