Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Zgłaszamy nasz sprzeciw oraz naszą dezaprobatę!" - 29.07.2013

STANOWISKO

 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie: uwłaszczenia działkowców i poprawek wnoszonych przez posłów PO do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych

 

        Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu, na swoim posiedzeniu odbytym w dniu 25 lipca 2013 roku, zapoznało się z informacjami dotyczącymi aktualnego przebiegu prac nadzwyczajnej podkomisji sejmowej zajmującej się rozpatrywaniem zgłoszonych projektów ustaw o ogrodach działkowych.

 

        Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu ze zdumieniem przyjęło do wiadomości fakt, że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, popierany przez działkowców, nagle stał się przedmiotem wielu radykalnych cieć i przeróbek, że jest wykorzystywany do wkomponowywania w nim szeregu niekorzystnych rozwiązań proponowanych wcześniej w odrębnym projekcie posłów PO. Istotne propozycje i rozwiązania projektu obywatelskiego są eliminowane i zastępowane pomysłami posłów PO, którzy mają większość we wspomnianej podkomisji i przegłosowują każdą poprawkę.  Wygląda na to, że dla posłów PO nie ma znaczenia co było dotychczas zapisane w naszym obywatelskim projekcie, znaczenie ma to gdzie i jak można wprowadzić pomysły posłów PO, nawet kosztem niekonstytucyjności wprowadzanych zapisów. Wprowadzone w ostatnich dniach poprawki i nowe pomysły do obywatelskiego projektu ustawy sprawiły, że zatracił on swój wyjściowy sens i nie jest już tym samym projektem, który popierały rzesze działkowców. Z takim działaniami nie możemy się zgodzić i zgłaszamy wobec nich nasz sprzeciw oraz naszą dezaprobatę!

 

        Szczególnym przykładem powyższych działań posłów PO jest niewątpliwie przyjęcie przez podkomisję nowej treści art. 32 obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w którym to wprowadzono ideę uwłaszczenia działkowców. Podobny pomysł, już kilka lat temu, mieli posłowie PiS gdy zależało im na tym żeby zwiększyć swój wyborczy elektorat. Teraz robią to posłowie PO, co wobec spadających wartości sondaży tej partii ma pewne uzasadnienie. Temu celowi niewątpliwie służyła także konferencja prasowa posłów PO z dnia 24.07.br. zwołana w sprawie tzw. „uwłaszczenia działkowców”. Tak więc znowu rzucono działkowcom propagandową „kiełbasę” nie mówiąc im jednak dokładnie, co ona w sobie zawiera, z czego została zrobiona. Posłowie PO cały czas zapominają więc o tym, że działkowcy nie gęsi i swój rozum mają. Do samej idei uwłaszczenia nikt z  działkowców  z  pewnością   nie  będzie  miał  zastrzeżeń.  Jednak  samo ulo -

-2-

 

kowanie tej idei w tekście projektu ustawy w przyjętym brzmieniu wymienionego artykułu nie może być przez działkowców zaakceptowane.

 

       Wspomniana powyżej poprawka przede wszystkim wzbudza poważne wątpliwości natury konstytucyjnej ponieważ zbyt daleko ingeruje w sferę własności właścicieli gruntów, na których usytuowane są ogrody działkowe. Poprawka PO ingerencję tę posuwa o wiele dalej niż zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny nasza ustawa o ROD z 2005 r. Wynika to z faktu nieodpłatnego wywłaszczenia stowarzyszenia ogrodowego z jego własności lub z użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP wywłaszczenie możliwe jest jedynie na cele publiczne i z odpowiednim odszkodowaniem. Propozycja PO zamiast przynieść  spokój  i  bezpieczeństwo ogrodom  może  więc stać się  powodem  zaskarżania  jej do Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei, wspomniana propozycja nie dotyczy wszystkich ogrodów  tylko tych, które posiadają tytuł własności bądź użytkowania wieczystego. Tylko w takich przypadkach działkowiec miałby prawo do analogicznego tytułu prawnego do indywidualnej działki oraz do części wspólnych ogrodu. Autorzy tego pomysłu nie powiedzieli jednak działkowcom na konferencji prasowej wszystkiego. Przemilczeli fakt, że w takiej sytuacji działkowiec będzie musiał ponieść wysokie koszty pomiarów geodezyjnych i notarialnych, a także i to, że gmina zawsze będzie miała ustawowe prawo pierwokupu takiego terenu i może przyblokować zamiar każdego indywidualnego uwłaszczenia lub sprzedaży. Każde zaskarżenie tak poprawionej ustawy z powodu jej niekonstytucyjności może tylko przedłużyć cały proces legislacyjny. Tak więc można domniemywać, że cała zgłoszona poprawka ma z jednej strony służyć jako chwyt propagandowy, mamiący działkowców swoją atrakcyjnością, a z drugiej strony zmierza do nie uchwalenia ustawy przez Sejm RP,  zablokowania wejścia w życie całej ustawy przed terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny, w tym do nie podpisania jej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W sumie posłom PO wcale nie zależy na uwłaszczeniu działkowców tylko na poprawieniu sondaży.

 

          Zarządzanie terenami ogrodów przez stowarzyszenia powinno służyć utrzymaniu porządku administracyjnego i powinno łączyć się z odpowiednimi uprawnieniami zarządów tych stowarzyszeń. Temu celowi służył dotychczasowy zapis art. 45 obywatelskiego projektu ustawy, który normował kwestię przenoszenia praw do działki. Chodziło o to, aby obrót terenami działkowymi podlegał kontroli zarządu stowarzyszenia. Posłowie PO zaproponowali zmianę zapisu tego artykułu i wg ich propozycji prawo do działki może być zmieniane na podstawie umowy w formie pisemnej bez zgody stowarzyszenia administrującego ogrodem. Spowoduje to nieograniczony i nie -

-3-

niekontrolowany obrót działkami i może mieć katastrofalne skutki dla funkcjonowania ogrodów, które mogą utracić swój wyjściowy stan istnienia. Bezwład organizacyjny będzie sprzyjać powstawaniu centrów handlowych i usługowych lub wszelkiej innej zabudowie nie mającej nic wspólnego z ogrodnictwem działkowym.  Będzie to stwarzać warunki do przejmowania działek przez gminy i do upadku ogrodów. Takie rozwiązania wypaczają sens proponowanych uwarunkowań prawnych zawartych wcześniej w obywatelskim projekcie ustawy.

         Nie inaczej można spojrzeć na inne propozycje posłów PO, chociażby na poprawki zgłaszane do przepisów przejściowych w projekcie obywatelskim ustawy, głównie dlatego, że są to poprawki sprzeczne z wolą i decyzjami podjętymi wcześniej przez działkowców. Autorzy poprawki nakazują bowiem obywatelom (dzisiejszym członkom PZD) potwierdzenie wyrażonej wcześniej woli przystąpienia do organizacji społecznej (dalej istniejącej) pod groźbą utraty członkowstwa  w tej organizacji w ciągu 5 miesięcy od wdrożenia w życie ustawy.  Proponowana poprawka jest niekonstytucyjna i narusza art. 58 Konstytucji RP, gwarantujący swobodę zrzeszania się.

 

        Reasumując Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu uważa, że najwyższy już czas na zakończenie manipulacji politycznych i propagandowych ze strony posłów PO, na zaprzestanie tworzenia z naszego obywatelskiego projektu ustawy jakiegoś dziwadła ustawowego. Szkoda czasu na wymyślanie dalszych bzdur ustawowych. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu apeluje do posłów PO o uszanowanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i o nie tworzenie prawa prowadzącego do chaosu w ogrodnictwie działkowym w Polsce.  Tylko nasz projekt ustawy spełni oczekiwania działkowców! Nie chcemy zmian sprzecznych z naszymi oczekiwaniami!                                                  

      

Otrzymują:

 

  • Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski
  • Prezes Rady Ministrów – Pan Donald Tusk
  • Marszałek Sejmu – Pani Ewa Kopacz
  • Przewodniczący i Z-ca  Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP;
  • Przewodniczący i Z-ca Komisji Infrastruktury Sejmu RP;
  • Przewodnicząca i Z-ca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP;
  • Przewodniczący i Z-ca Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP;
  • Członkowie Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej;
  • Krajowa Rada PZD – Warszawa;
  • a/a

 

 

Sekretarz Okręgowego Zarządu          Wiceprezes Okręgowego Zarządu        Prezes Okręgowego Zarządu

          PZD  we Wrocławiu                                PZD we Wrocławiu                            PZD we Wrocławiu

 

       mgr Barbara Korolczuk                                 Jerzy Karpiński                             mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.