Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

System naliczania opłat za wywóz śmieci z terenów ROD. KR PZD ponownie wystąpiła o interpretację Ministra Środowiska - 04.03.2013

Najpóźniej, z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady usuwania śmieci związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Do tego czasu, gminy zostały zobowiązane do ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie swoich gmin i poinformowania o nich mieszkańców.

O tej sprawie informowaliśmy już na stronie internetowej PZD w artykułach: http://pzd.pl/artykuly/8131/111/Co-oznacza-nowelizacja-ustawy-smieciowej-dla-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych.html, http://pzd.pl/artykuly/8338/111/Nowelizacja-ustawy-smieciowej---Krajowa-Rada-PZD-wystapila-do-Ministra-srodowiska-o-interpretacje-przepisow.html.

 

Znaczna część gmin, nie czekając do ostatniej chwili podjęła szereg uchwał w tej sprawie. A mianowicie: znowelizowała regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach, określiła sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania, dokonała wyboru metody ustalania wysokości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określiła termin, częstotliwość i jej tryb uiszczania oraz określiła wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poza tym wiele gmin zdecydowało się na odbieranie odpadów komunalnych również od właścicieli/zarządców nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Z uwagi, że wiele gmin zobowiązało właścicieli/ zarządców nieruchomości ( w tym zarządy rodzinnych ogrodów działkowych) do złożenia deklaracji w pierwszym kwartale bieżącego roku, Krajowa Rada PZD w dniu 28.02.2013 r. ponownie wystąpiła do Ministra Środowiska - Pana Marcina Korolca o interpretację nowych przepisów i wskazanie, w jaki sposób powinien być naliczany podatek „śmieciowy” od terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Jednocześnie Krajowa Rada PZD zwróciła uwagę, że zgodnie z § 148 ust. 3 Regulaminu ROD, walne zebrania ROD corocznie uchwalają opłatę na rzecz ogrodu, która obejmuje m.in. koszty wywozu śmieci. Walne zebrania ROD odbywają się corocznie w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku (§ 77 pkt. 2 Statutu PZD). Dlatego tylko niezwłoczne udzielenie odpowiedzi w tej sprawie, umożliwi obecnie odbywającym się walnym zebraniom ROD zapoznanie się interpretacją prawną Ministerstwa Środowiska i podjęcie uchwały w sprawie opłaty na rzecz ogrodu, uwzględniającej prawidłowo wyliczoną opłatę za wywóz śmieci.

 

KR PZD ponownie zaznaczyła, że działki w rodzinnych ogrodach działkowych służą wyłącznie celom rekreacyjnym i uprawowym. Obowiązuje na nich całkowity zakaz zamieszkiwania i zameldowania. Działkowcy korzystają z działek w okresie wegetacyjnym, od kwietnia do połowy listopada. Dlatego też zasadne jest potraktowanie terenów ROD jako miejsc niezamieszkanych, w których śmieci wytwarzane są sezonowo.

 

Z uwagi, że nie wiadomo, kiedy Minister przekaże odpowiedź, zachęcamy zarządy ROD do wystąpienia do urzędów gmin i miast (właściwych ze względu na miejsce położenia ROD) z indywidualnym zapytaniem, czy tereny rodzinnych ogrodów działkowych zostały zakwalifikowane jako tereny niezamieszkane czy  tereny zamieszkane i jak wygląda sprawa ich opodatkowania tzw. podatkiem śmieciowym?

 

A oto kilka wskazówek w zakresie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ROD:

*** ROD jako tereny niezamieszkane:

• Czy gmina zdecydowała się na odbieranie odpadów komunalnych również od właścicieli/zarządców nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne?
• Jeżeli tak to: jaką gmina przyjęła stawkę za wywóz śmieci, w zależności od pojemności pojemnika na odpady? (za odpady zmieszane i za odpady posegegregowane)
• Czy gmina przyjęła wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Gdzie i kiedy należy ją złożyć? Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemniość przyjęta będzie na podstawie deklaracji. Orientacyjna ilość odpadów wytwarzanych na terenie ROD powinna być określona w regulaminie utrzymania porządku i czytości w gminie.
• Jak często, do kiedy i w jaki sposób należy uiszczać tzw. podatek śmieciowy?
 
*** ROD jako tereny zamieszkane

• Jaką metodę  naliczania podatku za usuwanie śmieci przyjęła gmina w stosunku do terenów ROD ? (od pow. nieruchomości, od zużycia wody dla nieruchomości, od liczby działkowców, czy zryczłtowana stawka od działki rodzinnej)?
• Jaką gmina przyjęła stawkę za wywóz śmieci? (za odpady zmieszane i za odpady posegegregowane)
• Czy gmina przyjęła wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Gdzie i kiedy należy ją złożyć?
• Jak często, do kiedy i w jaki sposób należy uiszczać tzw. podatek śmieciowy?

WAŻNE!!!

 

ü   Zarządy ROD, posiadające aktualnie podpisaną umowę z firmą odbierającą śmieci musicie ją wypowiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wygasła najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 r.! Bowiem od 1 lipca 2013 r. opłata za wywóz śmieci będzie należała się gminie. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy przed upływem 30 czerwca 2013 r. musicie o tym fakcie poinformować gminę, która przejmie obowiązki wywozu śmieci (o ile do tego czasu wdrożyła nowe przepisy). W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, że po 1 lipca br. będziecie musieli zapłacić podwójnie - gminie i firmie, z którą macie podpisaną umowę.

ü   Zarządy ROD macie obowiązek wyposażyć nieruchomość w odpowiednie pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych (w tym pojemniki do segregacji śmieci) oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym! Niektóre gminy mogą realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu za takie dodatkowe świadczenie będzie należało się dodatkowe wynagrodzenie.

 

                                                                                                          MAP

 


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio