Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu w sprawie przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego - 17.12.2012

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu spotkali się w sobotę 15 grudnia br. by rozmawiać o przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego.  Na spotkanie przybyli goście: Posłanka na Sejm RP Krystyna Łybacka, radny Rady Miasta Poznania Andrzej Bielerzewski, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Marek Beer, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta  Marek Stachowiak. Zebrani z żalem odebrali fakt, że pomimo licznych zaproszeń nie pojawił się nikt z parlamentarzystów innych ugrupowań. Nie chcemy wyciągać daleko idących wniosków, że sprawy ogrodów działkowych ich nie interesują…

Głównym tematem posiedzenia była  sprawa przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego, które wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego znalazło się w sytuacji konieczności  dokonania istotnych przemian.  Nadchodzący rok będzie szczególnie ważny. Sejm RP winien uchwalić nową ustawę o ogrodach działkowych, która na lata powinna zabezpieczyć działkowców i ogrody działkowe  w ochronę prawną, gwarantującą spokojną uprawę działek.  Zebrani wysłuchali z zainteresowaniem informacji o pracach nad ustawą. Wielkim poparciem działkowców i przyjaciół ogrodnictwa cieszy się Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych opracowany przez działkowców i dla działkowców. Akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy trwa i już zebrano ponad 200 000 podpisów poparcia.  Działkowcy nie przestają nadal zbierać podpisów i liczą na kolejne liczne głosy poparcia, by pokazać parlamentarzystom , którzy zadecydują o losach projektu , jaka jest prawdziwa wola działkowców. Uczestnicy spotkania dostarczyli podczas obrad blisko 5 000 podpisów poparcia. Oceniono, że jeszcze w niektórych ogrodach działkowych akcja informacyjne w sprawie ustawy o ogrodach działkowych nie jest realizowana w sposób gwarantujący dotarcie z informacja do wszystkich działkowców. Zalecono, by w ogrodach odbyć w styczniku otwarte informacyjne  zebrania działkowców.

Omówione zostały także inne projekty ustawy, które do tej pory ujrzały już światło dzienne.  Niezmiennie negatywnie ocenia się projekt Solidarnej Polski, który całkowicie odbiega od oczekiwań działkowców i jest nierealny, podobnie jak jego wcześniejsza wersja proponowana w 2009r. przez posła Derę.  Dobrze oceniana jest propozycja SLD i zapewnienia posłów tego klubu, że oni niezależnie od zgłoszonego własnego projektu nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych popierają projekt obywatelski i zbierają pod nim podpisy poparcia. Z zainteresowaniem zapoznali się uczestnicy spotkania z wstępną propozycją  projektu ustawy przygotowywanej przez klub parlamentarny PO pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego. Niestety przedstawiony projekt odbiega od oczekiwań działkowców. Wbrew zapewnieniom polityków zdecydowanemu pogorszeniu ulegają dotychczasowe prawa działkowców, rosną koszty użytkowania działek, decyzja o przyszłości wielu ogrodów należeć będzie wyłącznie do właściciela terenu. Projekt przede wszystkim  wzmacnia samorządy lokalne ogranicza działkowców.                                                                                                                                                                                                                             

A miało być tak, że „działkowcom nie stanie się krzywda”. Jak widać słowo „krzywda” ma różne znaczenia…

Zebrani  przyjęli  3 stanowiska: 

- w sprawie przyszłości  polskiego ogrodnictwa działkowego,
- w sprawie prawa polskich działkowców do posiadania własnej organizacji,
- w sprawie założeń nowej ustawy o ROD przedstawionych przez PO.

Oprócz wiodącego tematu  Okręgowy Zarząd zajął się dalszym planem modernizacji działek w ogrodach, by poprawić ich wygląd, polepszyć standardy użytkowania i otwierać się na lokalne społeczności. Dobrym przykładem, rozwiązań jest kończąca się budowa nowego ogrodu działkowego Euro 2012, który będzie nowoczesny i otwarty dla społeczeństwa. Już przydzielone zostały działki przyszłym użytkownikom wywodzącym się ze zlikwidowanych na potrzeby miasta ogrodów działkowych. W toku posiedzenia omówiono także trudne dla Związku i działkowców sprawy roszczeń do terenów ogrodu, które rozstrzygane są przez sądy powszechne. Dominują wśród nich roszczenia z tytuły bezumownego korzystania z gruntów oraz żądania wydania terenów ogrodów bez woli wypłacanie rekompensat działkowcom za poniesione nakłady.

Opracował TAD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio