Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ubezpieczenie majątku wspólnego ROD - 29.01.2013

Na początku stycznia 2013 r. Okręgowy Zarząd PZD Podlaski poinformował Krajową Radę PZD, że dotychczasowy ubezpieczyciel odmówił przedłużenia umowy ubezpieczenia majątkowego dla ROD „Żwirki i Wigury” w Białymstoku. Powodem odmowy był brak informacji o wysokości majątku Krajowej Rady PZD oraz brak uzyskania przez zarząd ROD zgody KR PZD na ubezpieczenie składników majątkowych na terenie ogrodu. W konsekwencji, zarząd ROD zmienił ubezpieczyciela. Jednak pozostała wątpliwość, jakich informacji mogą żądać od ogrodów zakłady ubezpieczeń oraz kto jest właściwy do zawierania tego typu umów.

Na rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje wiele firm ubezpieczeniowych, które oferują różne rodzaje ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Różnią się one między sobą nie tylko zakresem ubezpieczenia, a także wymogami związanymi z zawarciem umowy ubezpieczenia. Szczegółowe warunki tych umów określa ubezpieczyciel, który może je dowolnie ustalać. Nie mogą tylko pozostawać one w sprzeczności z ogólnymi warunkami umów, które określa kodeks cywilny (art. 812) i muszą uwzględniać minimalne wymagania, które wymienia ustawa o działalności ubezpieczeniowej (art. 12a).

 W przypadku ogrodów będziemy mieli do czynienia z ubezpieczeniem majątkowym, a w szczególności z ubezpieczeniem mienia. Pozwoli nam ono nie tylko zrekompensować uszkodzenia, zniszczenia bądź utratę infrastruktury ROD, ale umożliwi także ją odtworzyć w przypadku wystąpienia różnorodnych zdarzeń losowych (pożaru, gradobicia, powodzi). Nie ma roku, aby na terenie ROD nie zdarzały się włamania do domów działkowca, kradzieże stalowych elementów bram czy też akty wandalizmu w postaci graffiti czy zdewastowanych ogrodzeń. Dlatego warto o ubezpieczeniu infrastruktury ROD pomyśleć jak najszybciej, aby w przypadku wystąpienia szkody uzyskać od zakładu ubezpieczeń stosowną rekompensatę.

O znaczeniu ubezpieczenia działek informowaliśmy już w artykule „Po co ubezpieczać altanę w rodzinnym ogrodzie działkowym? (dostępny na stronie internetowej PZD i Biuletynie Informacyjnym PZD nr 12/2012).

 

Ubezpieczenie mienia obejmuje konkretne składniki majątkowe i jest uzależnione od ich wartości. W przypadku ROD ubezpieczeniu będzie podlegać określona infrastruktura ogrodowa. Zakład ubezpieczeń, przed zawarciem umowy ubezpieczenia może badać kondycję finansową ubezpieczanego w celu oceny możliwości opłacania składek na ubezpieczenie.

Badanie takie powinno jednak dotyczyć wyłącznie ubezpieczanego czyli ROD. W szczególności, że ROD korzysta z osobowości prawnej PZD (§ 59 ut.2 Statutu PZD) oraz posiada samodzielność finansową i prawną. Walne zebranie ROD corocznie uchwala preliminarz finansowy i sprawozdanie finansowe ROD (§ 82 pkt. 5 i 6 Statutu PZD), które obejmuje bilans, rachunek wyników ROD i sprawozdanie finansowe z funduszu rozwoju i funduszu oświatowego. Natomiast zarząd ROD gospodaruje funduszami przeznaczonymi na potrzeby ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie ROD (§ 91 ust.2 pkt. 14 Statutu PZD).

 Odrębną kwestią jest, czy zarząd jest uprawniony do podpisywania umów ubezpieczenia mienia ogrodu (czy też musi uzyskać zgodę OZ PZD albo KR PZD). Zgodnie z § 91 ust.2 pkt. 12 Statutu PZD, zarząd ROD prowadzi sprawy ROD, a w szczególności utrzymuje w należytym stanie urządzenia ROD stanowiące własność PZD. Podpisanie umowy ubezpieczenia mienia mieści się w ramach tych czynności i nie przekracza zakresu zwykłego zarządu, o których mowa w uchwale nr 144/2006 Prezydium KR PZD z dnia 25.10.2006 r. w sprawie zasad udzielenia przez prezydia OZ PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu. Na przedmiotową czynność nie jest również wymagana zgoda Krajowej Rady PZD. Zatem zarząd ROD jest jak najbardziej uprawniony do samodzielnego zawierania umów ubezpieczenia infrastruktury ROD.

 Z uwagi, że zawarcie umowy ubezpieczenia wiąże się z zobowiązaniem finansowym, zarząd ROD powinien wcześniej poinformować walne zebranie ROD o wysokości składki na ubezpieczenie. Składka ta powinna być doliczona do opłaty na rzecz ogrodu, którą corocznie uchwala walne zebranie ROD (§ 82 pkt. 7 Statutu PZD).

 Co jakiś czas w rodzinnych ogrodach działkowych odnotowane są włamania i kradzieże, akty wandalizmu oraz skutki anomalii pogodowych. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami tych zdarzeń, pomyślmy już teraz o ubezpieczeniu nie tylko działek, ale całego majątku wspólnego ROD!

 

MAP

Warszawa, dnia 29.01.2013 r.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio