Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Posłowie PO są głusi na wołanie działkowców" - 05.08.2013

 

Stanowisko

Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni

w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 26 lipca 2013 roku przygotowanego przez członków Nadzwyczajnej Podkomisji.

 

 

 

Członkowie statutowych organów naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni, posiadając statutowe upoważnienie reprezentowania 353 członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących od ponad 50 lat nieodpłatnie swoje działki, zwracają się do Pani Marszałek Sejmu RP o użycie swego autorytetu celem spowodowania usunięcia istotnych wad w przygotowanym przez Nadzwyczajną Podkomisję projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pani realne zaangażowanie się będzie faktyczną realizacją złożonej obietnicy tuż po ogłoszeniu krzywdzącego działkowców wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że nam działkowcom nie stanie się żadna krzywda!

Ze smutkiem stwierdzamy, że przygotowany do dalszego procedowania projekt ustawy w niczym nie przypomina skierowanego do Sejmu RP obywatelskiego projektu wspartego podpisami ponad 924 tysięcy polskich Obywateli!

Pamiętamy ostatnie deklaracje Premiera i Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, że „Zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych”.

Społeczność działkowa naszego ogrodu była przekonana, że słowa Premiera zostaną przez posłów PO potraktowane poważnie, lecz rzeczywistość okazała się diametralnie inna!

Posłowie PO wchodzący w skład Nadzwyczajnej Podkomisji w trakcie swoich obrad okazali się głusi, by nie użyć bardziej dosadnego określenia, na argumenty Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz nawet na zgłaszane przez eksperta komisji zastrzeżenia natury konstytucyjnej dotyczące wprowadzanych zmian w obywatelskim projekcie ustawy.

Proponowanie tzw. uwłaszczenia jest populizmem w czystej postaci, bowiem posłowie zapomnieli, że skorzystać z tego będą mogli nieliczni i to tylko wówczas, gdy gmina nie skorzysta z prawa pierwokupu!

Czyżby posłowie PO zapomnieli, że Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach stwierdzał, że dysponowanie przez ustawodawcę gruntami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa jest niekonstytucyjne!

Wprowadzenie niczym niekontrolowanego obrotu działkami doprowadzi do wypaczenia socjalnej funkcji ogrodów i 116 letniej idei ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Zwłaszcza na terenach atrakcyjnych działki staną się towarem, na który stać będzie tylko ludzi bogatych.

Nie rozumiemy także, dlaczego mamy potwierdzać naszą wolę przynależności do stowarzyszenia PZD, skoro już raz to zrobiliśmy?

Z całą mocą stwierdzamy, że obywatelski projekt ustawy jest wolny od zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązań, gwarantując poszanowanie praw nabytych, zachowuje tradycję i dorobek polskiego ogrodnictwa działkowego wypracowanego przez wiele pokoleń działkowców oraz realizuje konstytucyjnie chronione prawo swobody przynależności do organizacji prowadzącej ogrody działkowe.

Wyrażamy przekonanie, że Posłowie na Sejm RP, a zwłaszcza członkowie Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej powrócą do zapisów obywatelskiego projektu ustawy i tym samym unikną zarzutu niekonstytucyjności wielu wniesionych poprawek!

 Społeczność działkowa naszego ogrodu żąda od Posłów na Sejm RP uznania woli Obywateli za zasadną do skierowania pod obrady Wysokiej Izby obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Niniejsze stanowisko kierujemy również do:

- Przewodniczących i Z-ców Przewodniczących Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,

- Posłów na Sejm RP : Bartosz Kownacki, Wojciech Zubowski, Grzegorz Schreiber, Stefan Strzałkowski, Zbyszek Zaborowski i Dariusz Cezar Dziadzio,

- Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza,

- Premiera Rządu RP Donalda Tuska

oraz przesyłamy do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,

- Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD,

- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

 

 

Prezes ROD                                                           Józef Matwies

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD            Bogusław Dąbrowski

 

Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD           Kazimierz Majna

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.