Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy na spotkaniu w Tarnobrzegu - 29.01.2013

W dniu 28 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie działkowców użytkujących działki w ROD z terenu działania Delegatury Rejonowej OZP w Tarnobrzegu z posłami i samorządowcami. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych w spotkaniu wzięło udział blisko 200 działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego, Posłowie na Sejm RP Pan Tomasz Kamiński (SLD) i Pan Mirosław Pluta (PO), Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Norbert Mastalerz. W spotkaniu wziął udział Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech.

Prowadzący spotkanie Pan Aleksander Gruca – Prezes ROD „Związkowiec” w Tarnobrzegu – przedstawił zebranym aktualną sytuację działkowców, ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. Pełnomocnik Komitetu B. Piech przedstawił zebranym główne cele opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a następnie szczegółowo omówił najważniejsze rozwiązania zawarte w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który jest najlepszym aktem prawa zabezpieczającym prawa działkowców i wprowadzającym gwarancję dalszego istnienia ogrodów działkowych. Następnie zebrani obejrzeli film „Wyrok na działkowców”, który odsłaniał kulisy wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku otwierającego drogę do likwidacji ogrodów działkowych. Projekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Prezes OZP Pani Agnieszka Sycz poinformowała zebranych o odbywających się spotkaniach z posłami i samorządowcami, które mają na celu przekonanie parlamentarzystów do słuszności rozwiązań zwartych w obywatelskim projekcie ustawy o ROD i uzyskanie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Prezes OZP poinformowała o złożonych przez działkowców i Polski Związek Działkowców skargach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na wyrok TK z dnia 11.07.2012 r. Zaapelowała o zebranie jeszcze możliwie największej liczby podpisów na listach poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD w tym ostatnim niepełnym tygodniu, jaki został do złożenia obywatelskiego projektu ustawy i podpisów w Sejmie. Do akcji może się jeszcze włączyć każdy z uczestników spotkania, wykorzystując listę zamieszczoną w broszurce na temat obywatelskiego projektu ustawy o ROD, ponieważ nie możemy zmarnować żadnego podpisu.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Norbert Mastalerz. W swoim wystąpieniu stwierdził, iż ze strony samorządu miasta Tarnobrzega nie ma żadnych działań w kierunku przejmowania gruntów rodzinnych ogrodów działkowych. Władze samorządowe miasta Tarnobrzega są z PZD i z działkowcami. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z Delegaturą Rejonową OZP i wszystkimi tarnobrzeskimi ogrodami działkowymi. Zapewnił, iż dopóki jest Prezydentem, tarnobrzeskim ogrodom działkowym nic nie grozi. Zapoznał się z obywatelskim projektem ustawy o ROD i w pełni go akceptuje, czemu dał wyraz składając już wcześniej podpis na liście poparcia. Na koniec wystąpienia życzył działkowcom powodzenia w Sejmie podczas uchwalania obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Zabierając głos Pan Bartłomiej Piech z uznaniem odniósł się do przyjaznego dla ogrodów stanowiska Prezydenta Tarnobrzega. Zastrzegł jednak, że sytuacja prawna działkowców nie może być uzależniona jedynie od nastawienia aktualnych włodarzy miasta, a powinna mieć oparcie w zapisach ustawy. Jedynie dzięki ustawie gwarantującej im stabilne prawa, tak jak czyni to projekt obywatelski, działkowcy nie będą musieli przy każdej zmianie ekipy rządzącej w ich mieście, obawiać się radykalnej zmiany stosunku władz do ogrodów działkowych. Przytoczył znane powiedzenie, iż łaska pańska na pstrym koniu jeździ i czasami może zabraknąć przyjaciół w samorządzie. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, nie pokrywają w całości obszaru miasta i w większości przypadków nie zawierają zapisów odnośnie istnienia ogrodów działkowych. W Polsce nie brak bowiem przykładów, że niektórzy samorządowcy kierując się własnymi uprzedzeniami wobec ogrodów, dokonują niekorzystnych zmian w planach miejscowych. Podkreślił także to, że nowa ustawa powinna zachowywać samodzielność ogrodów wobec gmin. Tylko  wówczas w relacjach z władzami lokalnymi działkowcy występować będą z pozycji partnera społecznego, a nie petenta.

W swoim wystąpieniu Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Kamiński po raz kolejny zadeklarował pełne poparcie dla działkowców i Związku. Poinformował, iż Sojusz Lewicy Demokratycznej na Podkarpaciu zebrał 2 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. SLD złożył w Sejmie własny, poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych, niemal całkowicie zbieżny z obywatelskim projektem ustawy o ROD. Takie kroki zostały poczynione na wypadek gdyby obywatelski projekt ustawy o ROD został odrzucony przez posłów w pierwszym czytaniu. Zapewnił również, iż wszyscy posłowie SLD będą w Sejmie głosowali za przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Posłowie SLD zawsze byli, są i będą za działkowcami i ogrodami działkowymi. Wyrazem tego była również obecność posłów SLD podczas ogłaszania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku 11.07.2012 r.

Poseł na Sejm Pan Mirosław Pluta w swoim wystąpieniu podkreślił, iż dla niego najważniejsze jest to, czego oczekują jego wyborcy. Dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD, musi zapoznać się z opiniami uczestników spotkania odnośnie tego projektu. Poinformował, iż w naszym kraju powinno tak być, iż najważniejsze są projekty obywatelskie. Będzie nakłaniał do tego, aby doszło do spotkania Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO Rafała Grupińskiego z Pełnomocnikami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD oraz z PZD. Na ręce Pana Bartłomieja Piecha przekazał skorygowane założenia do projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Pan Bartłomiej Piech nawiązując do wypowiedzi Pana Posła Pluty stwierdził, iż nie można zgodzić się z twierdzeniem, że PO nie zamierza skrzywdzić działkowców. Krzywdzące są bowiem założenia do projektu wprowadzające obowiązek zawierania przez działkowców umów dzierżawy z gminami na maksymalny okres 25 lat (oczywiście z możliwością ich rozwiązania przez właściciela gruntu w każdej chwili), uiszczanie opłat za korzystanie z terenów liczonych od wartości rynkowej gruntu, wprowadzenie podatku od altan, obowiązek dostosowania metrażu altan do przyjętego w projekcie w ciągu 10 lat, brak odrębnej od gruntu własności majątku znajdującego się na działkach i przejęcie przez państwo lub gminę infrastruktury ogrodowej. Proponowane założenia są sprzeczne z zasadą samodzielności i ograniczają wpływ działkowców na decyzje dotyczące spraw ich ogrodu. Zakładana likwidacja PZD ma natomiast na celu wygaszenie praw Związku do ziemi. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie powróci do właścicieli gruntów, co ułatwi możliwość przejmowania gruntów ROD na dowolne cele komercyjne. Obciążenie działkowców opłatami ustalanymi w oparciu o wartość rynkową gruntu oznacza, iż w skrajnych przypadkach opłaty mogą sięgnąć kilku tysięcy złotych rocznie. Podkreślił również, że podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym nikt nie bronił działkowców, tylko PZD. Paradoksalnie wyrok Trybunału spowodował, że dopiero wtedy media dostrzegły, iż ogrody działkowe to nie tylko domena krajów byłego bloku wschodniego. Zauważono, że ogrody działkowe istnieją i rozwijają się w krajach Europy Zachodniej, a nawet w USA i w Japonii. O ogrodach działkowych zrobiło się głośno w mediach. Nawiązując jeszcze do założeń do projektu ustawy o ogrodach działkowych Pełnomocnik stwierdził, iż nie są to propozycje Platformy Obywatelskiej jako całej partii, a tylko zespołu posłów tego ugrupowania. Dlatego też działkowcy powinni zapraszać jak najszerszą reprezentację polityków na zbliżające się walne zebrania i przekonywać ich do swoich racji. Na zakończenie stwierdził, iż złym rozwiązaniem jest brak trybu odwoławczego od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej istniała taka możliwość, bo wyroki poddawało się pod głosowanie w Sejmie. Obecnie nie ma takiego trybu, stąd też zapadła decyzja o złożeniu przez działkowców i PZD skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Po wystąpieniach rozgorzała dyskusja. Uczestnicy zadawali pytania Pełnomocnikowi Komitetu Panu Bartłomiejowi Piech z zakresu obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Dyskutanci zwracali się również z pytaniami do obecnych na spotkaniu posłów. Dyskutanci stwierdzili, że tak naprawdę los działkowców i obywatelskiego projektu ustawy leży w rękach posłów Platformy Obywatelskiej. Na zakończenie dyskusji uczestnicy wystąpili z apelem do posłów: brońcie nas.

Zebrani jednomyślnie przyjęli apel do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, stanowisko w sprawie założeń do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej oraz stanowisko w sprawie konieczności dalszego istnienia ogólnopolskiej organizacji działkowców.

 Przyjęte stanowiska (czytaj więcej).

 / - /

Witold Majchrowicz

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio