Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Słowa premiera traktujemy jako wolę współpracy ze strony całej partii rządzącej" - 28.06.2013

                                                                             Prezes Rady Ministrów

                                                                                                       Sz. P. Donald Tusk

 

Szanowny Panie Premierze!

 Członkowie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach obecni na swym posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2013 r. wraz z Prezesami ROD z terenu całego województwa, pragną treścią niniejszego listu skierować do Pana Premiera słowa podziękowania za podjętą z Pana strony osobistą inicjatywę w zakresie włączenia się w procedurę tworzenia nowych regulacji prawnych dla polskiego środowiska Działkowców.

Odbyte z dniu 15 czerwca br. spotkanie w ROD „Waszyngtona” w Warszawie stało się w naszej ocenie przełomowym w przedmiocie toczącej się procedury legislacyjnej, której finalnym owocem ma być nowa ustawa regulująca funkcjonowanie i dalsze istnienie blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych w Polsce.

Złożona przez Pana Premiera deklaracja o możliwości przyjęcia jako projektu bazowego w pracach podkomisji nadzwyczajnej projektu obywatelskiego, znalazła swoje rychłe potwierdzenie w trakcie posiedzenia tego gremium już 3 dni później.

Słowa zaś, o trosce w zapewnieniu jak najlepszego prawa dla blisko miliona działkowym rodzin w naszym kraju, zostało bardzo pozytywnie odebrane w całym środowisku, w tym także na terenie województwa świętokrzyskiego.

Fakt potwierdzenia potrzeby dalszego funkcjonowania PZD i ustalenia jedynie jego nowej formy prawnej, daje gwarancje zachowania obecnych tytułów do gruntów, a wraz z nimi zabezpieczenia słusznie nabytych praw samych użytkowników działek.

         Jest niezmiernie cennym, iż partia rządząca poprzez stanowisko Premiera RP stanęła w gronie tych, którym cenna jest ponad 115 – letnia idea ogrodnictwa działkowego i jej wielowiekowy dorobek.

 Szanowny Panie Premierze!

          Jesteśmy w pełni świadomi, że proces tworzenia nowego prawa dla Działkowców nie jest i nie będzie procesem łatwym.

         Wartość terenów ogrodów jest na tyle znacząca, iż pozwala ona niektórym środowiskom spoglądać na ROD niekoniecznie przez pryzmat ich roli, funkcji i znaczenia zarówno dla danej społeczności lokalnej jak
i środowiska naturalnego.

         Tym bardziej cieszyć musi fakt, że mimo wielu przeciwności i różnorakich „doradców”, dostrzegł Pan Premier istotę i niepoliczalną wartość ogrodów działkowych w Polsce, a słowa o osobistym zaangażowaniu się
w procedurę legislacyjną uznajemy za bardzo daleko idącą nadzieję, iż opracowany w środowisku samych Działkowców projekt stanie się dla nich prawem obowiązującym.

 Szanowny Panie Premierze!

          Treścią niniejszego listu pragniemy także wyrazić słowa podziękowania za list Pana Premiera jaki został skierowany do polskich Działkowców.

         Odbieramy go jako widomy znak i potwierdzenie dalszej woli współpracy ze strony całej partii rządzącej w oparciu o obywatelską inicjatywę ustawodawczą dla zachowania polskiej tradycji ogrodnictwa działkowego.

 

                                                                  Lista podpisów członków OZ i prezesów ROD

 

Kielce dn. 26.06.2013 r.

  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.