Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 13.03.2013


             W dniu 12 marca br. w siedzibie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego odbyło się VIII posiedzenie OZ bieżącej kadencji.

Polski związek Dzialkowcow Zebranie zarzadu

             Wśród statutowych tematów niniejszego posiedzenia obok przyjętych sprawozdań finansowych i preliminarzy, oceny całokształtu działalności Okręgu oraz planów pracy na rok 2013, tematem wiodącym i priorytetowym była oczywiście aktualna sytuacja Działkowców, Ogrodów i Związku wraz z zadaniami organów PZD szczebla wojewódzkiego w zakresie promocji obywatelskiego projektu Ustawy o ROD.

             Z uwagi na rozpoczętą tegoroczną kampanię zebrań sprawozdawczych, zapoznanie użytkowników działek z zagadnieniami związanymi z prawnym zabezpieczeniem dalszego funkcjonowania blisko pięciu tysięcy ROD nabierają szczególnego znaczenia. Kwestią ściśle związaną z niniejszymi zebraniami jest jak najlepsze merytoryczne przygotowanie osób obsługujących walne zebrania z ramienia Okręgowego Zarządu.

             Członkowie OZ zapoznani zostali ze wszystkimi działaniami jakie podejmowane są w zakresie rozpowszechnienia zapisów obywatelskiej inicjatywy, w szczególności z odbytymi już trzynastoma spotkaniami z parlamentarzystami ziemi świętokrzyskiej oraz drugie tyle z władzami samorządowymi.

Polski związek Dzialkowcow Zebranie zarzadu

             Po raz kolejny dokonano szczegółowego omówienia projektu ustawy o ogrodach działkowych Solidarnej Polski oraz założeń Platformy Obywatelskiej, zgodnie uznając daleko idącą szkodliwość tychże propozycji legislacyjnych dla całego środowiska działkowego w naszym kraju.

             Obie powyższe propozycje zestawiono oczywiście z regulacjami zawartymi w obywatelskim projekcie ustawy.

             Tylko zwięzłe i przejrzyste zaprezentowanie całości tematyki w odniesieniu do nowych zapisów mających regulować problematykę idei ogrodnictwa działkowego, pozwoli na skuteczną walkę i obronę ogrodów i miliona działek rodzinnych.

Polski związek Dzialkowcow Zebranie zarzadu

W trakcie posiedzenia odniesiono się także do:

  1. Oceny akcji zbierania podpisów poparcia pod projektem obywatelskim na terenie działania Okręgu i w poszczególnych ROD.
  2. 2.Skarg złożonych przez Związek i Działkowców do ETPCz w Strasburgu i wnioskowanych rozstrzygnięć.
  3. Stanowiska Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu wspierającego polskich działkowców w walce o zachowanie wielowiekowego dorobku ROD.
  4. Kolejnego już szkalującego materiału prasowego redaktora M. Wielgo na łamach "Gazety Wyborczej" i niezwłocznej odpowiedzi ze strony Okręgu.

             Członkowie OZ w trakcie odbytej dyskusji w pełni potwierdzili konieczność pełnego zjednoczenia na każdym ze szczebli PZD i spójnych działań w obronie Działkowców i Ogrodów.

             Zdaniem uczestników żaden ROD nie może być pewny swojej przyszłości bez dobrych gwarancji ustawowych zabezpieczających jego istnienie i funkcjonowanie. Potwierdzono także czysto materialistyczne spojrzenie Klubu PO na tereny ogrodów. Forsowane ze strony tejże partii propozycje nowych zapisów dla Działkowców i ROD zdają się w pełni tę kwestie potwierdzać.

Polski związek Dzialkowcow Zebranie zarzadu

             Widocznym znakiem powyższych głosów jest bez wątpienia przyjęty program działania Okręgu Świętokrzyskiego w zakresie promocji obywatelskiego projektu ustawy o ROD, wyznaczający fundamentalne kierunki, jakie należy podjąć i kontynuować w obliczu aktualnej sytuacji ogrodów na terenie województwa świętokrzyskiego i całego kraju.

Polski związek Dzialkowcow Zebranie zarzadu

             Powołana zaś Komisja Uchwał i Stanowisk wypracowała następujące stanowiska, które przesłane zostaną do najważniejszych organów władzy, mających wpływ na uchwalenie prawnych podstaw istnienia ROD:              autorstwa Platformy Obywatelskiej
Jan Stańczyk
Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio