Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ustawy, które Związek wywalczył dla działkowców - 22.03.2013

Polski Związek Działkowców realizuje ogromny program działania, zarządzania, zagospodarowywania, wydawniczy, oświatowy i socjalny. Jednak obok tego zawsze występuje w interesie rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców, broniąc ich praw w trudnych sytuacjach stwarzanych przez Sejm podczas prac legislacyjnych. Oto ustawy, którymi udało się zabezpieczyć prawa działkowców i Związku na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat:

 • Ø ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym:

- PZD jest zwolniony z podatku rolnego z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych;

 • Ø ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

- od podatku od nieruchomości zwolnione są:

 • budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
 • PZD,z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
 • Ø ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych:

- PZD prowadząc działalność statutową jest zwolniony w tym zakresie
z podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo PZD jest zwolniony z obowiązku składania rocznych zeznań o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym (CIT-8), co znacznie zmniejsza pracę ośrodków finansowo-księgowych PZD;

 • Ø ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

- pozwolenia na budowę nie wymaga altany i obiekty gospodarcze
na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

 • Ø ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych:

- pozwoliło to na przejmowanie na preferencyjnych warunkach
w użytkowanie wieczyste przez PZD powierzchni ROD, dzięki czemu ponad 63 % powierzchni ROD będącej w użytkowaniu wieczystym PZD korzysta
z najsilniejszej ochrony prawnej;

 • Ø ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- w przypadku,  gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy ROD podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja ROD lub jego części, zobowiązany jest wypłacić członkom PZD - odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach, aPZD - odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia, budynki i budowle ROD przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu oraz   zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie ROD;

 • Ø ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:

- gwarancja ochrony istnienia ogrodów wyrażająca się w obowiązku zapewnienia nieruchomości zamiennej oraz odtworzenia nowego ogrodu
i odtworzenia urządzeń i budynków w przypadku likwidacji,

- prawo do działki zamiennej i odszkodowania za majątek zgromadzony

na działce, w razie likwidacji ogrodu,

- odszkodowanie dla PZD za składniki majątkowe stanowiące jego własność
a niepodlegające odtworzeniu, w razie likwidacji,

- ochrona przed skutkami roszczeń zgłaszanych do terenu ROD,

- zwolnienie PZD z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a jego członków z tytułu użytkowania działek w ROD, od podatków i opłat (administracyjnych, skarbowych), z tym że z podatku od nieruchomości
i podatku rolnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

 • ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania
  do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych:

- w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji dotyczy ROD podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja ROD lub jego części, zobowiązany jest wypłacić członkom PZD - odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach,
a PZD - odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia, budynki
i budowle ROD przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu oraz zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie ROD;

 • Ø ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji
  w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących:

- przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dotyczy ROD inwestor, w którego interesie nastąpi likwidacja ROD lub jego części, jest zobowiązany  wypłacić członkom PZD - odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach, a PZD - odszkodowanie
za stanowiące jego własność urządzenia, budynki i budowle ROD przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu oraz  zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie ROD.

 

AB

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio