Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poprawki wprowadzone do ustawy są zaprzeczeniem demokracji - 08.08.2013

S T A N O W I S K O

PRZEDSTAWICIELI  RODZINNYCH OGRODÓW  DZIAŁKOWYCH  MIASTA  WROCŁAWIA   z dnia  07   SIERPNIA  2013r   W  SPRAWIE  POPRAWEK  PRZYJĘTYCH  PRZEZ  NADZWYCZAJNĄ  PODKOMISJĘ  SEJMOWĄ  DO  OBYWATELSKIEGO  PROJEKTU  USTAWY  O RODZINNYCH  OGRODACH  DZIAŁKOWYCH

 

Przedstawiciele rodzinnych  ogrodów  działkowych  Wrocławia  po  zapoznaniu   się  z  poprawkami  wniesionymi  do obywatelskiego  projektu ustawy o rodzinnych ogrodach  działkowych  przez  nadzwyczajną  podkomisję  sejmową  stwierdzają,  że  poprawki  te  wypaczają   sens  projektu  ustawy  pod  którym   swój   podpis  złożyło  blisko  1  milion  działkowców,  w  tym  ok. 70 tysięcy  z   okręgu  wrocławskiego.

Poprawki  te,  jak  wynika  z  pilnie  śledzonych  prac  podkomisji   są  rezultatem  przede  wszystkim  wniosków  składanych  przez  posłów   Platformy  Obywatelskiej,   którzy  mając    większość  w  podkomisji  przegłosowują  wszystkie   zgłoszone  przez  nich  propozycje.    Takie  procedowanie  w  podkomisji    sejmowej,  bez  dostatecznego  wysłuchania  argumentów  pozostałych  stron,   w tym  przedstawicieli  Komitetu   Inicjatywy  Ustawodawczej     i  Polskiego  Związku  Działkowców,  a  także  uczestniczących  w posiedzeniach  konstytucjonalistów  jest  zaprzeczeniem   demokracji  i  zasad  funkcjonowania  społeczeństwa  obywatelskiego.

Poprawki  te  narażają  działkowców  na  ponoszenie  niepotrzebnych  kosztów,  a  ogrody  przybliżają  do  ich  nieuchronnej  likwidacji,  o  co  głównie  chodziło  w  pierwotnym  projekcie  ustawy  o ogrodach  działkowych   Platformy  Obywatelskiej,  autoryzowanym  przez  posła  Stanisława  Huskowskiego.

Z  takimi  zakulisowymi,  pseudospołecznymi   działaniami,  wręcz  wrogimi  dla  działkowców  ogrodów     absolutnie  się  nie  zgadzamy.

Oświadczamy,  że  we  Wrocławiu  niemal  100%  terenów  rodzinnych  ogrodów  działkowych   zostało  wykreślonych  z  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.   Nasze  ogrody  działkowe,  pomimo  naszego  sprzeciwu  zostały  przeznaczone,  głównie  na  cele  komercyjne.

 W  tej  sytuacji    nawet  pomimo posiadania  przez  Polski  Związek  Działkowców  prawa  użytkowania  wieczystego  do  blisko   60 %  terenów  ogrodów,  żaden  z  działkowców  nie  otrzyma   proponowanego  przez  podkomisję  (czytaj  Platformę  Obywatelską)  wieczystego  użytkowania  działki,  w  związku  z  przysługującym   Gminie  Wrocław   prawem  pierwokupu   za   1 %  wartości  gruntu.

Należy  w  tym  miejscu  przypomnieć,  że  to  Rada  Miejska  Wrocławia  wystąpiła  o  stwierdzenie  niezgodności  z  Konstytucją  RP  art. 2  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  POD,  na  podstawie  których  Polski  Związek  Działkowców  uzyskał  prawo  użytkowania  wieczystego. Wniosek   Gminy  Wrocław   uwzględnił  Trybunał  Konstytucyjny  w  Wyroku  z  dnia                20  lutego  2002r   uznając  prawa  właściciela  gruntów  ogrodów  do rozporządzania  własnym  prawem   i  brakiem  podstaw  do  ograniczenia  tych  praw.

W  tej  sytuacji,  wobec  niezgodności  z  przepisami  Konstytucji  RP  propozycja  Platformy  Obywatelskiej  jest  jedynie   powielaną  mrzonką   i  chwytem  propagandowym  mającym  na  celu    zdobyć  głosy   działkowców  i  poprawić  wizerunek   Platformy  Obywatelskiej  w  sondażach.

 Posłowie  Platformy   Obywatelskiej   zapomnieli  już,  że  w  roku  2009  sami  byli  przeciwni  uwłaszczeniu  działkowców  i  głosowali  wówczas  przeciwko  projektowi   Prawa  i  Sprawiedliwości  wskazując,  że  propozycje  PiS-u   są  niezgodne  z  Konstytucją   RP.   Czyżby  od  tego  czasu   Konstytucja   się   zmieniła?   Czy  może  jest  ona  interpretowana  na  korzyść   ekipy  rządzącej  -  Platformy  Obywatelskiej.

