Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poseł Bartosz Kownacki podziękował za dotychczasowe zaangażowanie działkowców w obronę swoich praw - 12.06.2013

W dniu 8 czerwca 2013 r. działkowcy z rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Dębicy, Rzeszowa i Łańcuta wzięli udział w spotkaniu z posłami Prawa i Sprawiedliwości: Panem Bartoszem Kownackim – Przewodniczącym nadzwyczajnej podkomisji sejmowej, Panem Janem Warzechą, Panem Andrzejem Szlachtą i Panem Dariuszem Dziadzio (Ruch Palikota). W spotkaniu wzięli udział także radni miasta Dębicy oraz Prezes OZP Pani Agnieszka Sycz.

Pani Grażyna Krok-Mondrzejewska Prezes ROD „Kolejarz” w Dębicy przedstawiła krótką informację na temat rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących na terenie miasta Dębicy i Pustkowa.
Prezes OZP Pani Agnieszka Sycz przedstawiła zebranym ogólną informację dotyczącą ogrodów działkowych położonych na terenie Podkarpacia. Następnie Prezes OZP przypomniała zebranym wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., który spowodował konieczność przygotowania nowej ustawy o ogrodach działkowych. W wyniku przeprowadzonych szerokich konsultacji z działkowcami został opracowany obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który maksymalnie zabezpiecza prawa działkowców i wprowadza swobodę w zakresie tworzenia odrębnych od PZD stowarzyszeń prowadzących ogrody działkowe. Projekt ten zyskał poparcie ponad 924 tysięcy obywateli. W akcji zbierania podpisów pod tym projektem znaczący udział mieli również dębiccy, rzeszowscy i łańcuccy działkowcy. Prezes OZP wyraziła obawy co do dalszego istnienia ogrodów działkowych, które jest zagrożone przez projekt ustawy przygotowany przez posłów PO. Projekt ten spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem działkowców, który wyrazili i wyrażają nadal w postaci stanowisk, apeli i listów kierowanych do członków nadzwyczajnej podkomisji sejmowej. Prezes OZP poinformowała o przebiegu pikiet pod biurami poselskimi PO i manifestacji działkowców przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 5 czerwca br. oraz reakcję Wicewojewody Podkarpackiego na wizytę przedstawicieli działkowców w jej gabinecie. Zwróciła uwagę na sposób traktowania działkowców i ogrodów działkowych przez Urząd Miasta Rzeszowa, zwłaszcza w kontekście nieprzestrzegania przepisów prawa dotyczących obowiązków inwestora w przypadku likwidacji ogrodu działkowego.

W swoim wystąpieniu Pan Bartosz Kownacki przedstawił zebranym przyczyny, dla których Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się w całości poprzeć obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Decydującym czynnikiem były pisma, wystąpienia i listy działkowców kierowane do posłów, w których oczekiwali oni obrony swoich praw zagrożonych likwidacją w przepisach projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa grupy posłów PO. Drugie pod względem liczebności ugrupowanie opozycyjne w Sejmie nie mogło wobec tego faktu przejść obojętnie. Nie było sensu opracowanie własnego projektu ustawy przez PiS, ponieważ arytmetyka sejmowa jest taka, iż gdyby każdy z klubów złożył własny projekt, to przegrałby on z projektem PO. Projekt ten jest pierwszym tak realnym zagrożeniem dla istnienia ogrodów działkowych w Polsce. Projekt ustawy autorstwa PO zakłada przejście gruntów, na których położone są ogrody na rzecz Skarbu Państwa (w niewielkiej części) i gmin (w większości). Gminy będą decydowały, czy zawrą umowę zobowiązującą ze stowarzyszeniem prowadzącym ogrody działkowe, czy też przeznaczą te nieruchomości na inne cele. W 99 % przypadków na pewno gminy nie zgodzą się na dalsze istnienie ogrodów. Wartość gruntów, na których położone są ogrody działkowe szacowany jest na 250 miliardów euro, to gigantyczna kwota, którą będzie można przejąć, ponieważ gminy muszą mieć tereny pod inwestycje. Projekt PO przewiduje także dodatkowe, do tych dzisiejszych, opłaty za korzystanie z działek. Jest to kwota kilkudziesięciu złotych miesięcznie, która dla emerytów i rencistów nie jest sumą obojętną. Pan Poseł przestrzegł działkowców, aby nie wierzyli w deklaracje Premiera Tuska z ostatnich dni, w których obiecał poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, ponieważ grunty ogrodów to zbyt łakomy kąsek, aby go odpuścić.

 Pan Poseł przedstawił zmiany do obywatelskiego projektu ustawy o ROD, wprowadzone po zasięgnięciu opinii działkowców, prezesów ROD i prawników reprezentujących Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. Wprowadzono kilka uwag do projektu, które jeszcze bardziej bronią praw działkowców. Po pierwsze: rozszerzenie możliwości dostępu działkowców do sądu w przypadku konfliktu działkowca z zarządem ogrodu, ogrodu z gminą, itd. Druga rzecz to przejrzystość finansów ogrodów działkowych. Kolejna sprawa to umocnienie prawa działkowców do działek, poprzez wprowadzenie możliwości wpisania tego prawa do księgi wieczystej. Następna sprawa to odszkodowanie w przypadku likwidacji ogrodu działkowego, które będzie przysługiwało działkowcom nie tylko za naniesienia, altany, ale także za prawo do działki, ponieważ posiada ono realną wartość, inną w każdym mieście. Ostatnia rzecz to kwestia wydzielania się ogrodów działkowych ze struktury organizacyjnej, która jest obecnie. Za zgodą walnego zebrania ogród działkowy może się wyłączyć, zabierając ze sobą wszystkie składniki majątkowe, konta bankowe, itd. Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że nie można zlikwidować PZD, ponieważ wówczas wygasną wszystkie tytuły do gruntów, a jeżeli choć na chwilę prawa te przejdą na Skarb Państwa lub gminy, to już nigdy do ogrodów nie wrócą. Trzeba też mieć też świadomość, że minister finansów z pewnością nie przekaże środków przejętych z majątku Związku i zgromadzonych na krajowym Funduszu na tworzenie nowych ogrodów, ale przeznaczy je na kolejne wyjazdy zagraniczne Pana Premiera. Pan Poseł przedstawił również argumenty przemawiające za tym, aby nie likwidować PZD. Likwidacja Polskiego Związku Działkowców pociągnie bowiem za sobą wygaśnięcie wszystkich dotychczasowych tytułów do gruntów ogrodów. Jeżeli nawet na jeden dzień prawa te przejdą na Skarb Państwa lub gminy, to już nigdy do ogrodów nie powrócą.   

W najbliższy wtorek (11 czerwca) odbędzie się posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji, w trakcie którego najprawdopodobniej zostanie wybrany wiodący projekt ustawy, nad którym będzie dalej pracowała podkomisja. Posiedzenie zostało zwołane na terenie ogrodu działkowego w Warszawie. Jest to zabieg celowy, aby posłowie PO przekonali się, co zamierzają zlikwidować i jak przedstawią swoje stanowisko działkowcom, którzy powinni licznie uczestniczyć w tym posiedzeniu. Przewodniczący podkomisji poinformował, iż trwają rozmowy i spotkania w celu nakłonienia posłów PSL i Solidarnej Polski do poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Stwierdził, iż podczas prac na uchwaleniem nowej ustawy o ogrodach działkowych zawiązała się w Sejmie „egzotyczna” koalicja mniejszościowa złożona z posłów PiS, Ruchu Palikota, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i być może także PSL. To świadczy o randze tego nowego prawa, które będzie dotyczyło ponad czteromilionowej części społeczeństwa.

 


Pan Bartosz Kownacki podziękował za dotychczasowe zaangażowanie działkowców w obronę swoich praw i zaapelował o dalsze aktywne działania. Działkowcy już wygrali pierwszą bitwę, ponieważ obywatelski projekt ustawy nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Do osiągnięcia celu została jeszcze długa droga, a czasu jest już bardzo mało. Przyjmując optymistyczną wersję przyjęcia jako wiodącego obywatelskiego projektu ustawy o ROD, kolejne kroki to przyjęcie zmodyfikowanego projektu przez połączone komisje sejmowe (którym przewodniczą posłowie PO), skierowanie go pod obrady Sejmu, następnie pod obrady Senatu i na zakończenie podpisanie ustawy przez Prezydenta Komorowskiego. Na każdym tym etapie mogą wystąpić próby Platformy Obywatelskiej zmierzające do opóźnienia uchwalenia nowej ustawy działkowej. Dlatego też działkowcy muszą być czujni i błyskawicznie reagować na wszelkie objawy obstrukcji ze strony posłów. Ostatnie manifestacje działkowców we wszystkich miastach wojewódzkich były bardzo potrzebne, ponieważ dały rządzącym sporo do myślenia. Niewykluczone, że będzie niezbędna manifestacja ogólnopolska w Warszawie, która pokaże siłę działkowców. Wszyscy, którym leży na sercu dalsze istnienie ogrodów działkowych, muszą być zaangażowani, bo tylko wtedy zdołają wspólnie obronić ogrody działkowe.

Pan Poseł Dariusz Dziadzio (Ruch Palikota) zapewnił, że opozycyjni członkowie podkomisji są przygotowani na ewentualne ruchy PO zmierzające do odwołania Pana Bartosza Kownackiego z funkcji Przewodniczącego podkomisji. Poparł działania Przewodniczącego nadzwyczajnej podkomisji sejmowej zmierzające do przyjęcia jako wiodącego obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zaproponował także, aby w celu przyspieszenia prac podkomisji, nakłonić posłów Solidarnej Polski i Sojuszu Lewicy Demokratycznej do wycofania własnych projektów ustaw. Podobną próbę można podjąć w przypadku posłów PO, ale będzie to bardzo utrudnione.

 W toku dyskusji działkowcy zastanawiali się, czy jest realne zagrożenie, iż żadna ustawa nie zostanie uchwalona. Dyskutowali także nad zachowaniem się posłów PSL, które może być decydujące dla dalszych prac podkomisji. Wystąpili z apelem do ministra finansów, iż nie oddadzą działek, bo są im potrzebne do życia i zdrowia. Działkowcy tworzą małą wspólnotę, wzajemnie się wspierającą, która utrzymuje tereny zielone miasta. Stwierdzili, że nie opuszczą działek, a jak będzie potrzeba to jeszcze raz złożą podpisy, aby obronić ogrody działkowe. Działkowcy pytali także, czy konieczne jest uchwalenie nowej ustawy o ogrodach działkowych, zastanawiali się nad sensem powołania nadzwyczajnej podkomisji, pracującej nad czterema projektami ustaw, wyrażali oburzenie arogancją władzy, która nie słucha głosu obywateli. Działkowcy stwierdzili, że nie wyobrażają sobie likwidacji działek, które są sensem ich życia i korzystnie wpływają na zdrowie i samopoczucie. Apelowali o czynne włączenie się wszystkich działkowców w udzielenie poparcia dla tych członków nadzwyczajnej podkomisji sejmowej, którzy uważają obywatelski projekt ustawy o ROD za najbardziej korzystny dla działkowców. 

 Na zakończenie spotkania działkowcy wręczyli Panu Bartoszowi Kownackiemu petycje w sprawie przyjęcia przez nadzwyczajną podkomisję sejmową obywatelskiego projektu ustawy o ROD jako wiodącego do dalszych prac nad nową ustawą o ogrodach działkowych oraz apel (czytaj więcej)w sprawie konieczności dalszego istnienia ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej działkowców.

 

              / - /
Witold Majchrowicz

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio