Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

I n f o r m a c j a z obrad VII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie - 19.03.2013

W  dniu  11  marca  2013  roku  w  siedzibie   Okręgowego  Zarządu  PZD  w  Częstochowie  odbyło  się kolejne  VII  posiedzenie  OZ.  W  posiedzeniu  uczestniczyli  członkowie  Okręgowego  Zarządu,  Przewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej,  Główny  Księgowy  Okręgowego  Zarządu   oraz  Kierownik  Wydziału Gospodarki  Gruntami -  Mariola  Kobylińska   reprezentująca  Prezesa  Polskiego  Związku  Działkowców.

Tematem  zasadniczym  posiedzenia  była  aktualna  sytuacja  Związku  oraz  przyjęcie  sprawozdania  merytorycznego  i  finansowego  okręgu  za  2012  rok  oraz programu  działania  jak  również  preliminarza  finansowego  OZ  PZD   na  2013  rok. 

Prezes  Okręgowego  Zarządu  PZD   Andrzej  Wosik  stwierdził,  że   na  21  członków  Okręgowego  Zarządu  w  posiedzeniu  uczestniczyło  18  członków  co  stanowi  85,7 %   w  związku  z  powyższym  zebranie  jest  prawomocne  i  może  podejmować   uchwały  i  przyjmować   inne  oficjalne  dokumenty.

Prezes  Okręgowego  Zarządu  PZD  Andrzej   Wosik  w  swoim  wystąpieniu  przedstawił  szczegółowo  aktualną  sytuację  Związku  po  złożeniu  w  Sejmie  RP  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  oraz  omówił  sytuację  wynikającą  z  przyjętych  rozwiązań  prawnych   dotyczących  tzw.  ustawy  śmieciowej  na  naszym  terenie.  Przedstawiciel  Prezesa  Związku  Pani  Mariola  Kobylińska   uzupełniła  wypowiedź  Prezesa  Okręgowego  Zarządu  i  omówiła   zadania  jakie  stoją  przed  Związkiem  na  progu   obecnej  kampanii  sprawozdawczej  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Dużo  miejsca  poświęciła  w  swoim  wystąpieniu  na  przedstawieniu  aktualnej  sytuacji  działkowców  i  Związku  wynikającej  ze  zmian  spowodowanych    orzeczeniem  Trybunału  Konstytucyjnego  i  złożeniem  do  Marszałka  Sejmu  RP  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

W  kolejnych  punktach  porządku  obrad  Sekretarz  Okręgowego  Zarządu    Adam  Więcławik  przedstawił  szczegółowo  sprawozdanie  z  działalności  Okręgowego  Zarządu   PZD  w  2012  roku  jak  również  program  działania  Okręgu  na  2013  rok.  Ponadto  przedstawił  program  promocji  działania  Okręgowego   Zarządu  PZD  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Główny Księgowy  Okręgowego  Zarządu  Teresa  Dobosz  szczegółowo    przedstawiła  sprawozdania finansowe  Okręgowego  Zarządu  PZD  za 2012  rok  jak  i  preliminarze  okręgu   na  2013  rok.   Przewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej   Eugeniusz  Berski   zapoznał  z  opinią   Komisji  Rewizyjnej   na  temat  przedstawionych  sprawozdań.

W  wyniku dyskusji  Okręgowy  Zarząd  przyjął   jednogłośnie  5  uchwał  oraz  trzy  oficjalne  dokumenty:

  1. List  skierowany  do  Pani  Marszalek  Sejmu    Ewy  Kopacz  o  poparcie  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy
  2. List  skierowany  do  Premiera  RP  Donalda  Tuska  o  udzielenie  poparcia  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.
  3. List  otwarty  do  parlamentarzystów  ziemi  częstochowskiej  o  poparcie  dla obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

Ponadto  Okręgowy  Zarząd  PZD  przyjął  program  promocji  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

Prezes  Okręgowego  Zarządu  Andrzej  Wosik  na  zakończenie  podziękował  wszystkim  uczestnikom  posiedzenie  i  stwierdził,  że  delegowanie  na  nasze  posiedzenie  Kierownika  Wydziału  Gospodarki   Gruntami    przez  Prezesa  KR  PZD  jest  dla  nas  wyróżnieniem.

Informację  opracował:

Sekretarz  OZ  PZD                                                                                                                 Adam  Więcławik.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.