Uczestnicy  spotkań   stwierdzają,  że  nie  są  przeciwni  uwłaszczeniu,  gdyby  tak  stanowiło  prawo.  Lecz  dlaczego  Przewodnicząca  Podkomisji  Sejmowej  i  pozostali  posłowie  PO  nie  reagowali   na  odmienne  zdanie  obecnego   na  posiedzeniach  konstytucjonalisty,  dlaczego  nie  poproszono   o  opinie    innych  konstytucjonalistów,  uznanych  autorytetów  w  dziadzinie  prawa.  Dlaczego  w  tak  ważnej  kwestii  nie  wypowiedziały  się   Gminy  będące  właścicielami  gruntów  ROD.

To  wszystko  potwierdza  tezę  zamierzonej  manipulacji,  być  może  mającą  na  celu,  by  nowa   ustawa  w ogóle    nie  weszła   w  życie.

Propozycja  uwłaszczenia  działkowców   proponowana  przez  posłów  Platformy  Obywatelskiej  w  podkomisji  Sejmowej   już  podzieliła  działkowców,  bowiem  40 %  terenów  ogrodów  okręgu   wrocławskiego  nie  znajduje  się  w  użytkowaniu  wieczystym  PZD.   Następuje  pewna  rywalizacja,  a  zarazem  zazdrość,  złość,  brak  zrozumienia  i  rodzące  się  pytania :  „jak  to,  jedni  mogą  być  użytkownikami  wieczystymi,  a  drudzy  nie  i  to  niejednokrotnie  w  tym  samym  ogrodzie”.  Rodzą  się  pytania i  nadzieja  pomimo,  że  są  to  iluzje.   Tak  społeczeństwem  manipulować  nie  można.  Tak  nie  można  dzielić  społeczeństwa.   Działkowcy  to  także  ludzie  rozumni,  to  pełnoprawni  obywatele.  Posłowie    Platformy  Obywatelskiej   nie  zdobyli    wyłączności   na  mądrość.

Jesteśmy   przeciwko  takim   propozycjom,  które  mogą  wywołać  szerokie  niezadowolenie,  konflikty  społeczne  i  chaos   w  ogrodach.

Kolejna   wprowadzona  przez  podkomisję  poprawka,  uznaje,  że   działkowiec  może  przenieść  prawo do  działki  na  rzecz  dowolnej  osoby  fizycznej  za  wzajemnym  rozliczeniem,  w  formie  pisemnej  umowy,  przy  czym  niepotrzebna  jest     jakakolwiek   zgoda  stowarzyszenia   ogrodowego.

Zaproponowana  przez  Podkomisję  treść  nowego  art. 41  projektu  ustawy,  wyłącza  zatem   stowarzyszenie  ogrodowe,  z  jakiegokolwiek   wpływu  na  wybór  nowego   działkowca,  a  jedynie   obliguje  i  to  nie  do  końca  jego  rejestrację.

Wprowadzony   przepis  powoduje,  że   działki   mogą   być  „skupowane”    przez  zainteresowane  osoby,  tworząc  tzw.   skupiska,    enklawy  by  później  dokonać  zmiany  przeznaczenia  terenu  ogrodu   na  inny  cel.

Brak  wpływu  na  tą  sytuację     stowarzyszenia  ogrodowego  i  usunięcie  zatwierdzenia   zmian  użytkownika  przez  stowarzyszenie,  przy  możliwości  dochodzenia  praw  przed  Sądem   spowoduje  więc  niczym  nieograniczony  obrót  działkami,  chaos  w  ogrodzie,  trudności  w  zarządzaniu  i  egzekwowaniu  obowiązków  wynikających  z  ustawy  o  ROD  i  regulaminu.

Brak  możliwości  kontroli   stowarzyszenia  w  obrocie  działkami   znacznie  ułatwi  łamanie  przepisów  dotyczących  zabudowy,  zamieszkiwania  i  wykorzystywania  działki  (skupisk   działek)   na  cele   poza  ogrodowe.

Brak  możliwości  kontroli  stowarzyszenia  w  obrocie  działkami  sprawi,  że  działki   te  będą  łatwym  kąskiem   dla  bogatych  ,  kosztem  ludzi  o  skromnych  dochodach    faktycznie     działek  potrzebujących.

Te  zastrzeżenia  są  jak  najbardziej   aktualne  we  Wrocławiu,  ale  także  w  innych  miastach  naszego  okręgu,  gdzie  tereny  ogrodów    przeznaczone  są  zwłaszcza  na  cele  komercyjne.

  Z  propozycją  tą  nie  możemy   się  zatem  zgodzić,  gdyż  nie  uwzględnia  ona  potrzeby  najbardziej  potrzebującej  części  społeczeństwa  polskiego  i  uniemożliwia   racjonalne  i  prawidłowe  zarządzanie  ogrodem  i  jego  właściwie  zagospodarowanie.

Poprawki  przyjęte  przez  Podkomisję  Sejmową (czytaj  poprawki  PO)   dowodzą    braku  zrozumienia  wśród  posłów   do   funkcjonowania   rodzinnych  ogrodów   działkowych.   Dowodzą  braku  rozeznania,   braku  znajomości   działania  i  zarządzania  ogrodami.

Jest  obrazą   dotychczasowego,  funkcjonującego  od  wielu  lat  prawa   dotyczącego  członkostwa  PZD.  Przecież   wszyscy  działkowcy  nabyli    członkostwo   PZD     z  mocy  ustawy  o  POD,  a  potem  ustawy  o ROD,  składając   deklarację   członkowską.  Czy  teraz   muszą  to  pisemnie  potwierdzić.   Pytamy   się   komu  to  jest  potrzebne ?   Chyba  żeby  wprowadzić   dodatkowe  rozgoryczenie  w  ogrodach.    Przegłosowana  poprawka  jest  naszym  zdaniem  niekonstytucyjna.   Nie  można  przymuszać  działkowca,  by  ponownie  się  określił.    Jest  przecież  wolność    zrzeszania  się.

Przyjęte  przez  Podkomisję  zmiany   dotyczące  walnych  zebrań  i  warunków  wielokrotnego  ich  zwoływania   są  nierealne,  narażają  stowarzyszenia,   a  tym  samym  działkowców  na  niepotrzebne  koszty.    Wypracowane  obecnie  formy  i  te  proponowane  w  projekcie  obywatelskim  ustawy,  z  pewnymi  drobnymi  modyfikacjami  są   wystarczające,  sprawdziły  się  w  praktyce  i  odpowiadają  wymogom  Trybunału  Konstytucyjnego.

Przedstawiciele  rodzinnych  ogrodów  działkowych  okręgu  wrocławskiego zwracają  się  do  posłów  Komisji  Samorządu   Terytorialnego  i  Komisji  Infrastruktury   Sejmu   RP  o  odrzucenie  poprawek   wniesionych  przez  Podkomisję   Sejmową  i  nie  tylko  ze  względu   na  to,  że   wypaczają  projekt  obywatelski,  który  my  działkowcy  zaakceptowaliśmy,  ale  również  dlatego,  że    ingerują  w  prawa  Gmin,   tak  mocno  chronione  przez    Konstytucję - co  wielokrotnie  podkreślał   Trybunał  Konstytucyjny,  że  utrudniają  rozwój  Miast  i  Gmin,  że  utrudniają  decyzyjność  i   pracę   organów  samorządu  terytorialnego,  nakładają  liczne  obowiązki  na  Gminy  oraz,  że  różnicują   działkowców    wobec  prawa,  odbierają  prawa  samorządowi  ogrodowemu,  a  generalnie  wprowadzają   niebotyczny  chaos    w  ogrodach, który  będzie  bardzo  trudno  opanować.  Społeczeństwo  polskie,  działkowcy  nie  zasługują  na  taki  los.   Pytamy  się,   czy  to  wszystko   warte jest  tych  paru  procent   w   sondażach   PO    i  to  na  krótki  okres.

Wierzymy jednak głęboko  w   mądrość  posłów,  senatorów,  Premiera  i  Prezydenta  Rzeczypospolitej   Polskiej,  tak  jak  wierzymy  w  mądrość    Narodu  Polskiego   podczas   wyborów   parlamentarnych,  europejskich   i  samorządowych.   Naród  Was  oceni.

Pragniemy  by  zwyciężyło   prawo.  Nie  burzmy  tego   co  jeszcze  dobrze  funkcjonuje,  a  co  najwyżej  poprawiajmy   dobre  prawo,  by  było  jeszcze  lepsze  i  lepiej   służyło  ludziom.

 

 

 Stanowisko      przyjęto    jednogłośnie

przez   przedstawicieli   35  rodzinnych

ogrodów  działkowych   m. Wrocławia

Otrzymują :

  1. Pan Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polski

  1. Pani  Ewa    Kopacz

Marszałek   Sejmu  RP

  1. Pan  Donald  Tusk

Premier  Rządu   RP

  1. 42 posłów na Sejm RP

Czł. Komisji  Infrastruktury

  1. 27  posłów  na  Sejm  RP

Czł. Komisji Samorządu Terytorialnego

I Polityki   Regionalnej

  1. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych

PO, PiS, SLD, PSL, Ruchu Palikota  i Solidar-

nej   Polski.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.