Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Plenarne obrady OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD - 21.06.2013

W dniu 20 czerwca 2013 roku odbyły się 2 Plenarne obrady Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego PZD.

Na powyższe posiedzenie zaproszeni zostali Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - p. Janusz Pączkowski oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej - p. Lucjan Matejko.

Z ramienia Krajowej Rady PZD uczestnikami obrad byli. Wiceprezes KR PZD

-    p. Tadeusz Jarzębak, Sekretarz KR PZD - p. Izabela Ożegalska, Członek KR PZD

-   p. Zdzisław Śliwa, Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD - p. Marek Pytka.

Otwarcia posiedzenia dokonał Wiceprezes pełniący obowiązki Prezesa Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego PZD - Pan Czesław Kozikowski, który przywitał przybyłych na obrady gości z KR PZD, członków okręgowego zarządu oraz członków obu komisji statutowych okręgu, a także gości zaproszonych na obrady w osobach; pp. Ireny Zdrojewskiej, Ryszarda Chodynickiego, Grzegorza Kuczory i Honorowego Prezesa OZ - p. Edwarda Śmigielskiego. Prowadzący zaproponował porządek obrad drugiego plenarnego posiedzenia OZ, porządek obrad został jednogłośnie przyjęty do realizacji.

W drodze jawnego głosowania została powołana Komisja uchwał i wniosków w składzie: Zdzisław Lemparty, Ludwik Płocki i Leszek Konefał. Następnie prowadzący poinformował zebranych o wynikach kontroli przeprowadzonej przez KR PZD w Okręgowym Zarządzie w dniach 10-12 kwietnia br. oraz zaleceniach statutowo ~ regulaminowych, a także zastępstwach we władzach okręgu. Część statutowo - regulaminową szeroko omówił Wiceprezes OZ - p. Czesław Kozikowski, natomiast część finansowo - księgową z aspektami spraw inwestycyjnych i remontowych omówił Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - p. Janusz Pączkowski. W wywołanej dyskusji na zapytania płynące od członków OZ dot. kontroli - wyczerpujących odpowiedzi udzielali przedstawiciele Krajowej Rady PZD. Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego PZD podjęli stanowisko w sprawie wyników kontroli oraz przyjęli uchwałę o wygaśnięciu mandatów dla: Ryszarda Chodynickiego, Ireny Zdrojewskiej oraz Grzegorza Kuczory. Ponadto członkowie OZ przyjęli do wiadomości informację o rezygnacji z Członka Prezydium OZ - p. Ryszarda Doraua oraz Sekretarza OZ - p. Romana Jędrzejewskiego. Następstwem powyższego koniecznym było przeprowadzenie w pierwszej kolejności wyborów w celu uzupełnienia składu Prezydium OZ. Po przedstawieniu przez prowadzącego obrady rekomendacji kandydatury Pana Piotra Gadzikowskiego na funkcję Prezesa OZ i braku innych kandydatur - Członkowie OZ w jawnym głosowaniu zaaprobowali powyższą kandydaturę powierzając .ster" kierowania pracami OZ w ręce Piotra

Gadzikowskiego. Po przedstawieniu kandydatur na pozostałe wakaty w zarządzie wybrano w procesie jawnego głosowania Panią Marię Piotrowską na Skarbnika oraz Pana Leszka Konefała na Sekretarza OZ. Dokooptowanie pozostałych c/łonków OZ i Prezydium postanowiono odłożyć na następne posiedzenia Prezydium i Plenum OZ

Prowadzący obrady zwrócił się z prośbą do przedstawicieli KR PZD o przedstawienie infoimacji na temat aktualnej sytuacji społeczno - politycznej w kraju i PZD Problematyki,; bardzo szczegółowo omówiła Sekretarz KR PZD - p. Izabela Ożegalska ora/ Członek KR PZD - p. Zdzisław Śliwa zapoznając zebranych z najnowszymi wiadomościami w tym z treścią listu Premiera Rządu RP - p. Donalda Tuska do działkowców. Obradujący członkowie OZ jednogłośnie podjęli stanowisko w powyższej sprawie zobowiązując biuro OZ do przesłania go na ręce Premiera.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie zbiorczego bilansu ROD okręgu, który przedstawiła wiyz z omówieniem Główna Księgowa OZ - p. Maria Dąbrowska. Natomiast oceny przebiegu kampanii sprawozdawczej w ROD dokonała p o kierownika Biura OZ - p. Anna Bołądź.

Nowo wybrany Prezes OZ złożył podziękowania za dotychczasową pracę i zaangażowanie odchodzącym ze składu Okręgowego Zarządu.

 
 
 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Prezes OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD p. Piotr Gadzikowski podziękował zebranym za pracowite i owocno obrady po czym oficjalnie zamknął drugie plenarne posiedzenie okręgowego zarządu w roku 2013


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio