Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie roszczeń do gruntów ROD w Warszawie - 24.05.2013

                                                                       

 

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie roszczeń

do gruntów ROD w Warszawie

 

W projekcie ustawy PO bardzo niekorzystanie uregulowano sytuację ogrodów warszawskich, których grunty zostały przejęte przez gminę Warszawa na mocy dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (zwanego potocznie dekretem Bieruta). W przypadku, tych gruntów, gdy byłemu właścicielowi bądź jego spadkobiercy uda się po 1 stycznia 2014 r. uzyskać prawo własności bądź użytkowania wieczystego, ogród będzie mógł funkcjonować maksymalnie 2 lata. Po tym czasie zostanie zlikwidowany bez żadnych konsekwencji (bez odszkodowania i terenu zamiennego).

 

Dekretem Bieruta objętych jest 102 warszawskich ROD o pow. 669,76 ha i 16 203 działek. W chwili obecnej z powództwa M.St. Warszawy toczy się 100 postępowań sądowych przeciwko PZD o wydanie gruntów, objętych tym dekretem. 57 spraw jest w toku, a 43 jest zawieszonych. Wieloletnie działania Prezydent m.st. Warszawy jednoznacznie wskazują, że miasto chce odzyskać te tereny, aby następnie zaspokoić nimi roszczenia dekretowców. Wiadome jest, że miasto ma coraz mniej środków finansowych na wypłatę odszkodowań i nie dysponuje zbyt dużą ilością działek zastępczych. Dlatego też chciałoby poświęcić na ten cel tereny rodzinnych ogrodów działkowych. Obecnie, w ramach tzw. małej reprywatyzacji do dawnych właścicieli wracają publiczne parki, skwery, parkingi, place szkolne, przedszkola. Niedługo mogą również zacząć wracać tereny, zajęte przez ogrody działkowe. Zupełnie bez znaczenia dla miasta pozostaje fakt, że grunty ogrodów zostały wiele lat temu zagospodarowane przez działkowców w dobrej wierze, znajduje się na nich ich majątek i korzystają z nich całe rodziny działkowe.

 

Początki spraw roszczeniowych sięgają 2005 r., kiedy to M.St. Warszawa wystąpiło z powództwem o wydanie przez PZD nieruchomości, na których znajdują się warszawskie rodzinne ogrody działkowe. Powodem tego była odmowa PZD podpisania umów dzierżawy i użyczenia, których skutki byłyby niekorzystne dla indywidualnego działkowca (brak odrębnej własności do nasadzeń i naniesień na działce). W wyniku interwencji PZD i wielu rozmów sprawy roszczeniowe w sądach były zawieszane. Obecnie, coraz więcej spraw zostaje odwieszanych. Dzieje się to z inicjatywy samych sądów.

 

Należy podkreślić, że ogrody, o które toczy się bój w sądach, to ogrody położone w bardzo atrakcyjnych rejonach miasta np. ROD „Waszyngtona”, który leży w pobliżu Stadionu Narodowego. Wśród nich są ogrody przedwojenne np. ROD „Rakowiec”, ROD im. Sowińskiego czy też ROD „Dworzec Gdański”, jak również ogrody, które powstały na podstawie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1949 r. , a następnie z 1981 r.

 

Aktualnie odbywają się kolejne rozprawy sądowe, w których Związek aktywnie uczestniczy w charakterze pozwanego. Miasto w swoich działaniach zabiega aby doszło do natychmiastowego wydania terenu, bez jakichkolwiek odszkodowań za naniesienia i nasadzenia dla działkowców i Związku. Nie wspomina się również o terenach zamiennych i odtworzeniu ogrodów, które gwarantuje ustawa o ROD. Sprawa ta jest o tyle bulwersująca, że w przypadku odzyskania przez miasto terenów ROD nastąpi natychmiastowa likwidacja ogrodów, a majątek działkowców i Związku przepadnie na rzecz Miasta. Czyżby Miasto za pośrednictwem sądów chciało powtórzyć dekret Bieruta o nacjonalizacji majątków w Warszawie z 1949 r. w stosunku do działkowców z Warszawy i Polskiego Związku Działkowców?

 W każdym postępowaniu sądowym PZD aktywnie broni interesów Związku i poszczególnych działkowców. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu PZD, w ostatnim czasie udało się wygrać sprawę sądową w odniesieniu do gruntów ROD „Stolica”, „Pod Skarpą”, „Warszawianka” i „Arkadia” w Warszawie (wyrok nieprawomocny). W dniu 23 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił powództwo M.St. Warszawy o wydanie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Piaseczyńskiej (pow. 47, 6312 ha). W trakcie postępowania Związek podnosił, że nie objął terenu samodzielnie, lecz został mu przekazany w 1953 r. w użytkowanie przez organy administracji państwowej (z przeznaczeniem na ogrody działkowe). Sąd Okręgowy uznał, że M.St. Warszawa może wystąpić przeciwko PZD o wydanie nieruchomości tylko w takim zakresie, w jakim przedmiotowa nieruchomość nie została oddana poszczególnym użytkownikom działek do samodzielnego korzystania. Sąd uznał, że pozew powinien być skierowany przeciwko działkowcom. Miasto miało 8 lat na wskazanie osób, które użytkują działki na spornej nieruchomości. Z uwagi, że tego nie zrobiło powództwo zostało oddalone. Jednocześnie Sąd Okręgowy uznał, że „nie rolą PZD jest wskazanie członków PZD w celu zapozwania ich do procesu”. Ten obowiązek spoczywa na M.St. Warszawa jako stronie powodowej.

 

W załączeniu poniżej zamieszczamy wykaz ROD, objętych dekretem Bieruta.

przygotowała

Monika Pilzak

WGG KR PZD

Załącznik plikowy do pobrania

Wykaz_ROD_objtych_dekretem_Bieruta.docx

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio