Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD z Prezydentem i Wiceprezydentem Miasta Kielce - 04.12.2012

W dniu 3 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie Prezesów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Kielc z Włodarzami Miasta: Prezydentem –  Panem Wojciechem Lubawskim oraz Wiceprezydentem – Panem Czesławem Gruszewskim.

W spotkaniu udział wzięli także: Pan Artur Hajdarowicz – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego oraz jego Zastępca – Pan Władysław Boberek.

Tematami przewodnimi były:

  1. Obywatelski Projekt Ustawy o ROD.
  2. ROD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta.
  3. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Kielc. 

Prezydent Miasta Kielce w swym wystąpieniu odniósł się w szczególności do opracowanego, obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD. Wyraził swoje pełne poparcie dla przygotowanych zapisów, które jego zdaniem kompleksowo zabezpieczają prawa Działkowców i ogrodów. Pokreślił także rolę rodzinnych ogrodów działkowców dla środowiska naturalnego – utrzymanie równowagi ekologicznej w Mieście, znaczenia ROD zarówno dla samych użytkowników działek ale także członków społeczności lokalnej.

Pan Wojciech Lubawski docenił także fakt utrzymywania tak dużych terenów zielonych ze środków finansowych samych Działkowców bez partycypacji ze strony miejskiej kasy. Wspiera Związek i wszelkie jego działania zmierzające do zachowania  dorobku ogrodów działkowych w Polsce.

Słowa Prezydenta znalazły także swoje odzwierciedlenie w piśmie skierowanym do OZ, w którym po raz kolejny potwierdzone zostało stanowisko Włodarzy Miasta Kielce do Działkowców, ROD i samej idei ogrodnictwa działkowego.

W trakcie spotkania dokonano także omówienia opracowanego studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielc w odniesieniu do kieleckich ogrodów działkowych.

Wyrażone wcześniej stanowisko Włodarzy Miasta znajduje swoje potwierdzenie także w dokumentacji studium m.p.z.p., która wskazuje na zachowanie ROD w polityce przestrzennej Kielc.

Zgodnie ze słowami dyrektora Biura Planowania Przestrzennego – Artura Hajdarowicza – ewentualna częściowa likwidacja ogrodów może być wynikiem inwestycji celu publicznego (budowa, przebudowa drogi). Sytuacja taka, jeśli w ogóle zaistnieje, obejmować będzie swym zasięgiem jedynie niewielki powierzchniowo obszar.

Brak jest jakichkolwiek planów co do wykorzystania gruntów ogrodów na inne cele aniżeli ogrodnictwa działkowego. Miasto Kielce posiada duży zasób terenów, które w razie konieczności mogą posłużyć do realizacji celów budowlanych
i inwestycyjnych, bez „wyciągania ręki” po tereny ROD. Jak wskazał Pan Dyrektor, był wśród niektórych środowisk pogląd, iż ogrody z biegiem czasu stracą rację bytu. Okazało się – jak podkreślił – że głosy te na szczęście nie sprawdziły się. Pewne zmniejszenie funkcji uprawowej działki, skutecznie dopełniła funkcja rekreacyjna.  

Potwierdzeniem słów Prezydenta Miasta była także wypowiedź Pana Czesława Gruszewskiego. Wiceprezydent w swym wystąpieniu potwierdził w pełni wyrażone już na początku spotkania stanowisko o pełnej przychylności i życzliwości Magistratu dla kieleckich ogrodów i 10 tysięcy użytkowników działek. Wskazał na bardzo dobrą współpracę na linii Urząd Miasta – PZD w zakresie działalności ROD na terenie Miasta.

Przybliżył także kwestię przygotowywanych w Urzędzie nowych regulacji w zakresie tzw. „ustawy śmieciowej”. W odniesieniu do kieleckich ogrodów, problematyka usuwania odpadów z ich terenów pozostaje niezmienna i prowadzona będzie na dotychczasowych zasadach – indywidualnych umów ROD  z poszczególnymi odbiorcami.

Odbyte spotkanie jest widocznym potwierdzeniem dotychczasowej polityki Włodarzy Miasta w odniesieniu do Działkowców, kieleckich ogrodów działkowych
i Związku.

Pełne zaś wsparcie ze strony Prezydentów Miasta – władz samorzadowych dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej odczytać należy w obecnej sytuacji jako podwójnie cenne dla całego środowiska polskich Działkowców i blisko 5 tysięcy ogrodów.

 

Jan Stańczyk

Dyrektor Biura OZ       

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio