Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie u Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego Wiesława Maszewskiego - 10.12.2012

W dniu 6 grudnia 2012 r. w Czarnkowie odbyło się spotkanie działkowców z władzami samorządowymi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. W spotkaniu udział wzięli działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Czarnkowie, Trzciance, Krzyżu Wlkp. i Wieleniu. Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentowali – Marian Praczyk – Prezes OZ, Ryszard Kukawka – Wiceprezes OZ i Andrzej Kierzkowski – Sekretarz OZ. Władze samorządu reprezentowali – Wiesław Maszewski Starosta, Tadeusz Teterus Wicestarosta, Maciej Niemiec, Jan Pertek, Tadeusz Wachowiak – członkowie Zarządu Powiatu oraz Franciszek Strugała Burmistrz Czarnkowa i Zbigniew Stochaj Burmistrz Wielenia.

Przedmiotem spotkania była prezentacja obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz poznanie opinii przedstawicieli władz samorządowych na temat proponowanych w nim rozwiązań prawnych.

Prezes OZ Marian Praczyk, w swoim wystąpieniu omówił sytuację działkowców i Związku w okresie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD z 2005 r. Przedstawił historię powstania projektu ustawy począwszy od szerokiej konsultacji z działkowcami nad jej zapisami poprzez przyjęcie ostatecznego tekstu na X Nadzwyczajnym Zjeździe PZD i przyjęciu tego projektu przez Marszałek Sejmu.

Andrzej Kierzkowski przedstawił główne założenia projektu ustawy i stwierdził, że dostosowuje on przepisy do postulatów Trybunału Konstytucyjnego wyrażonych w orzeczeniu z dn. 11 lipca 2012 r. i jego pisemnym uzasadnieniu, daje możliwość tworzenia innych stowarzyszeń, maksymalnie zabezpiecza prawa działkowców i w sposób ewolucyjny dokonuje wszelkich przekształceń.

Ryszard Kukawka zapoznał zebranych z propozycjami do ustawy o ogrodach działkowych opracowanych przez powołany w ramach Klubu Parlamentarnego PO zespół, na którego czele stoi poseł Stanisław Huskowski. Wskazał na negatywne skutki tych propozycji dla działkowców w postaci utraty większości nabytych uprawnień, wysokich obciążeń finansowych z tytułu dzierżawy, podporządkowania podmiotów zarządzających ogrodem właścicielowi terenów i likwidacji PZD.

Pan Wiesław Maszewski Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki otworzył dyskusję. W swoim wystąpieniu poparł proponowane rozwiązania w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Negatywnie ustosunkował się do propozycji w założeniach do projektu ustawy opracowane przez PO. Stwierdził, że władza w Warszawie postrzega działkowców przez nieliczne przypadki negatywne np. budownictwo ponadnormatywne w nadmorskich ogrodach działkowych i zamiast zwalczać to zjawisko proponuje rozwiązania prawne zmierzające do rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego. Zwrócił się do członków Zarządu Powiatu o poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. W przeprowadzonym głosowaniu członkowie Zarządu Powiatu wyrazili zgodę. Takie poparcie zostanie sformułowane na piśmie na najbliższym zebraniu Rady Powiatu.

Tadeusz Wachowiak członek Zarządu Powiatu w swoim wystąpieniu poparł obywatelski projekt ustawy. Stwierdził, że rodzinne ogrody działkowe funkcjonują na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego i nie widzi podstaw dzisiaj ani w przyszłości do zmiany tych planów.

Franciszek Strugała Burmistrz Czarnkowa po wysłuchaniu założeń do projektu ustawy opracowanego przez PO stwierdził, że praktycznie prowadzą one do likwidacji ogrodów działkowych. Nie można niszczyć wieloletniego dorobku działkowców.

Zbigniew Stochaj Burmistrz Wielenia powiedział, że nie będzie ingerował w funkcjonowanie ogrodów działkowych i zrobi wszystko aby pomóc działkowcom. Jednocześnie stwierdził, że ostateczny kształt rozwiązań prawnych będzie uchwalany w Sejmie, a władze samorządowe nie mają na to decydującego wpływu.

W toku dalszej dyskusji głos zabierali działkowcy, którzy wyrażali poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Na zakończenie spotkania uczestnicy przyjęli treść listu do Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu i Posłów na Sejm RP z apelem o poparcie i uchwalenie przyjętego projektu. List podpisany został także przez przedstawicieli władz samorządowych.

Z jego treścią zapoznać się można tutaj.

 

Andrzej Kierzkowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio