Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec propozycji PO" - 01.06.2013

                                                                                   Kłodzko, dnia 20.04.2013r.

ROD „Szafran” w Kłodzku

 

 

 

 

                                                                                    Pani

                                                                                    Ewa Kopacz

                                                                                    Marszałek Sejmu RP

 S T A N O W I S K O

 

działkowców z ROD „Szafran” w Kłodzku w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych opracowanego przez posłów PO

 

 

       My, członkowie PZD zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD „Szafran” w Kłodzku po zapoznaniu się z projektem ustawy, opracowanego przez posłów z Klubu Platformy Obywatelskiej, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec treści, które mają się znaleźć w nowej ustawie o ogrodach działkowych.

Obietnice posłów z partii rządzącej, że „działkowcom nie stanie się krzywda” okazały się słowami pustymi i mało znaczącymi! Publicznie składane wcześniej obietnice w żaden sposób nie pasują do realiów zawartych w projekcie.

       Teraz już jasno widać, że interes nas polskich działkowców nie jest już tak ważny jak kilka miesięcy temu, albowiem istotniejsze okazują się interesy właścicieli  gruntów, użytkowanych obecnie przez ROD.

     Posłowie Klubu Parlamentarnego PO starając się przeforsować swoje rozwiązania, czemu dali wyraz w dyskusji nad projektami złożonymi w Sejmie, w czasie pierwszego czytania, zwłaszcza krytycznie odnosząc się wobec obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zgłoszonego przez działkowców, chcą:

 

-       odebrać działkowcom wszystkie dotychczasowe prawa w tym m.in. prawo do gruntu i do własności majątku znajdującego się w Ogrodzie,

-       dokonać komunalizacji lub nacjonalizacji naszej prywatnej własności na naszych działkach

-       za wszelka cenę zlikwidować Polski Związek Działkowców , organizację gwarantującą nam bezpieczeństwo i stabilizację w rozwoju ruchu działkowego

-       dokonać komunalizacji lub nacjonalizacji infrastruktury w naszych ogrodach

-       wprowadzić podnoszenie opłat przez działkowców za korzystanie z infrastruktury ogrodowej powstałej ze środków finansowych działkowców,

-       podporządkować ogrody właścicielom gruntów

-       maksymalnie zliberalizować warunki i zasady likwidacji ogrodów

-       odebrać ochronę prawną działkowcom z ogrodów objętych roszczeniami

 

 Posłowie PO widocznie zapomnieli, że działkowcy potrafią czytać i słuchać ze zrozumieniem, że przedstawione zapisy tego projektu oznaczają, iż wszystkie nasze prawa zostaną wygaszone, a nabycie nowych będzie zależało tylko i wyłącznie od właściciela gruntu.

 Pomysłami rodem z innej epoki chce się w demokratycznym państwie prawa zlikwidować nasza samodzielność, samorządność i niezależność które ukształtowały się przez ponad stu lat istnienia ogrodów na ziemiach polskich.

W pełni zdajemy sobie sprawę, że projekt ustawy autorstwa PO jeżeli zostanie uchwalony w brzmieniu jaki został wniesiony do laski marszałkowskiej oznacza faktyczny początek końca istnienia  zdecydowanej większości ogrodów w Polsce. Projekt ten jest aspołeczny i według nas stoi w jaskrawej sprzeczności z zapisami Ustawy Zasadniczej swymi treściami  łamie fundamentalne zasady demokratycznego państwa prawa – prawa do ochrony własności i praw majątkowych, poszanowania praw nabytych i do tego nabytych w zaufaniu do stanowionego prawa oraz wolności zrzeszania się.

 

 Prosimy posłów PO, aby zaniechali uchwalenia takich rozwiązań. Jako wyborcy oczekujemy, że Pani Marszałek i nasi przedstawiciel w parlamencie chcą i będą służyć nam, obywatelom będą uchwalać prawo którego społeczeństwo oczekuje a nie prawo które ma służyć zaspokajaniu politycznych dążeń większości parlamentarnej.

 

Pani Marszałek

 

        Zwracamy się do Pani i wszystkich posłów o uchwalenie opracowanego przez nas działkowców obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych  który to gwarantuje nam ponad milionowej rzeszy polskich rodzin – działkowców poszanowanie nabytych praw i jednocześnie uwzględnia zastrzeżenia i uwagi zawarte w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

 

Niniejsze stanowisko kierujemy do :

 

-       Klubów Parlamentarnych 

-       Przewodniczącego PO Pana Donalda Tuska

-       Posłów Okręgu Sudeckiego 

 

         Prezes Zarządu ROD                               Przewodniczący Walnego Zebrania

        / - / Ryszard Burzyński                               / - /  Kazimierz Korecki

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio