Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Łukasz Borowiak u działkowców rawickich - 18.06.2013

Posłowie Platformy Obywatelskiej kontynuują spotkania z działkowcami. Tym razem w poniedziałek 17 czerwca br. członek komisji infrastruktury Sejmu RP poseł Łukasz Borowiak zaprosił działkowców rawickich na spotkanie w sprawie prac nad ustawą o ogrodach działkowych do Domu Działkowca ROD Zielony Fort. Na spotkanie przybyła grupa około 25 działkowców a także prezes OZ PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa i burmistrz Rawicza Tadeusz Pawłowski, prywatnie także działkowiec z ROD gospodarza spotkania. Posłowi Borowiakowi towarzyszyli przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz Jacek Gwizdek oraz przewodniczący struktur powiatu PO radny Mariusz Suchanecki. Spotkanie otworzył i powitał gości prezes ROD Karol Gołębka.

Poseł Łukasz Borowiak zwracając sie do działkowców poinformował o spotkaniu Premiera Donalda Tuska z Prezesem PZD i działkowcami z Mazowsza i o decyzji podjętej przez Premiera, by w pracach podkomisji sejmowej przyjąć za wiodący projekt obywatelski. Poseł przypomniał, że w Sejmie trwają prace nad 4 projektami ustaw, ale działkowcy opowiedzieli się za projektem obywatelskim. Premier po zasięgnięciu opinii prawnych uznał, że projekt obywatelski odpowiada wymogom zgodności z Konstytucją RP i może być projektem wiodącym. W pracach podkomisji należy jednak nadal dyskutować o konkretnych zapisach, które będą najbardziej korzystne dla działkowców i zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego oraz Konstytucją RP. Poseł przypomniał również tezy założeń projektu PO, który miał być wg. posła  przyjazny dla działkowców.

W odpowiedzi na wystąpienie posła głos zabrał prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa. Prezes stwierdził, że działkowcy z satysfakcją odbierają zmianę stanowiska PO w sprawie ustawy i wyrażają nadzieje na przełom w sprawie prac nad ustawą, które teraz powinny toczyć sie sprawnie, by móc w terminie zakreślonym przez Trybunał ustanowić nowe dobre prawo. Prezes OZ przedstawił również informacje z przebiegu prac podkomisji sejmowej w dniu11 czerwca w ROD Rakowiec z pozycji bezpośredniego uczestnika posiedzenia. Obserwując tamto wydarzenie i konfrontując je z wydarzeniami z soboty 15 czerwca należy mieć nadzieję, że wreszcie oczekiwania blisko miliona rodzin działkowców mogą się ziścić. Zdzisław Śliwa odnióśł się także do projektu PO wykazując, że głoszone tezy przez autorów projektu o jego korzystnym dla działkowców kształcie rozmijają sie z rzeczywistością w bardzo licznych kwestiach. Likwidacja PZD, przejęcie mienia Związku, odebranie praw do gruntów, pozbawienie działkowców prawa własności altan i nasadzeń, całkowite podporządkowanie ogrodów właścicielowi gruntów, to tylko niektóre z istotnych wad tego projektu, który na szczęście nie będzie projektem wiodącym w dalszych pracach w Sejmie.

 

W dyskusji nad wystąpieniami głos zabrali liczni działkowcy. Pan Pietrzak z Zielonego Fortu pytał, dlaczego sprawami ogródków działkowych zajmują sie najwyższe organy państwa, zamiast zajmować się sprawami o znacznie większej wadze. Przypomniał, że działkowcy otrzymali od miasta nieużytki, które przekształcili w oazy zieleni. Ogród Zielony Fort dysponuje dziś bogatą ofertą wypoczynkowo- rekreacyjną, z której korzysta wielu mieszkńców Rawicza.    Działkowców interesowała także przyszłość organizacji działkowców, a w szczególności stowarzyszeń mających zarządzać ogrodami. Na to pytanie zadane m.in. przez Pana Korbasa z Zielonego Fortu odpowiedział prezes Śliwa przywołując rozwiązanie zapisane w projekcie obywatelskim, które gwarantuje zachowanie stowarzyszenia ogrodowego PZD, ale także możliwość tworzenia innych stowarzyszeń zgodnie z wolą większości dziakowców. Zgodził sie z tą wykładnią poseł Borowiak, dodając, ze Trybunał nakazał zapewnienie swobody zrzeszania się i ograniczenia monopolistycznej pozycji jednej z organizacji. Obecny na spotkaniu prezes Ostaszewski z  ROD im. Wł. Sikorskiego  zapytał posła, co się stało, że od soboty PO zmieniła swoje podejście do działkowców i zasugerował, że wpływ na to miały spadające sondaże Platformy i nieugięta postawa działkowców oraz organizowane protesty przed biurami posłów i urzędami wojewódzkimi.

Głos w dyskusji zabrał także burmistrz Tadeusz Pawłowski, który zaapelował do posła o lobbing w sprawie zwolnienia działkowców z podatków i innych opłat na rzecz gminy, które nie przyniosą gminom znaczących zysków, a pogorszą sytuację finansową ubogich działkowców. Zaapelował również o wzmocnienie zapisów w sprawie gwarancji praw do gruntów dla ogrodów, które powinny wynikać nie tylko z mpzp, ale także z studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miast. To ostatnie jest ważne w sytuacji, gdy w wielu miastach brakuje mpzp, co stwarza niebezpieczeństwo dla przyszłości ogrodów.

Pod adresem posła zgłoszono także inne postulaty, jak choćby o przyjęcie zmiany proponowanej w projekcie Solidarnej Polski, by zrównać powierzchnie altan w ogrodach miejskich i podmiejskich, co jest zgodne z oczekiwaniami działkowców miast. Mówiono również o potrzebie ustanowienia skuteczniejszych narzedzi w walce ze zjawiskami zamieszkiwania, ponadnormatywnego budownictwa oraz działalności gospodarczej na działce. 

Poseł Borowiak dziękując za spotkanie złożył obietnicę dalszych konsultacji i jako członek komisji sejmowej, do której trafi przygotowany przez podkomisję projekt nowego prawa będzie się starał, by odpowiadał on oczekiwaniom większości działkowców.

 

Opracował TAD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio