Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozmowy z posłami na Podlasiu - 24.01.2013

Kontakty z parlamentarzystami mają szczególne znaczenie dla przyszłości naszych ogrodów. Na Podlasiu odbyło się szereg spotkań na których zapoznano posłów z obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


W bezpośredniej rozmowie przedstawiano założenia projektu wskazując, że zawarte w nim  rozwiązania uwzględniają wszystkie zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego dot. zakwestionowanych uregulowań prawnych w aktualnej ustawie o ROD.   Podkreślano jednocześnie potrzebę istnienia silnej i prężnej organizacji skutecznie broniącej praw działkowców, jaką jest obecnie PZD. Zdecydowana większość posłów  nie tylko z uwagą wysłuchała naszych wyjaśnień ale także jednoznacznie wyraziła poparcie dla głównych zapisów obywatelskiego projektu.

W dniu 15.01 2013 r. z inicjatywy Kolegium Prezesów reprezentującego siedem  rodzinnych ogrodów działkowych Łomży i Piątnicy odbyło się spotkanie   z posłem Prawa i Sprawiedliwości Panem Lechem Antonim Kołakowskim. Pan poseł Kołakowski ze zrozumieniem odniósł się do naszych postulatów, wskazując na pozytywną rolę ogrodów działkowych w życiu społecznym. Przyznał, że dotąd nie miał okazji zapoznać się z projektem obywatelskim, ani też z pracami PiS nad własnym projektem ustawy ale uczyni to niezwłocznie, i w swoim klubie będzie sugerował rozwiązania nowego projektu ustawy, korzystne dla działkowców, wyraził też wolę zarekomendowania radnym PiS podjęcia działań, które spowodowałyby umieszczenie istniejących ogrodów działkowych w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.

    W tym samym dniu posłanka PO Pani Bożena Kamińska w swoim biurze w Suwałkach przyjęła członków OZP PZD, prezesów ROD i działkowców z Suwałk. W trakcie rozmowy działkowcy wyrazili swoje obawydotyczące zapisów zawartych w projektach przygotowywanych przez partie polityczne. Pani Poseł wyraziła przekonanie, że nowa ustawa o ogrodach działkowych zostanie przygotowana z zachowaniem rozwiązań społecznych zgodnych z oczekiwaniami działkowców i zadawalających jednocześnie samorządy. Pani Poseł wyraziła też chęć udziału w dalszych spotkaniach z działkowcami oraz zaapelowała do wszystkich działkowców, aby wszelkie zapytania i wątpliwości przesyłać w formie wystąpień do Biura Poselskiego Bożeny Kamińskiej - Posłanki na Sejm RP , ul. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki. Otrzymane materiały wykorzysta do opracowania interpelacji, którą przedstawi w Sejmie oraz  na pewno będą potrzebne do wypracowania korzystnej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

    17 stycznia 2013 roku na zaproszenie członków Okręgowego Zarządu Podlaskiego przybył do siedziby Zarządu Okręgu Pan poseł Eugeniusz Czykwin, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W czasie długiej dyskusji Pan poseł  zapoznał się projektem obywatelskim. Swoje poparcie dla naszego projektu udokumentował, składając  swój podpis na liście poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Pan poseł zapewnił, że będzie przekonywał kolegów do poparcia naszego projektu, ponieważ zawarte w nim treści uwzględniają zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego  a jednocześnie  zachowują wszystkie najważniejsze pryncypia dotyczące Ogrodów. Zwrócił też uwagę na potrzebę istnienia silnej organizacji – PZD – skutecznie broniącej praw działkowców. Dla nas, działkowców ważne jest, że Pan poseł zadeklarował pomoc organizacyjną, ponieważ przez długie posłowanie przeprowadził kilka ustaw w modelu, jak to określił, projektów obywatelskich i zna wady i zalety tej metody. Podkreślił, iż bardzo ważne jest „wysłuchanie publiczne po pierwszym czytaniu”, które powinno być w Warszawie, poza salą sejmową. Zebrane tłumnie osoby zainteresowane – przekonują się wzajemnie do słuszności proponowanych rozważań, plus promocja w mediach. Na zakończenie ustalono sposób wzajemnej wymiany informacji o działaniach na rzecz poparcia naszego projektu nowego prawa działkowego.

   Z inicjatywy członków Prezydium OZP w dniu 18 stycznia 2013 roku w siedzibie Zarządu Okręgu w Białymstoku odbyło się spotkanie z posłem na sejm RP Panem Krzysztofem Jurgielem, członkiem klubu poselskiego „Prawo i Sprawiedliwość”. Pan poseł przyznał,  że obywatelski projekt zawiera nowe rozwiązania ustawowe zgodne z zastrzeżeniami Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie zachowuje najważniejsze postanowienia korzystne dla działkowców z obecnej ustawy: prawo do działki, zwolnienia z podatków i opłat oraz swobodę zrzeszania się w stowarzyszenia na poziomie ogrodów, okręgów i kraju. Pan poseł wyraził chęć współpracy na zasadzie wzajemnych informacji i spostrzeżeń z przebiegu prac w sejmie i poza nim. Na zakończenie Pan poseł podpisał listę poparcia obywatelskiego projektu ustawy
o ROD. akcentując dużą wolę współdziałania z Zarządem Okręgu, aż do pozytywnego zakończenia losów nowej ustawy. Poprosił też o kierowanie wszelkich uwag i zastrzeżeń do postawy innych posłów największego Klubu opozycyjnego w Polskim Sejmie, bezpośrednio do Jego biura w Białymstoku.

   Prezydium OZP PZD w dniu 21 stycznia 2013 roku zostało zaproszone do siedziby biura poselskiego Platformy Obywatelskiej na spotkanie z Panem posłem Damianem Raczkowskim – Przewodniczącym struktur regionalnych tej partii w Białymstoku. Spotkanie przebiegało w bardzo życzliwej atmosferze. Na wstępie omówiono główne założenia obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Pan Poseł stwierdził, że uwzględnia on zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego, ale zbyt mało mówi o potrzebach infrastrukturalnych dużych aglomeracji miejskich.
Pan poseł podkreślił, że jako Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu będzie miał bezpośredni wpływ na przebieg procedowania nad wszystkimi projektami ustaw zgłoszonych przez poszczególne kluby poselskie. Zobowiązał się równocześnie do czuwania nad sprawnym przebiegiem prac sejmowych, a w bezpośrednich kontaktach z Okręgowym Zarządem - informowanie nas
o ewentualnych „zatorach” lub opóźnieniach. Ustalono, że na następnym spotkaniu omówione będą dokładniej szanse i zagrożenia dla projektu obywatelskiego ustawy
o ROD w bezpośrednim „starciu” z projektem Platformy Obywatelskiej , który aktualnie powstaje w klubie PO. Pan poseł Damian Raczkowski poinformował nas także, że w czasie rozmów ścisłego kierownictwa partii  z premierem Rządu Rzeczpospolitej Polskiej  z ust  premiera padło sformułowanie  „nowe prawo w stosunku do Ogrodów Działkowych powinno być zgodne z wymogami Trybunału Konstytucyjnego, ale nie powinno burzyć istniejącego porządku i praw działkowców”. Niestety, Pan poseł odmówił podpisania się na liście Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

   W najbliższych dniach planowane są kolejne spotkania. Chcemy przekonać do naszych racji wszystkich parlamentarzystów z terenu naszego Okręgu. A jeżeli nie przekonać, to przynajmniej zapoznać z naszym punktem widzenia, z problemami
z jakimi mogą się borykać setki tysięcy działkowców, jeżeli na czas nie powstanie nowe, przychylne dla działkowców prawo o rodzinnych ogrodach działkowych.

     Poza opisanymi powyżej spotkaniami, na terenie OZP odbywały się zebrania informacyjne , często z udziałem lokalnych władz samorządowych. Zebrania takie odbyły się w Łomży, Suwałkach, Mońkach, Łapach i w Białymstoku. Podkreślić należy, że samorządowcy zapewniali działkowców o poparciu ich starań. Zebrania te, poza możliwością szczegółowego wyjaśnienia nurtujących działkowców problemów, związanych  z przyszłością  ogrodów, zaowocowały setkami podpisów na listach poparcia obywatelskiego projektu prawa działkowego.

Janusz Szlęzak

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio