Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Poznańskiego w oczekiwaniu na nowe „prawo działkowe” - 29.04.2013

Przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu Poznańskiego spotkali się dnia 24 kwietnia 2013 r., aby omówić aktualną sytuację prawną ogrodów działkowych oraz Polskiego Związku Działkowców. W spotkaniu  uczestniczył zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mec Tomasz Terlecki. Rozpoczynając naradę prezes OZ dr inż. Zdzisłąw Śliwa wraz z mec Terleckim wręczyli przedstawicielom najbardziej zasłużonych ogrodów działkowych dyplomy podziękowania za podpisy zebrane na listach poparcia pod obywatelskim projektem ustawy o rod. Wśród wyróżnionych znaleźli się ROD im. K. Świerczewskiego w Nowym Tomyślu oraz ROD Złotowska II i ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu. Ilości podpisów zebranych w tych ogrodach oscylowały w granicach 1500. Wyróżniono także 10 innych ROD, które zebrały o wiele więcej, czasami nawet 4-6 razy więcej podpisów niż liczba działkowców w  ogrodzie. 

Naradzie przewodniczył Prezes OZ PZD, który  w początkowej części spotkania omówił szczegółowo przebieg posiedzenia Sejmu RP z dnia 17 kwietnia br. podczas którego miało miejsce pierwsze czytanie zarówno projektu obywatelskiego, jak i trzech projektów poselskich – Solidarnej Polski, SLD oraz Platformy Obywatelskiej. Prezes, jako bezpośredni obserwator wydarzeń w Sejmie przedstawił relację z tego co mówiono z trybuny sejmowej, reakcje innych partii politycznych zarówno na projekt obywatelski, jak i na inne projekty partyjne, a w szczególności na projekt Platformy Obywatelskiej, który budzi wśród działkowców tak wiele kontrowersji.  Aspekty prawne projektu ustawy o ogrodach działkowych zaproponowane przez Platformę Obywatelską, które mogą zagrozić bytowi wielu ogrodów działkowych oraz odebrać nabyte przed wielu laty prawa działkowców do użytkowania działek, własności altan i nasadzeń, a także ułatwić procedury likwidacji ogrodów przedstawił mec. Tomasz Terlecki. W swojej wypowiedzi, szczegółowo omówił skutki prawne i organizacyjne, z którymi musiałyby borykać się ogrody działkowe, gdyby weszła w życie ustawa proponowana przez Platformę Obywatelską. Najważniejsze skutki prawne wprowadzenia przepisów wskazanych w projekcie ustawy o ogrodach działkowych proponowanych przez PO to – likwidacja PZD, a co za tym idzie jego jednostek organizacyjnych – Rodzinnych Ogrodów Działkowych i ich organów, jednostek terenowych oraz jednostek krajowych. W wyniku tego przestanie obowiązywać Statut PZD i Regulamin ROD, przestaną istnieć poszczególne ogrody działkowe jako zorganizowana całość. W związku z likwidacja PZD wszystkie ogrody działkowe stracą aktualnie posiadane prawa do gruntów uwidocznione dziś w księgach wieczystych, zarówno te posiadających użytkowanie zwykłe, jak i wieczyste. Szczegółowe informacje dotyczące stanu gruntów ROD Okręgu Poznańskiego oraz ich ewentualną przyszłość według projektu Platformy Obywatelskiej przedstawił członek OZ – Hieronim Mieszała. Według wstępnego rozeznania wiele ogrodów działkowych naszego okręgu uległoby likwidacji z uwagi na brak zapisów w mpzp o przeznaczeniu gruntów pod ogrody oraz z powodu rodzczeń do gruntów. Można oczekiwać, że w ciągu 2 lat te ogrody zostaną przez włąściciela gruntu zlikwidowane. 

W dyskusji zabrało głos szereg przedstawicieli ogrodów działkowych. Jako pierwszy wystąpił przedstawiciel ROD Wichrowa w Poznaniu Władysław Balcerzak, który  pytał o dalszy sposób prac w komisjach sejmowych nad projektami ustaw oraz stwierdził konieczność bacznego obserwowania prac i informowania o ich przebiegu działkowców. Z oburzeniem komentował projekt PO Janusz Łubiński z Mosiny, który pytał czy w państwie prawa można okradać z majątku wypracowanego przez działkowców ludzi i Związek. W podobnym tonie wypowiadał się Franciszek Tomczak, który stwierdził, że należy zdecydowanie popierać projekt obywatelski i dążyć, by stał on się podstawą przyszłego prawa. Wiele mówiono o sposobie informowania przez PO o swoim projekcie, szczególnie o spotkaniu posła Huskowskiego w Środzie Wlkp. oraz o roli wrogich stowarzyszeń, które próbują siać zamęt w srodowisku działkowców i są wspierani przez niektórych polityków, np. posłankę Lidię Staroń. O pojawianiu się trendów zawiązywania stowarzyszeń w ogrodach mówiła Krystyna Stachowiak z Poznania, w której ogrodzie pojawiła się taka inicjatywa. Odpowiedzią na takie działanie będzie zwołanie nadzwyczajnego zebrania ROD, podczas którego zostanie wyjaśniona sytuacja prawna ogrodu i możliwości funkcjonowania w nim stowarzyszenia założonego przez grupkę działkowców. Obok pozytywnych wypowiedzi zwracających uwagę na potrzebę jedności i kumulowania wysiłków na rzecz  pozyskiwania parlamentarzystów , zwłaszcza z komisji sejmowych, które będą pracowały nad projektami i oczekiwaniu, że projekt obywatelski będzie wiodącym, znalazł się też głos z ROD Żwirki i Wigury poddający w wątpliwość zasadność utrzymania Związku oraz skuteczność jego działania w minionym okresie. Odnieśli się do niego zarówno prezes OZ jak i mec Terlecki, którzy wyjaśnili zakres prac  prowadzonych przez organy Związku.

W końcowej fazie spotkania prezes OZ przedstawił najważniejsze w obecnym czasie zadania dla Związku oraz ogrodów działkowych, co wiąże się m. in. z zamanifestowaniem w całym kraju poglądów działkowców. Z tego względu za konieczne uznano oflagowanie wszystkich ROD oraz wywieszenie w miejscach widocznych benerów o treści odzwierciedlających stosunek działkowców do projektu obywatelskiego oraz innych projektów. Ważne są także liczne spotkania z posłami, bo to od nich właśnie będzie zależała teraz przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce, a także spotkania i rozmowy z działkowcami, aby uświadomić społeczeństwo działkowe o aktualnej sytuacji oraz możliwej przyszłości ogrodów działkowych.

Dalszej części narady poświęconej sprawom organizacyjnym przewodniczył wiceprezes OZ – Jerzy Kucznerowicz. Omówiono na niej miedzy innymi nowe regulacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w związku z nową ustawą regulującą te kwestie, która wchodzi w życie w lipcu br. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Ostatni punkt programu zawierał przypomienie przedstawicielom ROD z Poznania o corocznym konkursie „Zielony Poznań”, który organizowany jest przez Urząd Miasta Poznania oraz zawiadomienie o spotkaniu, które UM organizuje dla ogrodów działkowych  dnia 22 maja 2013 roku w siedzibie UM na Placu Kolegiackich.

AK

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.