Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poprawki wprowadzone przez posłów PO wzbudzają kontrowersje - 05.08.2013

 

                                                                          Pan   DONALD   TUSK

                                                                              

                                                                                   PREZES  RADY  MINISTRÓW  RP

                                                                                  

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY

                                                                                   PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP

 

 

  

       Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy wydarzenia,jakie mają miejsce przy opraco-

wywaniu projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Z tego względu wyrażamy dezaprobatę do przyjętego trybu i efektów pracy Posłów

Podkomisji Sejmowej dla opracowania projektu ustawy o rod.

Posłowie PO realizują założenia strategii politycznej odnośnie ogrodów działkowych – przy

wsparciu SP,wykorzystując przewagę większościową w procedurze głosowania,prowadzą

grę polityczną. Nie reagują na żadne argumenty merytoryczne w rozwiązywaniu istotnych

problemów zgłaszanych przez Posłów z innych partii politycznych,a nawet nie respektują

zgłaszanych argumentów swojego eksperta.

Jaki wniosek się nasuwa? :  Brak siły argumentu,to musi być argument siły.

       Protestujemy przeciwko dokonywaniu głębokich zmian w zapisach obywatelskiego

projektu o rod,który został stworzony przez działkowców i przez działkowców popierany.

Wprowadzenie nieprzemyślanych,kontrowersyjnych poprawek przez Posłów PO czyni

obywatelski projekt całkowicie odmienny i różniący się od pierwotnego.

       Zszokowały nas propozycje rozwiązań forsowane przez Posłów PO – mogących

mieć znamiona niekonstytucyjnych,a które mogą być zaskarżone do TK.

Widzimy groźbę niekonstytucyjności wprowadzonych zapisów do nowego projektu

ustawy o rod z powodu,między innymi:

- uwłaszczenie działkowców proponowane przez Posłów PO nie powinno obejmować

  tylko ogrody działkowe,których grunty są w użytkowaniu wieczystym lub stanowią

  własność PZD,ale wszystkie ogrody,co do których PZD posiada tytuł prawny do gruntów,

  tak – by objąć wszystkich działkowców,a nie tylko wskazanych przez Posłów PO;

- przy uwłaszczeniu projekt ustawy dzieli działkowców na właścicieli i dzieżawców,

  różnicując ich prawa do gruntu. Taki podział stanowi naruszenie praw konstytucyjnych,

  wynikających z art.32 ust.2 Konstytucji RP;

- utrzymuje się otwartą furtkę dla gmin w postaci prawa pierwokupu za 1% wartości,

  czyli zanim działkowiec się uwłaszczy,gmina będzie mogła z mocy prawa przejąć

  prawa do gruntu i pozbawić działkowca  możliwości uwłaszczenia. Uwłaszczenie

  może się zatem w wielu przypadkach skończyć zwykłym wywłaszczeniem.

 

                                                        -- 2 –

  Takie rozwiązanie potwierdza fakt,że treść wniesionej poprawki przez Posłów PO

  w takim brzmieniu jest nieprzemyślana,niedopracowana i oderwana od obowiązującego

  prawa,w którym mogłaby ewentualnie funkcjonować.

       Jesteśmy za uwłaszczeniem działkowców,ale wszystkich i bez wyjątków. Zatem

zachodzi potrzeba opracowania odrębnej ustawy.

       Naszym zdaniem – kontrowersyjne jest dopuszczenie przez Podkomisję Sejmową

niekontrolowany obrót działkami przez działkowców.W tym przypadku mamy do czynie-

nia z pełną marginalizacją roli samego stowarzyszenia ogrodowego w zarządzaniu

ogrodem i jego wspólnym majątkiem.

Stanowi to zagrożenie wykupu działek ogrodowych oraz przekształcenie ogródow

według woli użytkowników posiadających tytuł prawny do gruntów /własność lub

wieczyste/. Takimi przepisami ustawowymi można skutecznie zniszczyć ponad

116-letni dorobek działkowców i zaprzepaścić ideę polskiego ogrodnictwa działkowego,

która jest zbieżna z ideą ogrodnictwa europejskiego.

       Głosami Posłów PO przyjęto kontrowersyjny zapis w projekcie ustawy do weryfi-

kacji wcześniej złożonej woli przynależności do samorządnej organizacji społecznej,

jaką jest PZD – co stanowi naruszenie art.58 Konstytucji RP.

 

          SZANOWNY  PANIE   PREMIERZE

 

 

    Jesteśmy oburzeni postawą Posłów PO – członków Podkomisji Sejmowej,którzy

w sposób odbiegający od standardów przestrzegania zasad demokratycznego państwa

prawa –narzucają swoją wolę i zmieniają zapisy w obywatelskim projekcie ustawy

o rod,który wcześniej został przyjęty za wiodący w tworzeniu nowej ustawy o rod.

Przyjęty przez Podkomisję Sejmową nowy projekt ustawy o rod jest klasycznym

bublem stanowionego prawa.

Jeżeli nie zostaną w nim wniesione poprawki, doprowadzi to do chaosu organizacyjnego

w ogrodach.

       Mamy wielką nadzieję,że szkodliwe zapisy poprawek zostaną wycofane w dalszym

etapie prac legislacyjnych dla dobra partii rządzącej i polskich działkowców.

       Dla bezpieczeństwa działkowców- niezmiernie istotne jest szybkie uchwalenie

nowej ustawy o rod – dobrego prawa,które spełni wymagania Trybunału

Konstytucyjnego. Takie gwarancje zapewnia prospołeczny obywatelski projekt

ustawy o rod.

                                                                                      

 

                                                                                  Z poważaniem

                                                                    /-/  Marianna i Stanisław Drabik

                                                                          ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.