Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie prezesów warszawskich ROD objętych dekretem Bieruta - 10.01.2013

W dniu 7 stycznia 2013 r. o godz. 11 i 14 w Warszawie odbyło się spotkanie z prezesami rodzinnych ogrodów działkowych. Spotkanie zorganizował Okręgowy Zarząd PZD Mazowiecki. Uczestniczył w nim Prezes PZD - Eugeniusz Kondracki oraz prawnik Krajowej Rady PZD - Monika Pilzak.

Spotkanie to miało szczególny charakter. Zostali na nie zaproszeni prezesi wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych położonych na gruntach, objętych dekretem Bieruta. Spotkanie to miało na celu zapoznanie ich z aktualną, trudną sytuacją gruntów warszawskich ROD związaną z obecnie prowadzonymi postępowaniami sądowo-administracyjnymi o ich zwrot oraz propozycjami Prezydent M.St. Warszawy - Hanny Gronkiewicz - Walz związanymi z  ustawą reprywatyzacyjną.

Podczas spotkania omówiono również skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego i znaczenie obywatelskiego projektu ustawy o ROD dla dalszego funkcjonowania warszawskich ogrodów, a także wskazano na zagrożenia wynikające z opracowywanych przez posłów Platformy Obywatelskiej (i innych klubów parlamentarnych) projektów ustawy o ogrodach działkowych.

Honorowy Prezes OZM PZD - Antoni Kostrzewa, który szczegółowo przedstawił zapisy i skutki ustawy o ogrodach działkowych, autorstwa Platformy Obywatelskiej (pod przewodnictwem posła S. Huskowskiego). Wśród najważniejszych kwestii wymienił: przekazanie gruntów i de facto zarządu nimi gminom, które będą realizowały swoje uprawnienia na dogodnych dla siebie warunkach, wygaszenie dotychczasowych bezterminowych praw działkowców do ogrodów i zastąpienie ich umowami czasowymi, nacjonalizacja lub komunalizacja infrastruktury działkowej, brak instrumentów ochrony przed likwidacją ogrodu, nałożenie na działkowców opłat za korzystanie z gruntu (wyliczonych w oparciu o wartość rynkową gruntu), podatek od altan oraz konieczność dostosowania altan do nowych norm (brak trwałego związania z gruntem, powierzchnia zabudowy do 20 m2).

Omówił również sytuację prawną gruntów warszawskich ROD (na wybranych przykładach) związaną z roszczeniami osób fizycznych i prawnych oraz postępowaniami sądowymi i administracyjnymi z udziałem Prezydent Warszawy, która obecnie przygotowuje niekorzystny dla ogrodów projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Wskazał, że coraz częściej spółki deweloperskie wykupują roszczenia osób prywatnych i nie czekając na orzeczenia sądów wchodzą na teren i niszczą majątek ROD i działkowców (sytuacja w ROD „Sygma Bartycka” w Warszawie).

Następnie p. Antoni Kostrzewa nawiązał do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przedstawił ogólne założenia obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Odniósł się również do wyników w zbieraniu podpisów pod tym projektem w poszczególnych ogrodach w Warszawie. Zwrócił prezesom zarządów ROD uwagę na ich rolę w inicjowaniu zbierania podpisów. Wszyscy zostali zachęceni do czynnego udziału w tej akcji.

Sytuację prawną gruntów warszawskich ogrodów objętych dekretem Bieruta przybliżyła Monika Pilzak - prawnik Krajowej Rady PZD. Ustawa o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy z dnia 26.10.1945 r.(zwana dekretem Bieruta) spowodowała, że na własność gminy m.st. Warszawy przeszły wszelkie grunty w granicach przedwojennej Warszawy. Wskutek dekretu warszawscy właściciele utracili ok. 40 tys. nieruchomości. Obecnie występują oni z wnioskami o zwrot tych gruntów lub zapłatę odszkodowania. Szacuje się, że obecnie ok. 2/3 gruntów w przedwojennych graniach miasta objętych jest ujawnionymi lub potencjalnymi roszczeniami, a wartość roszczeń odszkodowawczych szacowana jest nawet na 40 mld złotych. Co roku Ratusz wypłaca 250 - 600 mln złotych odszkodowań, a w budżecie miasta jest coraz mniej środków na ten cel. Ustawa reprywatyzacyjna ma rozwiązać problem odszkodowań. Bowiem głównym jej założeniem jest zwrot gruntów w „naturze”. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy np. miasto sprzedało nieruchomość bądź ją wykorzystało pod drogę ma następować wypłata odszkodowania ze specjalnego funduszu nieruchomości - nowej spółki, której majątkiem będzie pula gruntów i budynków, a jej zysk zasili roszczenia reprywatyzacyjne. Fundusz będzie również zasilany ze środków Skarbu Państwa.

 

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej stanowi poważne zagrożenie dla gruntów warszawskich ogrodów. Założeniem projektu ustawy reprywatyzacyjnej jest, że zaspakajanie roszczeń dawnych właścicieli i ich spadkobierców będzie odbywało się „w naturze”. To może spowodować masową likwidację ROD w Warszawie. Istnieje również zagrożenie, że tereny ROD, do których zdaniem Miasta działkowcy nie mają praw będą zwracane jako nieruchomości zamienne za grunty dekretowe, które Miasto już sprzedało lub wykorzystało. Oczywiście, miasto nic nie wspomina o odszkodowaniu dla działkowców i PZD oraz odtworzeniu ogrodu w innym miejscu.

 W obu spotkaniach uczestniczył Prezes PZD - Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że obecnie najważniejszym zadaniem dla Związku jest zebranie jak największej liczby podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Obywatelski projekt ustawy zakłada dalsze istnienie ROD i Związku, który od 2005 roku skutecznie bronił ogrodów warszawskich. Poza tym, gwarantuje zachowanie praw do działki, zwolnienie z czynszu dzierżawnego, podatków, zachowanie własności majątku na działce oraz odszkodowanie i działkę zamienną przy likwidacji ROD. Projekt ten w całości realizuje postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.07.2012 r.

 Prezes podkreślił, że tylko udzielenie projektowi ustawy masowego poparcia (miliona podpisów) może sprawić, że Sejm będzie liczył się z tym projektem i działkowcami. W celu zebrania jeszcze większej liczby podpisów w styczniu odbywają się walne zebrania informacyjne. Podczas nich, działkowcy oraz ich rodziny są informowani o sytuacji Związku i ogrodów wynikającej z wyroku Trybunału i projektów ustaw: obywatelskiego i poszczególnych klubów parlamentarnych. Każdy działkowiec powinien wiedzieć, co go czeka w przypadku przyjęcia przez parlament jednego z przygotowanych projektów.

 Prezes zachęcał prezesów warszawskich ROD do większej aktywności w zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który jako jedyny gwarantuje dalsze istnienie PZD i tym samym warszawskich ROD. Bowiem wraz z likwidacją Związku wygasną wszystkie, dotychczasowe prawa do gruntów ROD (użytkowanie, użytkowanie wieczyste). Grunty wrócą do właścicieli, którzy będą decydowali o ogrodach na dogodnych im warunkach. Dlatego też, jedyną alternatywą dla warszawskich działkowców i ROD jest poparcie obywatelskiego projektu ustawy i działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zmierzających do jego uchwalenia.

 

Ponadto, Prezes PZD omówił projekt ustawy o ogrodach działkowych przygotowany przez posłów PO, którego uchwalenie spowoduje radykalne pogorszenie sytuacji ogrodów i działkowców, a w niedalekiej przyszłości - koniec większości ogrodów w Polsce.

 Szczególnie narażone na likwidację będą ogrody warszawskie, których trudną sytuację potęgują działania Prezydent M.St. Warszawy. Aktualnie, Prezydent Warszawy prowadzi 171 postępowań sądowych i administracyjnych obejmujących 117 ROD o powierzchni ponad 767 ha i ponad 18 tys. działek rodzinnych. Obecnie odbywają się kolejne rozprawy sądowe, w których Związek aktywnie i uczestniczy, skutecznie broniąc interesów PZD i poszczególnych działkowców. Miasto żąda natychmiastowego wydania gruntu, bez jakichkolwiek odszkodowań za naniesienia i nasadzenia na rzecz działkowców i Związku oraz bez terenów zamiennych i odtworzenia ogrodów, które gwarantuje ustawa o ROD. Wejście w życie ustawy reprywatyzacyjnej, przygotowywanej przez Prezydent Warszawy we współpracy z posłami PO spowoduje, że tereny ogrodów działkowych będą masowo zwracane byłym właścicielom i ich spadkobiercom, którzy wskutek dekretu Bieruta zostali pozbawieni praw do gruntów. Jeśli wejdzie w życie projekt ustawy reprywatyzacyjnej nie będzie żadnego ogrodu działkowego, a działkowcy zostaną pozbawieni swoich działek bez odszkodowania i terenu zamiennego.

 Na koniec spotkania został odczytany i przyjęty przez uczestników spotkania Apel skierowany do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz – Walz w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej oraz stanowisko w sprawie istnienia PZD do Marszałka Sejmu oraz  klubów parlamentarnych. Podczas spotkania uczestnicy mieli również okazję obejrzenia filmu związanego z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy o ROD pt. „Wyrok dla działkowców”.

 

MAP

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio