Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

„PSL najbliższy jest projekt obywatelski” - 18.04.2013

 Podczas środowej debaty sejmowej na temat nowej ustawy działkowej pozytywnie do projektu obywatelskiego odnieśli się także posłowie PSL.

 Piotr Walkowski (PSL), powiedział, że ma szacunek do wszystkich złożonych projektów, jednak największym darzy projekt obywatelski, którego autorzy nie załamali się wyrokiem Try­bunału Konstytucyjnego, tylko podjęli trud utworze­nia własnego projektu. Zrobili to zgodnie z zasadą „decyduj­my o sobie, miejmy jak największy wpływ na to, co robimy”.

Poseł wyjaśnił, że jego klub zrezygnował z napisania własnego projektu, gdyż inicjatywa obywatelska jest najbliżej potrzeb działkowców. „Będę rekomendował mojemu klubowi przyjęcie projektu obywatelskiego do dalszych prac legislacyjnych, natomiast każdemu posłowi damy indywidualną możliwość wyboru dalszego biegu, je­żeli chodzi o projekty pozostałych wnioskodawców, z uwagi na to, że w naszym klubie panuje pełna de­mokracja - mówił.

Pozytywnie do projektu obywatelskiego odniósł się także poseł Jarosław Górczyński (PSL). W jego ocenie należy docenić to, że projekt wprowadza zmiany ewolucyjne oraz to, że jego auto­rom zależało przede wszystkim na zabezpieczeniu wszystkich praw działkowców. Górczyński odniósł  się także pozytywnie do propozycji zgodnie z którą Polski Związ­ek Działkowców ma się przekształcić w stowarzyszenie ogrodowe. „Sami członkowie PZD w set­kach wystąpień pisemnych i ustnych domagają się pozostawienia silnej, jednolitej struktury jako jedy­nego gwaranta reprezentacji ich praw. Tak znacząca grupa społeczna pozbawiona możliwości reprezento­wania swojego stanowiska i racji poprzez ogólnopol­skie” –mówił poseł.

Na zakończenie zwrócił się do wszystkich posłów z apelem o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogro­dach działkowych  -zarówno w trakcie pierwszego czy­tania i głosowania, jak i na całej ścieżce legislacyjnej. „Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie wspie­rał obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych” – zapewnił Górczyński.

W ocenie posła Józefa Zycha (PSL) wszystkie projekty, które trafią do komisji powinny być rozpatrywane pod ką­tem ochrony interesów tych, którym mają służyć. By się tak stało wszyscy posłowie muszą wykazać się dobrą wolą.

„Bo jedni chętnie by zlikwidowali związek, drudzy działkowiczów, a trze­ci rozdaliby albo sprzedali wszystko. Otóż tak postę­pować nie wolno(…). Wspólnie powinni­śmy zadbać o takie przepisy, które gwarantowałyby prawa działkowiczów, ich nabyte prawa, ich wkład i tak­że to, co oni chcą z tego mieć – mówił poseł.

 (mz)

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio