Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wiceprezydent Starachowic popiera rodzinne ogrody działkowe - 13.02.2013

Dnia 12 lutego 2013 r. przedstawiciele OZ Świętokrzyskiego odbyli spotkanie z kierownictwem Urzędu Miasta w Starachowicach.

W spotkaniu udział wzięli:

 

- Pan Sylwester Kwiecień –           Wiceprezydent Miasta

- Pani Agnieszka Gołda –              Naczelnik Wydziału Nieruchomości,

Architektury i Planowania Przestrzennego

- Pan Mieczysław Kłopotowski – Kierownik Referatu Geodezji

            i Zarządzania Nieruchomościami

 

W trakcie blisko półtoragodzinnego spotkania poruszono oczywiście kwestię obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – zachowania tytułów prawnych do gruntów i tym samym praw wszystkich użytkowników działek, zabezpieczenia przed masowymi likwidacjami ogrodów czy zachowania funkcji ROD.

Powyższe zapisy zestawiono z propozycjami Solidarnej Polski a przede wszystkim zespołu Platformy Obywatelskiej.

Zebrani w pełni zgodzili się z faktem szkodliwości powyższych propozycji obu partii politycznych, jako dążących w szczególności do uwolnienia terenów ogrodów, bez zachowania znajomości funkcjonowania ROD na co dzień.

Wiceprezydent Miasta Starachowice potwierdził brak zakusów ze strony Miasta na tereny ogrodów działkowych. Potwierdzeniem powyższego jest także ich zachowanie w studium i m.p.z.p.

Jedyna możliwość częściowej likwidacji ogrodów mogłaby powstać w sytuacji realizacji inwestycji celu publicznego ale i taka sytuacja została przez Pana S. Kwietnia uznana za realną w perspektywie co najmniej kilkunastu lat.

Zdaniem Pana Wiceprezydenta, nie zachodzi żadna potrzeba aby dokonywać rozczłonkowania organizacji działkowców – jednolita struktura to dobry i właściwy partner do wszelkich rozmów i konsultacji.

Potwierdzeniem powyższej, dobrej współpracy na linii PZD – Urząd Miasta jest – zdaniem Pana S. Kwietnia – finalizowana inwestycja doprowadzenia energii elektrycznej do jednego ze starachowickich ogrodów.

Pani Naczelnik – Agnieszka Gołda stwierdziła natomiast, iż mimo zmieniającej się struktury i funkcji działki z typowo uprawowej na rekreacyjną, zapotrzebowanie na własną działkę rodzinną nie maleje. Coraz większa grupa osób młodych skłania się ku tej formie odpoczynku i rekreacji.

Potwierdzeniem zaś dużego zaangażowania i trudnej pracy społecznej były słowa Pana M. Kłopotowskiego, który zauważył mnogość problemów przed jakimi stają działacze społeczni w ogrodach i jak ważna jest ich rola w bieżącym funkcjonowaniu struktur ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

Wartym podkreślenia jest także fakt, iż odnośnie terenów ROD zlokalizowanych na terenie Miasta Starachowice nie toczą się żadne postępowania roszczeniowe o zwrot gruntów.

Informację tę potwierdził Kierownik Referatu Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, który zajmuje się w Starachowicach sprawami ogrodów działkowych, w tym regulacji ich stanów prawnych już od ponad 30 lat. 

 

                                                                                              /-/ Jan Stańczyk

                                                                                              Dyrektor Biura OZ

Zdj. starachowice-net.pl

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio