Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wniesione poprawki są nieprzemyślane i niedopracowane" - 07.08.2013

                                                                        Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 roku

 

 

 

STANOWISKO

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

z dnia 5 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie poprawek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
                           wniesionych do Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD.

 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przez Platformę Obywatelską uwagami i wnioskami w przedmiocie przenoszenia praw do działki uważa, że są one nie do przyjęcia i sprzeczne z propozycjami obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zawartych w art. 45. Przyjęcie poprawki zakładającej przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki dokonywane byłoby na podstawie pisemnej umowy bez obowiązku występowania działkowca o zgodę stowarzyszenia prowadzącego ogród wywoła wiele negatywnych skutków, co w konsekwencji doprowadzić może do upadku idei ogrodnictwa działkowego.

Brak kontroli stowarzyszenia ogrodowego nad tym, komu jest powierzona działka w ROD spowoduje niczym nieograniczony obrót działkami. Działki będą przejmowane przez osoby, które niekoniecznie będą zainteresowane korzystaniem z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

Istnieje realne zagrożenie, że działki przejmowane będą przez ludzi bogatych, deweloperów i wszelkiej maści kombinatorów, którzy na terenach ogrodowych budować będą domy mieszkalne, pensjonaty czy centra handlowe.

Rodzi się pytanie - w kontekście deklaracji złożonej przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a skierowanej do działkowców „zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów” - co robią zatem posłowie członkowie Platformy Obywatelskiej proponując tak kuriozalne poprawki do obywatelskiego projektu ustawy?

Pozbawienie kontroli stowarzyszenia ogrodowego nad obrotem działkami niewątpliwie spowoduje całkowity chaos i anarchię w rodzinnych ogrodach działkowych. Stowarzyszenia ogrodowe będą miały problem z zarządzaniem ogrodem, a może o to właśnie chodzi, aby doprowadzić do likwidacji ogrodów?

Kolejnym przedmiotem analiz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD było przyjęte przez podkomisję tzw. „uwłaszczenie działkowców”. Uważamy, że konstrukcja prawna zawarta w art. 32 obywatelskiego projektu ustawy o ROD spełnia oczekiwania działkowców i jest zgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego a „manipulowanie” przy niej jest nikczemną próbą zablokowania obywatelskiego projektu.

Wydawałoby się, że Platforma Obywatelska wychodzi naprzeciw, obdarowując działkowców uwłaszczeniem działek. W konsekwencjach jest zupełnie inaczej. Rozwiązanie to budzi ogromne wątpliwości natury konstytucyjnej, bowiem uwłaszczenie działkowców objętych użytkowaniem wieczystym mogłoby prowadzić do uznania takiego uwłaszczenia za niekonstytucyjne. Rodzi to naszym zdaniem obawy, że zapis ten jest niezgodny z Konstytucją RP i przez niego nowa ustawa zamiast przynieść bezpieczeństwo i spokój ogrodom stanie się powodem zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego.

Przyjęcie tak niefortunnej poprawki doprowadzi do nieodpłatnego wywłaszczenia stowarzyszeń ogrodowych z ich własności lub użytkowania wieczystego, co stanowi naruszenie normy zawartej w art. 21 ust. 2 Konstytucji RP w myśl, której wywłaszczenie możliwe jest jedynie na cele publiczne.

Jest naszym zdaniem pewne, że przyjęcie takiej poprawki spowoduje zbadanie jej przez Trybunał Konstytucyjny i znaczne wydłużenie procesu legislacyjnego oraz zagrożenie nieubłagalnego terminu wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Jednoznacznie stwierdzamy, że wnoszone przez posłów poprawki do projektu obywatelskiego są nieprzemyślane, niedopracowane i całkowicie oderwane od obowiązującego ładu prawnego. Wprowadzenie ich w tym kształcie stanowi zaprzeczenie idei ogrodnictwa działkowego, którego niekwestionowany dorobek ma ponad 116 letnią tradycję na ziemiach polskich.

Konkludując Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zwraca się do Posłów Platformy Obywatelskiej i członków Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o USZANOWANIE woli miliona OBYWATELI podpisanych pod projektem obywatelskim ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Nieodpowiedzialne manipulowanie przy nim czynione przez posłów PO i SP  doprowadzić może do powstania niebotycznego chaosu w ogrodach.

Apelujemy zwłaszcza do posłów PO o wycofanie się z niefortunnych propozycji zmian dla dobra nie tylko działkowców, ale i waszego elektoratu, który już nie może wam być obojętny. Przyjęte rozwiązania w obywatelskim projekcie ustawy nie tylko satysfakcjonują działkowców, ale i realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Liczymy na rozsądek i godne wykonywanie mandatu posła na Sejm RP.

 

Niniejsze stanowisko kierujemy do:

-  Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz,

-  Premiera Rządu RP Donalda Tuska,

-  Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO Rafała Grupińskiego,

- Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PiS, SLD, PSL, Ruch Palikota, Solidarna Polska,

- Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

oraz przesyłamy do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,

- Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

 

                               Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

                                                          

                  

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

 

Przewodnicząca                                                     Maria Fojt

 

Z-ca Przewodniczącej                                           Bogusław Dąbrowski

 

Z-ca Przewodniczącej                                           Henryk Tomaszewski

 

Sekretarz                                                                 Agnieszka Biesiekirska

 

Członkowie: Stanisław Burzyński, Ryszard Dorau, Jadwiga Drzewiecka, Eugeniusz Lubosch, Alicja Paterek, Dorota Zerba, Roman Żurkowski.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio